แบบประเมินตนเองตามมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 

(Health  Promoting  Hospital)

โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์

 

                การดำเนินงานตามมาตรฐานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ  (HPH)  ในโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์  เริ่มต้นในปี  2546  ตามนโยบายของกรมสุขภาพจิต  โดยส่งบุคลากรในหน่วยการแพทย์ทางเลือกเข้าศึกษาดูงานจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร์  จังหวัดปราจีนบุรี  เพื่อศึกษาแนวทางการดำเนินงานและการพัฒนาระบบบริการในหน่วยการแพทย์ทางเลือก  ต่อมาโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ได้เปิดดำเนินการการบริการแพทย์ทางเลือกที่มีการให้บริการที่หลากหลาย  มุ่งเน้นการดูแลตนเองและการส่งเสริมสุขภาพกายและจิตใจในกลุ่มเป้าหมายที่สำคัญคือ  บุคลากร  ผู้รับบริการ  และ  ประชาชนในชุมชน  รูปแบบการให้บริการประกอบด้วย  การให้บริการปรึกษาปัญหา  (Counseling)  บริการจิตบำบัด  การให้บริการคลายเครียดด้วยเทคนิคต่างๆ  เช่น  การฝึกหายใจ  การฝึกผ่อนคลายกล้ามเนื้อ  เป็นต้น  รวมถึงการให้บริการปรึกษาทางโทรศัพท์  การส่งเสริมสุขภาพด้วยกิจกรรมแอโรบิค  การออกกำลังกายด้วยอุปกรณ์(Fitness  center)  การจัดกิจกรรมวิ่งทดสอบสมรรถภาพในบุคลากรปีละ  2  ครั้ง  การปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงพยาบาลให้เกิดความร่มรื่น  สะอาด  ปลอดภัย  สวยงาม  เอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพ  และการให้บริการนวดแผนไทย  โดยได้มีการพัฒนาโปรแกรมพิเศษตามข้อกำหนดที่ 7.3   การออกแบบบริการตามมาตรฐาน  ISO  9001:2000  เรื่อง  “การให้บริการแบบอภิเบญจารมย์”   เน้นการผ่อนคลายของระบบประสาทสัมผัสทั้ง 5   ทำให้โรงพยาบาลได้รับการรับรองมาตรฐาน  ISO 9001:2000  ครบทุกข้อกำหนด  ครอบคลุมทั้งโรงพยาบาล  ในปี  2546

 

จากผลการศึกษาเรื่อง “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการนำนโยบายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพไปสู่การปฏิบัติในโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์” (นวพร  ตรีโอษฐ์,2547)

พบปัญหาอุปสรรคดังนี้ 

1)      ความไม่ชัดเจนของนโยบาย  ไม่มีการมอบหมายงานและภารกิจ  ขาดผู้รับผิดชอบงาน HPH  ที่ชัดเจน  รวมถึงผู้ปฏิบัติงานไม่ทราบถึงวัตถุประสงค์และทิศทางการดำเนินงานของโรงพยาบาล

2)      บุคลากรเกิดความเหนื่อยล้า  ยังไม่ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมสุขภาพเท่าที่ควร  ขาดความเข้าใจในบทบาท  ขาดการมีส่วนร่วม  รวมไปถึงกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพในโรงพยาบาลและอุปกรณ์ต่างๆ  ยังมีน้อย 

1)      โครงสร้างทางกายภาพยังไม่เอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพ  เช่น  พื้นถนนขรุขระ  พื้นสนามกีฬาเป็นหลุมเป็นบ่อ 

ข้อเสนอแนะ

1)       ผู้บริหารต้องแสดงออกถึงความมุ่งมั่นที่ชัดเจน  มีการกำหนดเข็มมุ่ง  นโยบายการดำเนินงาน  รวมถึงกำหนดแผนการพัฒนาคุณภาพให้มีทิศทางเพื่อการส่งเสริมสุขภาพอย่างชัดเจน

