แบบทดสอบสุขภาพจิต
1.
แบบประเมินดัชนีชี้วัดสุขภาพจิตคนไทยฉบับสั้น (15 ข้อ)
2.
แบบประเมินดัชนีชี้วัดสุขภาพจิตคนไทยฉบับสมบรูณ์(54 ข้อ)
3.
แบบวัดความซึมเศร้า CES-D
4.
Michigan Alcoholism Screening Test(MAST)
5.
Health Opinion Survey
6.
SPST..2 เดือนที่ผ่านมารู้สึกอย่างไรต่อเหตุการณ์นี้
7.
แบบประเมินวิเคราะห์ความเครียด
8.
แบบประเิมินภาวะสุขภาพจิตของหญิงมีครรภ์
9.
แบบคัดกรองความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย 1
10.
แบบคัดกรองความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย 2
11.
แบบคัดกรองความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย 3
12.
แบบคัดกรองความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย (ใหม่)
13.
แบบคัดกรองภาวะซึมเศร้า(ใหม่)
14.
แบบทดสอบ Webhabolic
15.
ความรักของคุณเป็นอย่างไร
16.
อารมณ์ของคุณเป็นอย่างไร
17.
คุณเป็นเพื่อนที่ดีได้แค่ไหน
18.
คุณพร้อมจะแต่งงานหรือยัง
19.
คนรักกับเพื่อนใครสำคัญกว่า
20.
บุคลิกภาพของคุณ
21. แบบสอบถามสุขภาพทั่วไป (Thai GHQ-12)
22. แบบคัดกรอง PTSD(หลังจากเหตุการณ์ภัยพิบัติ/ร้ายแรงที่ผ่านมา)
24. แบบทดสอบการติดสารนิโคติน
25. เครียด...จากการเมือง
 
Copy right by jvkk : Contact Webmaster