อัตราค่าบริการสาธารณสุข เพื่อใช้สำหรับเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล ในโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์
 
  รายการอัตราค่าบริการสาธารณสุข
หมวดที่ 1 ค่าห้องและค่าอาหาร
หมวดที่ 2 ค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค
หมวดที่ 3 ค่ายาและสารอาหารทางเส้นเลือด
หมวดที่ 4 ค่ายากลับบ้าน
หมวดที่ 5 ค่าเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
หมวดที่ 6 ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต
หมวดที่ 7 ค่าตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยา
หมวดที่ 8 ค่าตรวจวินิจฉัยและรักษาทางรังสีวิทยา
หมวดที่ 9 ค่าตรวจวินิจฉัยโดยวิธีพิเศษอื่นๆ
หมวดที่ 10 ค่าอุปกรณ์ของใช้และเครื่องมือทางการแพทย์
หมวดที่ 11 ค่าทำหัตถการและวิสัญญี
หมวดที่ 12 ค่าบริการทางการพยาบาล
หมวดที่ 13 ค่าบริการทางทันตกรรม
หมวดที่ 16 ค่าบริการอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลโดยตรง
หมายเหตุ : หมวดที่ 14 และ 15 ยังไม่ประกาศใช้
ผนวก 2 ประเภทและอัตราค่าอุปกรณ์และอวัยวะเทียมในการบำบัดรักษาโรคและฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ
  เกร็ดความรู้
1.การเบิกค่าใช้จ่ายตามอัตราค่าบริการสาธารณสุข เพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่าย ค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ
2.แนวทางการพิจารณาเปรียบเทียบรายการบริการรักษาพยาบาลของสถานพยาบาล กับรายการตามประกาศกระทรวงการคลัง
  เรื่อง อัตราค่าบริการสาธารณสุข เพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ
3.ประกาศกระทรวงการคลังเรื่อง อัตราค่าบริการสาธารณสุข เพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาล
  ของทางราชการ
4.ค่าตรวจสุขภาพประจำปี
5.มาตรฐานห้อง ICU ของสถานพยาบาลระดับตติยภูมิ
6.แนวทางการบริหารงบฟื้นฟูสมรรถภาพ คนพิการปี 2551
Copy right by jvkk : Contact Webmaster