2)       สร้างจิตสำนึก / ความตระหนักให้กับบุคลากรทุกระดับเพื่อให้เห็นความสำคัญของการส่งเสริมสุขภาพ  และการเป็นแบบอย่างในการส่งเสริมสุขภาพให้กับประชาชน

3)       กำหนดผู้รับผิดชอบงานด้านการส่งเสริมสุขภาพที่ชัดเจน  รวมถึงการจัดให้มีกิจกรรมเพื่อการส่งเสริมสุขภาพที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น

 

ต่อมาในปี  2551  โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ได้มีนโยบายการดำเนินงาน 

HPH  ที่มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น  โดยได้นำมาตรฐาน  HPH  ทั้ง  7  องค์ประกอบ  เป็นแนวทางในการดำเนินงาน  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

องค์ประกอบที่ 1 การนำและการบริหาร

1)      โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ได้ประกาศนโยบายเรื่อง  การส่งเสริมสุขภาพ  (Health  Promoting  Hospital)  อย่างชัดเจน  เป็นลายลักษณ์อักษร  และสื่อสารสู่บุคลากรทุกระดับอย่างทั่วถึง

2)      แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมสุขภาพ  เพื่อทำหน้าที่กำหนดทิศทาง  นโยบาย  และแผนการดำเนินงานที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม  มีผู้บริหารสูงสุดเป็นประธานคณะกรรมการ  รูปแบบการทำงานครอบคลุมทั้งด้านบุคลากร  ผู้รับบริการ  และประชาชนในชุมชน  โดยเน้นหลักการ  6 

3)      จัดทำแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับการดำเนินงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ  เช่น  โครงการส่งเสริมสุขภาพในบุคลากรทางจิตเวชไร้พุง  โครงการตรวจสุขภาพประจำปี  โครงการวิ่งทดสอบสมรรถภาพ  โครงการส่งเสริมสุขภาพในบุคลากรทั้งกลุ่มปกติ  กลุ่มเสี่ยง  และกลุ่มที่มีผลการตรวจสุขภาพผิดปกติ  โครงการสุขาภิบาลอาหารปลอดภัยได้มาตรฐานของกรมอนามัย  โครงการธรรมะบำบัดในกลุ่มผู้รับบริการ  โครงการดูแลสุขภาพจิตของประชาชนในงานจิตเวชชุมชน  โครงการสร้างผู้นำด้านการออกกำลังกาย(แอโรบิค)ในโรงพยาบาล  โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตโดยได้นิมนต์พระพะยอมกัลยาโณ  มาให้ความรู้กับบุคลากร  ผู้รับบริการ  เครือข่ายในชุมชน  และประชาชนทั่วไป  เป็นต้น

4)      กลไกในการกำกับติดตามประเมินผล  ดำเนินการควบคู่ไปกับระบบการพัฒนาคุณภาพที่โรงพยาบาลได้นำมาบูรณาการ  เช่น  HA  ISO  มาตรฐานตติยภูมิ    โดยมีการGrand  round  อย่างสม่ำเสมอ  การติดตามผ่านการประชุมโดยทีมผู้บริหาร  การติดตามตัวชี้วัด  เป็นประจำทุกเดือน

5)      ผู้บริหารทุกระดับเป็นแบบอย่างที่ดีในการส่งเสริมสุขภาพ  โดยการเข้าร่วมกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอ  ความร่วมมือในการปฏิบัติตามนโยบายต่างๆ อย่างเคร่งครัด  เช่น  รพ.ปลอดบุหรี่  การคาดเข็มขัดนิรภัย  การวิ่งออกกำลังกายเป็นประจำ     และสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับมีการดูแลสุขภาพทั้งทางกายและจิตใจ  เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้รับบริการและประชาชน

 

องค์ประกอบที่  2  การจัดสรรทรัพยากรและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล

