แบบทดสอบสุขภาพจิต
แบบสอบถามสุขภาพทั่วไป (ThaiGHQ-12)

อายุ
ระดับการศึกษา
อาชีพ
เพศ
สถานะภาพสมรส  

1. สามารถมีสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่กำลังทำอยู่ได้
 ดีกว่าปกติ
 เหมือนปกติ
 น้อยกว่าปกติ
 น้อยกว่าปกติมาก

2. นอนไม่หลับเพราะกังวลใจ
 ไม่เลย
 ไม่มากว่าปกติ
 ค่อนข้างมากกว่าปกติ
 มากกว่าปกติมาก

3. รู้สึกว่าได้ทำตัวให้เป็นประโยชน์ในเรื่องต่างๆ
 มากกว่าปกติ
 เหมือนปกติ
 น้อยกว่าปกติ
 น้อยกว่าปกติมาก

4. รู้สึกว่าสามารถตัดสินใจในเรื่องราวต่างๆ ได้
 มากกว่าปกติ
 เหมือนปกติ
 น้อยกว่าปกติ
 น้อยกว่าปกติมาก

5. รู้สึกตึงเครียดอยู่ตลอดเวลา
 ไม่เลย
 ไม่มากกว่าปกติ
 ค่อนข้างมากกว่าปกติ
 มากกว่าปกติมาก

6. รู้สึกว่าไม่สามารถที่จะเอาชนะความยากลำบากต่างๆ ได้
 ไม่เลย
 ไม่มากกว่าปกติ
 ค่อนข้างมากกว่าปกติ
 มากกว่าปกติมาก

7. สามารถมีความสุขกับกิจกรรมในชีวิตประจำวันตามปกติได้
 มากกว่าปกติ
 เหมือนปกติ
 น้อยกว่าปกติ
 น้อยกว่าปกติมาก

8. สามารถที่จะเผชิญหน้ากับปัญหาต่างๆ ของตัวเองได้
 ดีกว่าปกติ
 เหมือนปกติ
 น้อยกว่าปกติ
 น้อยกว่าปกติมาก

9. รู้สึกไม่มีความสุขและเศร้าหมอง
 ไม่เลย
 ไม่มากกว่าปกติ
 ค่อนข้างมากกว่าปกติ
 มากกว่าปกติมาก

10. รู้สึกเสียความมั่นใจในตัวเองไป
 ไม่เลย
 ไม่มากกว่าปกติ
 ค่อนข้างมากกว่าปกติ
 มากกว่าปกติมาก

11. คิดว่าตัวเองเป็นคนไร้ค่า
 ไม่เลย
 ไม่มากกว่าปกติ
 ค่อนข้างมากกว่าปกติ
 มากกว่าปกติมาก

12. รู้สึกมีความสุขดีตามสมควร เมื่อดูโดยรวมๆ
 มากกว่าปกติ
 เท่าๆปกติ
 น้อยกว่าปกติ
 น้อยกว่าปกติมาก

 
Copy right by jvkk : Contact Webmaster