<%@LANGUAGE="VBSCRIPT" CODEPAGE="874"%> Untitled Document
 
 
Home
 
 
มุ่งพัฒนาให้เป็นแหล่งบริการสารนิเทศด้านสุขภาพจิตและจิตเวชแก่สังคมเป็นแหล่งให้บริการสารนิเทศ ด้านสุขภาพจิตและจิตเวช และสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง แก่ผู้ประกอบ วิชาชีพในโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น สำหรับนำไปใช้ในการดูแลผู้ป่วย, การให้ความรู้แก่ผู้ป่วย ญาติผู้ป่วย และสังคม, การศึกษาและฝึกอบรม,การพัฒนา
คุณภาพบริการ และสนับสนุนการบริหารจัดการ1.)เพื่อให้บริการสารนิเทศ ด้านสุขภาพจิตและจิตเวช ละสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยมุ่งเน้นให้บุคลากรโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น ได้รับประโยชน์สูงสุด
2.)เพื่อจัดหาทรัพยากรสารนิเทศด้านสุขภาพจิตและจิตเวช และสาขาวิชา ที่เกี่ยวข้องที่ทันสมัย
และหลากหลาย
3.)เพื่อจัดระบบทรัพยากรสารนิเทศประเภทต่างๆ ให้ผู้ใช้ห้องสมุดเข้าถึงได ้
สะดวก ถูกต้อง รวดเร็ว1.)ผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงสารนิเทศ ด้านสุขภาพจิตและจิตเวช และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.)เป็นแหล่งการเรียนรู้และพัฒนาบุคลากรโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นให้ สามารถปฏิบัติงาน

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