                ผู้บริหารสูงสุดให้ความสำคัญกับนโยบายส่งเสริมสุขภาพโดยการสนับสนุนทรัพยากรทุกด้าน  ทั้งเรื่องงบประมาณในการจัดอบรม  ประชุมโครงการส่งเสริมสุขภาพ  งบประมาณในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์  ได้แก่

-          เครื่องออกกำลังกายใน Fitness  center 

-          อุปกรณ์กีฬาต่างๆ  และโต๊ะปิงปองเพื่อให้ผู้ป่วยมีกิจกรรมออกกำลังกาย 

-          การปรับปรุงพัฒนาสนามกีฬา 

-          การปรับปรุงสภาพแวดล้อม  ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบๆ  โรงพยาบาล  รวมถึงการพัฒนาสถานที่ทำงานให้น่าอยู่  เกิดความสวยงาม  สะอาด  ปลอดภัย  เอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพ  

-          การสนับสนุนให้มีการจัดทำเทคโนโลยีเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพ  เช่น  การใช้ดนตรีบำบัดเพื่อผ่อนคลายความเครียด  การใช้โปสเตอร์  แผ่นพับต่างๆ  เพื่อประชาสัมพันธ์การส่งเสริมสุขภาพ  

-          การสนับสนุนให้บุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ  เช่น  คนจิตเวชไร้พุง  การอบรมเพิ่มพูนความรู้ทักษะในการดูแลสุขภาพ  การฝึกทักษะเป็นผู้นำด้าน     แอโรบิค  เป็นต้น

 

องค์ประกอบที่  3  การจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำเนินงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

                โรงพยาบาลมีการปรับปรุงสภาพแวดล้อม  โครงสร้างทางกายภาพเพื่อเอื้อต่อการเรียนรู้  โดยนำผลการประเมินด้านวิศวกรรมการแพทย์ที่ 2  จังหวัดขอนแก่น มาเป็นแนวทางปรับปรุงพัฒนาอย่างเป็นระบบ  ตามรายละเอียดต่อไปนี้

-          การเพิ่มแสงสว่างในแผนกผู้ป่วยนอก  และห้องจัดยาในแผนกผู้ป่วยใน 

-          การติดตั้งพัดลมระบายอากาศ  3  จุดใน  OPD

-          การจัดทำทางลาดขึ้นลง  จัดทำทางต่างระดับเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ

-          จัดสถานที่จอดรถยนต์แยกเป็นสัดส่วนระหว่างที่จอดรถยนต์เจ้าหน้าที่  ที่จอดรถยนต์ผู้รับบริการ  และจัดทำจุดจอดรถยนต์และห้องน้ำสำหรับผู้พิการเพื่อความสะดวกในการรับบริการ

-          จัดทำป้ายชี้บ่งจุดสำคัญในโรงพยาบาล  รวมถึงแผนผังจุดบริการต่างๆในรพ. อย่างชัดเจน 

-          การติดตั้งบ่อดักไขมันในฝ่ายโภชนาการ

-          การพัฒนาคุณภาพในระบบบำบัดน้ำเสีย  ผลการตรวจคุณภาพน้ำทิ้งผ่านเกณฑ์มาตรฐานทุกพารามิเตอร์ 

-          การวางระบบป้องกันอัคคีภัย  กำหนดจุดรวมพล  ช่องทางและบันไดหนีไฟในอาคารสูง  โดยมีการซ้อมแผนอัคคีภัยอย่างสม่ำเสมอทุกปี

-          มีระบบสัญญาณเตือนภัยแจ้งเหตุฉุกเฉินและออดสัญญาณขอความช่วยเหลือต่างๆ  เช่น  ผู้ป่วยพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรง  ผู้ป่วยหลบหนี  การช่วยเหลือกรณี  CPR

-          ระบบการรักษาความปลอดภัยให้กับบุคลากรที่พักอาศัยในโรงพยาบาลและการรักษาความปลอดภัยให้กับผู้รับบริการ

