คุณคือผู้เยี่ยมชมลำดับที่

 

 
 
วารสารวิชาการที่ห้องสมุดให้บริการ
มุมหนังสือน่าอ่าน
Link... เว็บไซตทางการแพทย์ และสาธารณสุขที่น่าสนใจ
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
สำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ
หอสมุดการแพทย์แห่งชาติอเมริกา(NLM)
Journal Link
Free Medical Journal

ผลงานการวิจัยเด่นของโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทรประจำปี 2545
การศึกษาดัชนีชี้วัดสุขภาพจิตคนไทย (ระดับบุคคล):The Study of Thai Mental Health Indicator. โดย นพ.อภิชัย มงคล,
วัชนี หัตถพนม , และคนอื่นๆ หรือต้องการรายละเอียด สอบถามได้ที่งานบริการห้องสมุด

รายงานวิจัยเรื่อง การศึกษา นโยบายเพื่อพัฒนาสุขภาพจิตคนไทย
(สนใจบทคัดย่อ กรุณาคลิกค่ะ) หรือต้องการรายละเอียด
สอบถามได้ที่งานบริการห้องสมุด
รายงานวิจัยเรื่อง สุขภาพจิตคนไทย: มุมมองของประชาชน
ชาวอิสาน (Thai Mental Health: Perspective of Isan People)
(สนใจบทคัดย่อ กรุณาคลิกค่ะ) หรือต้องการรายละเอียด
สอบถามได้ที่งานบริการห้องสมุด

 

   

 

 

งานห้องสมุด โรงพยาบาลจิตเวชฃอนแก่นราชนครินทร์ 169 ถนนชาตะผดุง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 Tel.043-227422 ต่อ 2701