ฉบับที่ 4/ 48
 
         คุณภาพ หมายถึง คุณสมบัติทุกประการของผลิตภัณฑ์/บริการ ตอบสนองความต้องการและสามารถสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้ ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2000 เป็นมาตรฐานที่เกี่ยวกับการจัดการและการประกันคุณภาพ โดยเน้นความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ และตั้งอยู่บนแนวคิดพื้นฐานที่ว่า เมื่อกระบวนการดี ผลลัพธ์ที่ออกมาก็จะดีตามไปด้วย
 
        กระบวนการสำคัญในการธำรงรักษาไว้ซึ่งระบบคุณภาพ ตามมาตรฐาน ISO 9001:2000 นั่นคือกระบวนการตรวจประเมินคุณภาพภายใน หรือ IQA ซึ่งสำนักงานคุณภาพได้มีกำหนดการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ครั้งที่ 1 / 2548 ขึ้น ระหว่างวันที่ 7 - 11 กุมภาพันธ์ 2548 ในการนี้ ท่าน QMR ได้ฝากข้อความขอความร่วมมือจากบุคลากรทุกท่าน เตรียมความพร้อมเพื่อรับการตรวจในทุกพื้นที่และเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน และขอขอบพระคุณในความร่วมมือของบุคลากร JVKK ทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ
 

        กิจกรรม IQA ถือเป็นภารกิจสำคัญของ Auditor ทุกท่านที่จะได้ทำหน้าที่อีกครั้ง เพื่อตรวจประเมินถึงประสิทธิภาพของระบบ และร่วมค้นหาโอกาสในการปรับปรุงพัฒนาต่อไป ภายใต้หลักการพื้นฐานของมืออาชีพ Ethical conduct และ Fair presentation ตามที่ John Ruskin ได้กล่าวไว้ว่า

 
       "Quality is never accident, it always the result of intelligent effort : คุณภาพ มิได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญ แต่เกิดขึ้นจากความพยายามที่ชาญฉลาด"
 
Tip : You'll never walk alone , we'll stand by you .

          แล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะ สวัสดีค่ะ
สำนักงานคุณภาพ โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
โทร.0-4322-7422 ต่อ 2202