-          มีระบบไฟฟ้าสำรอง  ไฟฟ้าฉุกเฉิน

-          การปรับปรุงโครงสร้างห้องแยกเพื่อควบคุมพฤติกรรมผู้ป่วยก้าวร้าวรุนแรง / ห้องแยกผู้ป่วยติดเชื้อ 

-          ระบบการจัดการและการคัดแยกขยะประเภทต่างๆ  ระบบการป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล 

-          การตรวจสอบคุณภาพน้ำดื่ม 

-          การจัดให้มีมุมเรียนรู้เพื่อเอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพในทุกจุดบริการ  เช่น  การจัดบอร์ดเพื่อเผยแพร่ความรู้ต่างๆ จัดมุมอ่านหนังสือขณะรอรับบริการ การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารทางด้านสุขภาพ  การตกแต่งอาคารสถานที่ด้วยต้นไม้สีเขียวเพื่อเสริมสร้างบรรยากาศให้เกิดความผ่อนคลาย  จัดตั้งหน่วยกลุ่มกิจกรรมบำบัดและกำหนดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพทั้งกายและจิตใจ  เช่น  กลุ่มการรับประทานยา  กลุ่มธรรมะบำบัด  เป็นต้น

 

องค์ประกอบที่  4  การส่งเสริมสุขภาพสำหรับบุคลากรในโรงพยาบาล

โรงพยาบาลกำหนดกฎระเบียบเพื่อการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพให้กับบุคลากร

ดังต่อไปนี้

-          กำหนดนโยบายเป็นโรงพยาบาลปลอดบุหรี่

-          การรณรงค์ให้สวมหมวกกันน็อค / การคาดเข็มขัดนิรภัย 

-          กิจกรรมงดเหล้าเข้าพรรษา

-          กิจกรรมการฝึกปฏิบัติธรรม    วัด  เวฬุวัน  จังหวัดขอนแก่น 

-          การวิ่งทดสอบสมรรถภาพปีละ  2  ครั้ง และการตรวจสุขภาพประจำปี

-          สนับสนุนให้บุคลากรมีการอบรมพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนทักษะด้านการส่งเสริมและจัดการสุขภาพ  เช่น  ทักษะด้านการให้การปรึกษา  การจัดการความเครียดด้วยตนเอง  การดูแลสุขภาพจิตใจด้วยตนเอง  ทักษะการออกกำลังกาย(แอโรบิค)  การใช้อุปกรณ์ออกกำลังกาย  และแนวทางการปฏิบัติตัวเมื่อเกิดความเสี่ยง  หรือพบความผิดปกติจากผลการตรวจสุขภาพประจำปี

-           มีระบบการบันทึกข้อมูลสุขภาพของบุคลากรทั้งโรงพยาบาลโดยมีการจัดเก็บในรูปแบบเอกสารและข้อมูลในระบบ  Electronic  file 

 

องค์ประกอบที่  5  การส่งเสริมสุขภาพสำหรับผู้รับบริการและครอบครัวที่มารับบริการในโรงพยาบาล

                1)  โรงพยาบาลได้ปรับระบบบริการและช่องทางการรับบริการ  เพื่อสามารถให้บริการผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพเอื้อต่อการส่งเสริมสุขภาพ  เช่น  ระบบ  One  stop  service  ในหน่วยการแพทย์ทางเลือก  การใช้บริการใน Fitness  center  ของผู้รับบริการและประชาชน   การส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมกิจกรรมแอโรบิคในตอนเย็น   การให้ความรู้เพื่อส่งเสริมสุขภาพผ่าน  VCD  ในจุดบริการ  OPD  ทุกวันตอนเช้า  และการให้บริการของตึกกลุ่มกิจกรรมบำบัดโดยเน้นการส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตใจ  เช่น  กลุ่มดนตรีบำบัด  กลุ่มธรรมะบำบัด   กลุ่มเกษตรพอเพียง    เป็นต้น

