<%@LANGUAGE="VBSCRIPT" CODEPAGE="874"%> Untitled Document
 
 
Home

 


บทคัดย่อ
รายงานวิจัยเรื่อง: การศึกษานโยบายเพื่อพัฒนาสุขภาพจิตคนไทย

โดย นพ. อภิชัย มงคล และคณะ
ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยประเภท ตามวาระการวิจัยแห่งชาติในภาวะวิกฤตเพื่อการฟื้นฟูชาติ
จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ความเป็นมา/ปัญหาในการวิจัย
สืบเนื่องจากการศึกษาดัชนีชี้วัดสุขภาพจิตคนไทย พบว่าองค์ประกอบของผู้ที่มีสุขภาพ จิตดี ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบหลัก คือ Mental State, Mental Capacity, Mental Quality and Supporting Factors ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงได้ทำการศึกษา เพื่อให้ได้มาซึ่งผลสรุปของนโยบายและกลยุทธ์ในการพัฒนาสุขภาพจิตคนไทยให้มี สุขภาพจิตที่ดี ตามผลการศึกษาดัชนีชี้วัดสุขภาพจิตคนไทย เพื่อประโยชน์ในการนำ ไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผนนโยบายปฏิรูประบบงานสุขภาพจิตต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
การศึกษานโยบายเพื่อพัฒนาสุขภาพจิตคนไทยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ ศึกษาความเป็นมาของนโยบายและกลยุทธ์ในการพัฒนางานสุขภาพจิตตั้งแต่แผน พัฒนาเศรษฐิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1-8 และเพื่อเสนอแนะวิสัยทัศน์ กรอบแนวคิดและแนวทางของกลยุทธ์ในการพัฒนางานสุขภาพจิตที่ควรมีในอนาคต

วิธีดำเนินการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเอกสาร (Documentary research) ประกอบด้วยการ วิเคราะห์องค์ประกอบด้านบริบท ปัจจัยนำเข้า กระบวนการและผลลัพธ์ของนโยบาย ตามกรอบแนวคิดของ Duncan MacRae และ James Wilde (1979) และการ วิเคราะห์เนื้อหานโยบายตามดัชนีชี้วัดสุขภาพจิตคนไทยตามกรอบแนวคิดของอภิชัย มงคลและคณะ (2544) มีการแต่งตั้งคณะทำงานจำนวน 16 คน เพื่อวิเคราห์เอก สาร ตำรา งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง นโยบาย แผนงาน การส่งเสริม ป้องกันปัญหาสุข ภาพจิต การรักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพ ฯลฯ คณะทำงานประกอบไปด้วยแพทย์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป พยาบาลวิชาชีพ นักสังคมสงเคราะห์ของโรงพยาบาล จิตเวชขอนแก่น และจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจำนวน 4 ครั้ง รวม 7 วัน และระดมสมองในการจัดทำนโยบาย กลยุทธ์ในการพัฒนาสุขภาพจิตคนไทย ใช้เวลาในการดำเนินงานดังกล่าว ตั้งแต่กรกฎาคม 2543 ถึง ธันวาคม 2543

ผลการวิจัย
จากการศึกษานโยบาย พบว่า การพัฒนาสุขภาพจิตคนไทยจากอดีตถึงปัจจุบันนั้น เริ่มมีความชัดเจนยิ่งขึ้น แต่แนวทางในการปฏิบัติยังมีความชัดเจนในระดับหนึ่ง เท่านั้น ยังขาดการผลักดันและสนับสนุนอย่างจริงจังจากองค์กรชุมชนและการเมือง รวมทั้งยังไม่มีข้อมูลการสรุปและวิเคราะห์ผลของงานสุขภาพจิตในแผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 1-8 คณะผู้วิจัยได้เสนอแนะวิสัยทัศน์เกี่ยวกับ สุขภาพจิตซึ่งมีสาระสำคัญครอบคลุมในภาวะการมีสุขภาพอนามัยดี มีหลักประกันสุข ภาพและสังคมไทยต้องเข้ามามีส่วนร่วมในบทบาทพัฒนาสุขภาพอย่างยั่งยืน ในด้านกรอบแนวคิดและแนวทางกลยุทธ์ในการพัฒนาสุขภาพจิตคนไทยที่ควร มีครอบคลุมตามดัชนีชี้วัดสุขภาพจิตคนไทยทั้ง 4 องค์ประกอบ โดยได้
บทสรุป คือ การพัฒนาสุขภาพจิตตามวัย การพัฒนาสุขภาพจิตประชาชนกลุ่มเสี่ยง การพัฒนาสถานบริการและระบบบริการ รวมทั้งการพัฒนาระบบสนับสนุนทางการเมือง สังคม วัฒนธรรมและ สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการบริการ

