<%@LANGUAGE="VBSCRIPT" CODEPAGE="874"%> Untitled Document
 
 
คุณคือผู้เยี่ยมชมลำดับที่
<%=counter("./image/counter/4")%>

 


หนังสือน่าอ่าน

ครุฑ. กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2544.
Call No. อ. HF5001 ส215ค 2544


ครุฑ พญานกผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ ผู้มีรูปเป็นครึ่งมนุษย์ครึ่งนกอินทรีย์และ
เป็นเทพพาหนะของพระวิษณุหรือพระนารายณ์ มีความสำคัญและสัมพันธ

กับวิถีชีวิตของคนไทยมาแต่โบราณกาลตามความเชื่อของลัทธิสมมุติเทวราช พระมหากษัตริย์ คือ พระนารายณ์อวตารลงมาในโลกมนุษย์และ
ครุฑคือราชพาหนะของพระนารายณ์ ซึ่งไทยได้ใช้รูปครุฑเป็นสัญลักษณ์
แทนองค์พระมหากษัตริย์มาแต่สมัยอยุธยา โดยสร้างเป็นตราแผ่นดิน ประจำราชวงศ์ และประจำรัชกาล นอกจากนี้ยังนำรูปครุฑมาระดับบนหน้าบันพระมหาปราสาท บนธงมหาราช บนเรือพระที่นั่ง บนรถพระที่นั่ง บนเครื่องบันพระที่นั่ง บนเครื่องอิสริยาภรณ์ บนหนังสือราชการ บนธนบัตร และเหรียญต่าง ๆ บนหน้าบันพระอุโบสถ บนสถานที่ราชการ ด้วยรูปลักษณ์และสีสัน
อันบ่งบอกถึงความยิ่งใหญ่ ความสูงส่ง ความสำคัญและพลังอำนาจอย่างเด่นชัด

คนไทยรู้จักครุฑจากวรรณกรรมทางพุทธศาสนา และวรรณคดีบาลี สันสกฤต ครุฑตามจินตนาการของผู้สร้างสรรค์ งานศิลป์จึงปรากฏอยู่ในศิลปกรรม
สถาปัตยกรรม ประติมากรรม จิตรกรรม และนาฏศิลป์ไทย ในลักษณะและ
อิริยาบถต่าง ๆ ตามเนื้อหาและวัตถุประสงค์ในการนำเสนอ

นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งในหนังสือเรื่อง “ ครุฑ ” เท่านั้น คุณผู้อ่านใคร่อยากทราบ
เรื่องราวเกี่ยวกับ “ ครุฑ ” ให้มากกว่านี้หรือยังล่ะคะ

หนังสือเรื่อง “ ครุฑ ” มีลักษณะเป็นหนังสือสมุดภาพปกแข็ง ขนาด 8 หน้ายก เป็นภาพเกี่ยวกับครุฑมากกว่า 300 ภาพ มีคำบรรยายใต้ภาพทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ มีเนื้อหาประกอบด้วยประวัติความเป็นมา ของ “ครุฑ”
ความสำคัญของครุฑในสถาบันพระมหากษัตริย์ ภาครัฐและภาคเอกชน ลักษณะของครุฑในแต่ละยุคสมัยและการนำครุฑไปใช้ในกรณีต่าง ๆ

จัดทำโดยสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องใน
วโรกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระชนมายุครบ 72 พรรษา 5 ธันวาคม 2542หนังสือเล่มนี้มีภาพที่งดงามและหายากเป็นจำนวนมาก การได้ศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับครุฑในแง่มุมต่าง ๆ ประกอบด้วยรูปภาพอัน
งดงามและหาดูได้ยากยิ่ง ดิฉันขอรับรองว่าท่านผู้อ่านจะได้ทั้งความรู้และ
ความสุนทรียภาพอันจะประมาณค่ามิได้เลยล่ะค่ะ แล้วอย่างนี้คุณไม่สนใจที่จะหยิบมาอ่านบ้างหรือคะ…

ห้องสมุดมีให้บริการแล้วค่ะ!!!