                2)  โรงพยาบาลมีระบบการพิทักษ์สิทธิ์และรักษาความลับผู้ป่วยในเวชระเบียน  มีระบบการบันทึกข้อมูลสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพผู้ป่วย  ทั้งในรูปเอกสารและในระบบคอมพิวเตอร์  เน้นการบันทึกและส่งต่อข้อมูลที่ครบถ้วน  ถูกต้อง  เพื่อประโยชน์ในการรักษาและการดูแลสุขภาพผู้ป่วย  เช่น  ประวัติการแพ้ยา  โรคประจำตัว  ผู้ป่วยคดี  การคัดกรองโรคแทรกซ้อนทางกาย และระบบการส่งต่อข้อมูลเพื่อการรักษาอย่างต่อเนื่อง  เช่น  การประสานแหล่งสนับสนุนทางสังคมของผู้ป่วย  แนวทางการดูแลผู้ป่วยเมื่อกลับสู่ชุมชน  เป็นต้น

                3)  โรงพยาบาลจัดให้มีกิจกรรมเพื่อการส่งเสริมสุขภาพแก่ผู้รับบริการ  เช่น  กิจกรรมกลุ่มสันทนาการ  กลุ่มดนตรีบำบัด  กลุ่มกิจกรรมการดูแลตนเอง  กลุ่มธรรมะบำบัด  การให้ความรู้จากแผ่นพับ / บอร์ดประชาสัมพันธ์  / VCD  /  การจัดการความเครียดและแนวทางจัดการกับปัญหาด้วยกระบวนการให้การปรึกษา  ในหน่วยการแพทย์ทางเลือก  เป็นต้น

 

                4)            โรงพยาบาลจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการเพื่อทำหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในระบบสุขภาพให้กับประชาชนและผู้ที่สนใจ    การเผยแพร่ข้อมูลด้วยช่องทางที่หลากหลาย  เข้าถึงได้อย่างสะดวก  เช่น  พัฒนาระบบ Internet / Intranet  การจัดบอร์ดให้ความรู้เพื่อการดูแลสุขภาพจิต  การติดประกาศรณรงค์เพื่อป้องกันปัญหาสุขภาพต่างๆที่มีการแพร่กระจายเชื้อ  เช่น  ไข้หวัดนก / ตาแดง / TB  การจัดนิทรรศการสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติในโรงพยาบาล  การให้บริการห้องสมุดสำหรับผู้รับบริการและญาติ  การเผยแพร่ความรู้ในเอกสารแผ่นพับ  คู่มือการรับบริการจากหน่วยงานต่างๆ ในโรงพยาบาล  เช่น  ความรู้เรื่องสารเสพติดจากหน่วยจิตสังคมบำบัด  ความรู้เรื่องออทิสติกในคลินิกเด็กวัยรุ่น  เป็นต้น

                5) การบริการตรวจสุขภาพช่องปากให้กับบุคลากรและครอบครัวโดยกลุ่มงานทันตกรรม

 

องค์ประกอบที่  6  การส่งเสริมสุขภาพในชุมชน

                     การส่งเสริมสุขภาพในชุมชนและสร้างชุมชนเข้มแข็งมีกิจกรรมที่ได้ดำเนินการ  ดังต่อไปนี้

-          การสร้างเครือข่ายดูแลผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตของงานจิตเวชชุมชน

-          นโยบาย Extended  OPD  เพื่อพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชร่วมกับโรงพยาบาลชุมชนในเขตจังหวัดขอนแก่นจำนวน 14 แห่ง  และเริ่มขยายไปสู่จังหวัดที่อยู่ในความรับผิดชอบ  เช่น  ร้อยเอ็ด  มหาสารคาม 

-          การสนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลผู้ป่วย  การจัดตั้งชมรมญาติผู้ป่วยจิตเวชและมีการอบรมฟื้นฟูความรู้อย่างสม่ำเสมอ 

-          โครงการปลดโซ่ตรวนผู้ป่วยจิตเวชที่ถูกล่ามขัง

-          โครงการจิตอาสาโดยให้โอกาสผู้ป่วยจิตเวชที่อาการดีแล้วมาทำงานในโรงพยาบาล 

