หน้าหลัก| ปรึกษาปัญหาสุขภาพจิต | แบบทดสอบสุขภาพจิต | ฐานข้อมูลวิจัย | ห้องสมุด | สมุดเยี่ยม | Webmail | E-Auction | Download |
ผลงานวิจัย นวัตกรรมด้านสุขภาพจิต และจิตเวช ของโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
No
Name
Size
link
64.
รายงานผลการวิจัย ปัจจัยที่สัมพันธ์กับความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายซ้ำ โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
240KB
63.
การประเมินผลกระบวนการบำบัดรักษาทางจิตวิทยา
175KB
62.
กลุ่มบำบัดโดยการแก้ปัญหาใน ผู้ป่วยที่มีภาวะซึมเศร้าและเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย
218KB
61.
การพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีพฤติกรรมก้าวร้าว และรุนแรงที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
103KB
60.
การพัฒนารูปแบบการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในวิชาปฏิบัติการพยาบาล
77KB
59.
การศึกษาความรู้ ทัศนคติ การปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาลที่จำเป็นต่อบริการพยาบาลจิตเวชเชิงวิชา ชีพในโรงพยาบาล
163KB
58.
โครงร่างวิจัยเชิงสำรวจความพึงพอใจและความเชื่อมั่นเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการของ โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
89KB
57.
ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัด กรมสุขภาพจิต : การวิเคราะห์ภาพรวมในปี 2546
90KB
56.
รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนาระบบงานบริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางจิตสังคมในผู้ป่วยจิตเภทเรื้อรังชาย หอผู้ป่วยดอนดู่ ต่อการยกระดับสมรรถภาพการฟื้นฟูสมรรถภาพและการกลับมารักษาซ้ำ โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่ราชนครินทร์
102 KB
55.
สรุปประเมินผลการดำเนินการอบรม โครงการสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช ปีงบประมาณ 2537
100KB

แสดงหน้าที่ 1   มีทั้งหมด 6  หน้า    | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | 

 

Copy right by www.jvkk.go.th : Contact  คณะกรรมการงานวิจัย โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
รงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ 169 ถนนชาตะผดุง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
Tel. 0-4320-9999 ต่อ 63217 หรือ 63218 Fax.0-4322-4722 E-mail: khaengkai@gmail.com