ข้อเสนอแนะ
การศึกษานี้ทบทวนนโยบายการพัฒนาสุขภาพจิตของคนไทยตั้งแต่แผนฯ 1-8 พบว่า มีความชัดเจนมากตั้งแต่ยังมีปัญหาในการนำนโยบายไปปฏิบัติ คณะผู้วิจัยเสนอแนะ ว่าการพัฒนานโยบายสุขภาพจิตควรนำเอาดัชนีชี้วัดสุขภาพจิตมาเป็นแนวทางในการ พัฒนา กำกับ ติดตามและประเมินผล สำหรับข้อเสนอแนะอื่น ๆ มีดังนี้
1. ด้านบริบท งานส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต ควรมีการบูรณาการเข้าอยู่ใน งานสาธารณสุขส่วนภูมิภาค โดยให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดติดตาม ควบคุม กำกับ และนิเทศงาน
2. ด้านปัจจัยนำเข้าและกระบวนการ งานบริการสุขภาพจิตควรมุ่งเน้นที่การป้องกัน การเกิดปัญหาและการส่งเสริมสุขภาพจิตมากกว่าการรักษา เนื่องจากมีความคุ้มทุนและประหยัด งบประมาณมากกว่า และควรประสานงานให้ทุกองค์กรและประชาชนมามีส่วนร่วมในงานสุขภาพจิต มากขึ้น
3. ด้านผลลัพธ์ ควรมีดัชนีชี้วัดความสำเร็จของงานสุขภาพจิตที่เป็นรูปธรรมและมีการ ประเมินผลความสำเร็จเป็นระยะ ๆ

Abstract
By: Dr. Apichai Mongkol & The others.

Background/Problem:
From the study of Thai Mental Health Indicator, it was found that the components of having good mental health include 4 domains, Mental State, Mental Capacity, Mental Quality and Supporting Factors. Therefore, the researchers have conducted this research to find the conclusion of policy and strategies to develop Thai mental health. The research results can be applied as the basis of national mental health policy making in the future.

Objective:
The study of Health policy for the development of Thai mental health is a documentary research. The research aimed to reviewing and analyzing the national policies on mental health development of the 1-8 national economic and social development plans of Thailand and also aimed at suggesting new policies for the next plans.

Methodology:
This was a documentary research. We analyzed policies' component i.e. context, input, process and outcomes according to analytical framework proposed by Duncan MacRae and James Wilde (1979). We also analyzed the policies according to the mental health indicators by using analytical framework proposed by Apichai Mongkol et al. (2000). The working committee consisted of 16 persons including physicians, general administration personnel, register nurses, social workers at Jitavej Khonkaen Hospital. Data were analyzed from document, textbooks, research, policies, plans, promotion, prevention, curative care and rehabilitation of mental health. The workshop was set up for 4 times within 7 days. Objectives of the Workshop were to analyze the document and brain stroming in order to improving Thai mental health. This process started in July 2000 and ended in December 2000.

Results:
The study found that clarity of the policies on mental health development in the 1-8 national economic and social development plan was increasingly stated. There were problem about implementation of the policies. Strong supports from community organizations and political leaders and lacking. Panels of stakeholders suggested a new mental health policies frame work that the policies should include the aims at increasing the good health status and service accessibility of the population. The 4 domain of mental health indicators should be used to guide policy development. People participations should be encouraged. Age-group approach should be used to focus efforts. More emphasis should be placed on policy evaluation. Roles of local authorities and community organizations on mental health development should be increased.

Recommendation:
The study found that the clarity of the policies on mental health development in the 1-8 National Economic and Social Development Plan was increasing stated. Difficulties on policies implementation were the major problems. The researchers suggested that the 4 domains of mental health indicators should be used for mental health policy development, monitoring and evaluation. For the other suggestion are as followed :
1. The context area, The promotion and prevention of mental health should be emphasized and included in the job of the regional public health service under the supervision and monitoring of the public health Provincial Office.
2. The input and process. The job of mental health service should focus more on prevention and promotion of mental health than treatment. At the same time, The people and other organizations should take more roles in mental health matters.
3. The outcomes. The concrete success indicator of mental health should be constructed and there should be an assessment project periodically.