| ปรึกษาปัญหาสุขภาพจิต | แบบทดสอบสุขภาพจิต | ฐานข้อมูลวิจัย | ห้องสมุด | สมุดเยี่ยม | Webmail | E-Auction | Download |
 
ระบบบริหารความเสี่ยง
 
แพทย์หญิงกนกวรรณ กิตติวัฒนากูล
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
บทบาทหน้าที่
      จัดตั้งระบบบริหารความเสี่ยงในระดับโรงพยาบาล
      รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล แนวโน้ม ความเสี่ยงระดับโรงพยาบาลและเชื่อมโยงข้อมูล ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการแก้ไข
      กำหนดมาตรการแก้ไข และการจัดการความเสี่ยง ในโรงพยาบาล อย่างมีประสิทธิภาพ
      ติดตามประเมินผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงในโรงพยาบาล

 

 
Copy right by jvkk : Contact Webmaster