<%@LANGUAGE="VBSCRIPT" CODEPAGE="874"%> Untitled Document
 
 
Home

 


มาชิกห้องสมุด
หมายความถึงเฉพาะบุคลากรของโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น และ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 6 เท่านั้น

ผู้มีสิทธิยืม
1.สมาชิกห้องสมุด ยืมได้ 5 รายการ/คน ระยะเวลา 1 สัปดาห์
2.อาจารย์ผู้นิเทศ/นักศึกษาฝึกงาน ยืมได้ 5 รายการ/คน ระยะเวลา 1 สัปดาห์ และหรือไม่เกิน
เวลาที่ฝึกงาน ณ โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นเท่านั้น
3.บุคคลทั่วไป สามารถยืมได้เพื่อถ่ายสำเนา และต้องส่งคืนห้องสมุดภายในวันที่ยืมเท่านั้น

ขั้นตอนปฏิบัติเมื่อใช้บริการยืม
1.แสดงบัตรสมาชิกห้องสมุดหรือบอกรหัสสมาชิกทุกครั้งเมื่อใช้บริการยืม
2.แสดงบัตรข้าราชการ/บัตรประจำตัวนักศึกษา/บัตรประจำตัวประชาชน
(กรณีที่เป็นอาจารย์
/นักศึกษาฝึกงาน)
3.ผู้ยืมเขียนชื่อ-สกุล ให้ชัดเจนในบัตรยืม ซึ่งอยู่ในซองประจำหนังสือ และหรือตาม
แบบฟอร์ที่ห้องสมุดกำหนดไว้
4.ผู้ยืมควรนำวัสดุที่ยืมไปมาคืนห้องสมุดด้วยตนเองภายในระยะเวลาที่กำหนด
5.ผู้ยืมควรตรวจสอบว่า เจ้าหน้าที่ห้องสมุดได้ประทับตราวันกำหนดส่งแล้วหรือไม่

การปรับ
1.เมื่อส่งเกินเวลาที่กำหนด(1 สัปดาห์/ครั้ง) ปรับวันละ 5 บาท/รายการ
2.เมื่อทำทรัพยากรสารนิเทศที่ยืมไปหาย และหรือทำให้ได้รับความเสียหายแก่ทรัพยากรนั้น
ปรับเป็น 2 เท่าของมูลค่ารายการนั้น หรือผู้ยืมซื้อมาทดแทนและมีมูลค่าไม่ต่ำกว่ารายการนั้น

เวลาเปิดบริการ
วันจันทร์ - วันศุกร์ ระหว่างเวลา 08.30 นาฬิการ
ปิดบริการในวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์