Home
 
         
 

 
 
          การประมูลผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์
 


  e-Procurement
ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการให้บริการที่เกี่ยวข้องในกิจกรรมจัดซื้อจัดจ้างแบบ on-line โดยใช้ระบบ Internet
รวมถึงการลงทะเบียนบริษัทผู้ขาย การทำ e-catalog และกระบวนการจัดซื้อที่เป็น Web Base Application เพื่อให้ระบบจัดซื้อจัดจ้างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

  e-Auction
การประมูลจัดซื้อจัดจ้างแบบ on-line ผ่านทางระบบ internet
ผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ จะเป็นจัดการประมูลและแนะนำผู้ซื้อในการจัดซื้อของ

 
 
 

 
          การประมูลด้วยระบบ e-Auction
 


การประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)

  หลักเกณฑ์การประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(pdf file)
  ตัวอย่างประกาศประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(pdf file)
  ตัวอย่างประกาศประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(doc file)
  การแก้ไขระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมเพื่อใช้ในการจัดหาพัสดุในรูปแบบการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Auction)(pdf file)
  ประกาศผลการคัดเลือกผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Marketplace) (pdf file)
  คู่มือ e-Auction (pdf file)

 

 
 
 
 
     

 

     
    การประมูลผ่านเว็บ(e - Auction)  
    ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง(e - Procurement)  
    องค์ประกอบระบบ(e - Procurement)  
    ขั้นตอนวิธีประมูล (e - Auction)  
    คำถาม - คำตอบ