-          การสนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ  เช่น  กิจกรรมการออกกำลังกายโดยชมรมส่งเสริมสุขภาพ  การใช้สนามกีฬาของโรงพยาบาลเป็นที่ออกกำลังกายของกลุ่มเยาวชนในชุมชน  และสถานศึกษาต่างๆ  การร่วมกันรณรงค์กิจกรรม  Big  Cleaning  Day  ในโรงพยาบาลและชุมชนรอบโรงพยาบาลเพื่อร่วมกันสร้างสภาพแวดล้อมที่สะอาด  ปลอดภัย

-          การจัดกิจกรรมในเทศกาลต่างๆ  โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม  เช่น  กิจกรรมวันผู้สูงอายุ  ประเพณีรดน้ำดำหัวในเทศกาลสงกรานต์  วันครอบครัว  การรณรงค์การไม่ใช้สารเสพติด  งานสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ  และการให้ความรู้กับประชาชนในงานเทศกาลไหมเป็นประจำทุกปี

-          โครงการให้ความรู้ทางสถานีวิทยุแห่งประเทศไทย  โดยความร่วมมือระหว่างเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์และแกนนำชุมชน  เพื่อการดูแลสุขภาพกายและจิตใจ

 

องค์ประกอบที่  7  ผลลัพธ์ของกระบวนการส่งเสริมสุขภาพ

                ข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพของบุคลากร  ผู้รับบริการ  และประชาชนในชุมชน  ย้อนหลัง3  ปี 

 

รายละเอียดการให้บริการส่งเสริมสุขภาพ

ในหน่วยการแพทย์ทางเลือก 

2549

2550

2551

1.       จำนวนผู้มารับบริการ  (คน)

-          ชาย

-          หญิง

รวม

 

43

93

136

 

34

122

156

 

31

119

150

2.       ลักษณะการให้บริการคลายเครียด  (ครั้ง)

-          การฝึกผ่อนคลายกล้ามเนื้อ

-          การฝึกการหายใจ

-          การใช้เก้าอี้นวดไฟฟ้าคลายเครียด

-          อื่นๆ 

 

 

9

77

6

45

 

9

117

0

25

 

3

94

2

41

3.       บริการให้การปรึกษา  (Csg)  (ราย)

 

136

152

150

4.       บริการนวดแผนไทย  (ราย)

 

533

413

284

5.       การส่งเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย

ใน Fitness  center  (ราย)

-          บุคลากรและครอบครัว

-          ผู้รับบริการในรพ.

-          ประชาชนในชุมชน

 

 

388

335

320

 

 

 

347

417

736

 

 

340

313

1,061

6.       กิจกรรมแอโรบิค  (ราย)

-          บุคลากรและครอบครัว

-          ผู้รับบริการในรพ.

-          ประชาชนในชุมชน

 

1,935

3,031

2,900

 

1,106

227

3,207

 

357

0

3,022

รวมจำนวนผู้รับบริการส่งเสริมสุขภาพ

ในหน่วยการแพทย์ทางเลือก  (ราย)

9,851

6,912

5,817

 

ผลการตรวจสุขภาพบุคลากรประจำปี 2551

 

-          จำนวนบุคลากรทั้งหมด                                                             368         คน

-          จำนวนบุคลากรที่ได้รับการตรวจสุขภาพ                               310         คน  (84.42%)

-          จำนวนผู้ที่มีผลการตรวจเป็นปกติ                                            119         คน

-          จำนวนผู้ที่มีผลการตรวจผิดปกติ                                               191         คน

โดยได้รับคำแนะนำเพื่อดูแลและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมครบทั้ง  191 คน  (100%)

 

ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ

ลำดับ

รายการตรวจที่ผิดปกติ

จำนวน

ร้อยละ

(N=298)

1

คอเลสเตอรอล, ไตรกลีเซอรายด์ในเลือดเกินค่าปกติ

123

41.28

2.

