ตัวชี้วัดคุณภาพของโรงพยาบาล
 
ตัวชี้วัดปีงบประมาณ 2551   (ฉบับปรับปรุง  วันที่  15  พฤศจิกายน  2550)
ผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด
ยุทธศาสตร์
วัตถุประสงค์
ประเภทตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด
ผู้จัดเก็บข้อมูล
1. พัฒนาระบบบริการ ด้านสุขภาพจิตและ จิตเวชเพื่อความเป็นเลิศ ผู้รับบริการได้รับบริการด้านสุขภาพจิต และจิตเวชที่มีคุณภาพและปลอดภัย
คุณภาพด้านคลินิก
1. ร้อยละของผู้ป่วยจิตเวชเข้ารับการรักษาต่อตามระบบ Refer เพิ่มขึ้น
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25
คณะกรรมการ PCT
ฝ่ายแผนงาน
   
คุณภาพด้านคลินิก
2. ร้อยละของผู้ป่วยในจิตเวชไม่กลับมารักษาซ้ำภายใน 28 วัน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 97
คณะกรรมการ PCT
ฝ่ายแผนงาน
   
คุณภาพด้านคลินิก (เฉพาะโรค)
3. ร้อยละของผู้ป่วยโรคจิตเภทรายใหม่มารักษาต่อเนื่องในระยะเวลา 6 เดือน(ใน 5 จังหวัดที่รับผิดชอบ)
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
คณะกรรมการ PCT
ก.ผู้ป่วยนอก
   
คุณภาพด้านคลินิก (เฉพาะโรค)
4. ร้อยละของผู้ป่วยโรคจิตเภทกลับมารักษาซ้ำในรพ.ภายใน 6 เดือน(ใน 5 จังหวัดที่รับผิดชอบ)
ไม่เกินร้อยละ 10
คณะกรรมการ PCT
ฝ่ายแผนงาน
   
คุณภาพด้านคลินิก (เฉพาะโรค)
5. ร้อยละของผู้ป่วยโรคจิตเภทที่ refer ด้วยโรคทางกายหลังจากรับไว้รักษาเกินกว่า 5 วัน
ร้อยละ 0
คณะกรรมการ PCT
ฝ่ายแผนงาน
   
คุณภาพด้านคลินิก (เฉพาะโรค)
6.จำนวนวันนอนเฉลี่ยของการอยู่รักษาของผู้ป่วยโรคจิตเภท
ไม่เกิน 30 วัน
คณะกรรมการ PCT
ฝ่ายแผนงาน
   
คุณภาพด้านคลินิก (เฉพาะโรค)
7.ร้อยละของผู้ป่วยที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายได้รับการคัดกรอง ค้นหา และได้รับการดูแลช่วยเหลือ(ใน 5 จังหวัดที่รับผิดชอบ)
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
คณะกรรมการ PCT
ก.ผู้ป่วยนอก/suicide
   
คุณภาพด้านคลินิก
8.อัตราการติดเชื้อในโรงพยาบาล
ไม่เกิน 2 ต่อ 1,000 วันนอน
คณะกรรมการ PCT
คณะกรรมการ IC
   
คุณภาพด้านคลินิก
9.ร้อยละของการเกิดการแพ้ยาซ้ำในโรงพยาบาล
ร้อยละ 0
คณะกรรมการ PCT
คณะอนุกรรมการคลาดเคลื่อนฯ/ก.พยาบาล
   
คุณภาพด้านคลินิก
10.ร้อยละของการฆ่าตัวตายสำเร็จ
ร้อยละ 0
คณะกรรมการ PCT
ก.พยาบาล
   
คุณภาพด้านคลินิก
11.ร้อยละของการพยายามฆ่าตัวตายซ้ำในโรงพยาบาล
ร้อยละ 0
คณะกรรมการ PCT
ก.พยาบาล
   
คุณภาพด้านบริการ
12.ระยะเวลาเฉลี่ยของการบริการผู้ป่วยนอก
ไม่เกิน 120 นาที
คณะกรรมการ PCT
ก.ผู้ป่วยนอก
   
คุณภาพด้านบริการ
13.ระยะเวลาเฉลี่ยของการบริการยาเดิม
ไม่เกิน 60 นาที
คณะกรรมการ PCT
ก.ผู้ป่วยนอก
   
คุณภาพด้านบริการ
14.ร้อยละของผู้รับบริการมีความพึงพอใจบริการของโรงพยาบาลในระดับมากขึ้นไป
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
คณะกรรมการ PCT
ฝ่ายแผนงาน
   
คุณภาพด้านบริหาร
15.ร้อยละของความสมบูรณ์ของเวชระเบียน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
คณะกรรมการ PCT
คณะกรรมการทบทวนความสมบูรณ์ของเวชระเบียน
2. พัฒนาเครือข่ายด้านสุขภาพจิต และจิตเวชชุมชน เครือข่ายสาธารณสุขสามารถให้บริการและดูแลผู้ป่วยในพื้นที่รับผิดชอบเบื้องต้นได้อย่างมีคุณภาพ
คุณภาพด้านคลินิก (เฉพาะโรค)
16.ร้อยละของผู้ป่วยจิตเวช 3 โรค(Schizophrenia,Bipolar disorder และ Depressive Disorder) Refer ไปรับยาที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน(ใน 5 จังหวัดที่รับผิดชอบ)
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
คณะกรรมการ PCT
สนผ.
   
คุณภาพด้านคลินิก (เฉพาะโรค)
17.ร้อยละของผู้ป่วยโรคจิตเภทและผู้ที่เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายที่จำหน่ายออกจากโรงพยาบาล ได้รับการติดตามเยี่ยมโดยเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง(ใน 5 จังหวัดที่รับผิดชอบ)
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
คณะกรรมการ PCT
สนผ./suicide
3. พัฒนาบุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่อง บุคลากรมีทักษะและความรู้ความสามารถเหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบ
คุณภาพด้านบริหาร
18.อัตราการมีชุมชนนักปฏิบัติ(CoPs) เพื่อพัฒนาคุณภาพงานในโรงพยาบาล
ร้อยละ 100
คณะกรรมการ HRD
ก.พัฒนาทรัพยากร
   
คุณภาพด้านบริหาร
19.อัตราการประเมินสมรรถนะบุคลากรและแผนพัฒนาบุคลากรมีความครอบคลุม
ร้อยละ 100
คณะกรรมการ HRD
ก.พัฒนาทรัพยากร
   
คุณภาพด้านบริหาร
20.ร้อยละของบุคลากรที่มีระดับความสุขตามดัชนีวัดความสุขคนไทยไม่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน
ร้อยละ 80
คณะกรรมการบริหาร รพ.
ฝ่ายแผนงาน/หน่วยการแพทย์ทางเลือก
   
คุณภาพด้านบริหาร
21.ร้อยละของบุคลากรได้รับการทดสอบสมรรถภาพทางกาย
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
คณะกรรมการบริหาร รพ.
หน่วยการแพทย์ทางเลือก
   
คุณภาพด้านบริหาร
22.ร้อยละของบุคลากรได้รับการตรวจสุขภาพประจำปี
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
คณะกรรมการบริหาร รพ.
คณะกรรมการ ENV
   
คุณภาพด้านบริหาร
23.ร้อยละของบุคลากรที่พบความผิดปกติจากการตรวจสุขภาพประจำปี ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม
ร้อยละ 100
คณะกรรมการบริหาร รพ.
คณะกรรมการ ENV
   
คุณภาพด้านบริหาร
24.อัตราส่วนสินทรัพย์สภาพคล่อง
มากกว่า 1
คณะกรรมการบริหาร รพ.
ฝ่ายการเงิน
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ องค์กรสามารถจัดการทรัพยากรอย่างมีคุณภาพและดำรงองค์กรอยู่ได้
คุณภาพด้านบริหาร
25.ร้อยละของการครองเตียงผู้ป่วยใน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
คณะกรรมการบริหาร รพ./ก.พยาบาล
ฝ่ายแผนงาน
   
คุณภาพด้านบริหาร
26.น้ำหนักสัมพัทธ์เฉลี่ย(RW) ของผู้ป่วยในตามกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม(DRGs)
มากกว่า 0.70
คณะกรรมการบริหาร รพ.
ฝ่ายแผนงาน


ตัวชี้วัดโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ปี 2550 
Copy right by jvkk : Contact Webmaster