SGOT/SGPT/ALK. ในเลือดเกินค่าปกติ

71

23.82

3

ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CVC) น้ำตาลในเลือดเกินค่าปกติ

59

19.80

4

ผลการตรวจ Chest X-ray ผิดปกติ

20

6.71

5

ผลการตรวจเลือด/BUN Cr. Uric ในเลือดเกินค่าปกติ

25

8.39

6

จำนวนผู้ที่พบความผิดปกติทั้งหมด

298

100.00

 

-          แนวโน้มของปัญหาที่สำคัญ  คือ  ระดับไขมันในกระแสเลือดสูงเกินค่าปกติ , โรคเบาหวาน ,  โรคความดันโลหิตสูง  

-          แนวทางในการป้องกัน มีการคัดกรองบุคลากรที่เจ็บป่วยให้ได้รับการรักษาพยาบาลอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง  และในกลุ่มเสี่ยงมีการประสานกับฝ่ายโภชนาการ  และ  องค์กรแพทย์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ การดูแลสุขภาพตามหลัก 6 อ.  เน้นการส่งเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ   และกระตุ้นให้มีการติดตามผลการตรวจสุขภาพ / การทดสอบสมรรถภาพเป็นประจำทุกปี

-          ส่งผู้มี BMI เกินมาตรฐานไปเข้าอบรมโครงการ “รักษ์สุขภาพ” ของโรงพยาบาลขอนแก่นที่เป็นเครือข่ายด้วยกัน และจะประเมินอีก 6 เดือน จำนวน 37 คน

 

แผนการดำเนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาพ

1.                 เพิ่มกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพให้มีความหลากหลาย / จัดตั้งชมรมสร้างสุขภาพขึ้นในโรงพยาบาล

2.                 รณรงค์และสร้างจิตสำนึกในการสร้างเสริมสุขภาพในกลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง

3.                 ส่งเสริมให้บุคลากรเป็นแบบอย่างที่ดีในการสร้างเสริมสุขภาพและมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างเหมาะสม

4.                 สนับสนุนให้มีการศึกษาและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ ในการสร้างเสริมสุขภาพ

5.                 ส่งเสริมให้มีการจัดเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ  น้ำผลไม้แทนเครื่องดื่มประเภท  ชา  กาแฟ  ในการจัดประชุม  สัมมนา 

 

ความภาคภูมิใจ

1.        การได้รับการสนับสนุนทรัพยากรทุกด้านจากผู้นำสูงสุดและผู้บริหารทุกระดับเพื่อให้การดำเนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาพบรรลุเป้าหมาย

2.        ความร่วมมือจากบุคลากรทุกระดับในการปฏิบัติตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพที่มีทิศทางเพื่อการส่งเสริมสุขภาพอย่างเคร่งครัด  และความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอ

3.       ทุกหน่วยงานมีความกระตือรือร้นและให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพซึ่งสอดคล้องกับการส่งเสริมสุขภาพ  ร่วมกันสร้างผลงานเด่น  เป็นความภาคภูมิใจให้กับองค์กร  อาทิเช่น 

-          หน่วยจิตสังคมบำบัดได้รับการรับรองมาตรฐานการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดในปี  2549, และได้รับรางวัลการดำเนินงานด้านการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ  ผู้ติดยาเสพติดดีเด่นของกระทรวงสาธารณสุข  ในปี  2551 

-          ฝ่ายโภชนาการได้รับการรับรองมาตรฐานโภชนาการจากกรมอนามัยใน “ระดับดี”  ในปี  2549  และในปี  2550-2551  ได้รับการรับรองอยู่ใน “ระดับดีมาก”  ติดต่อกัน 2 ปี  

-          คณะกรรมการสิทธิผู้ป่วยฯ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 จากโครงการธรรมะบำบัด  โดยได้รับการประทานรางวัลจากพระองค์เจ้าโสมสวลีฯ ในวันที่  9  กันยายน  2551

               

******************************