RQเป็นความสามารถของบุคคลในการปรับตัวและฟื้นตัวภายหลังที่พบกับเหตุการณ์วิกฤตหรือสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดความยากลำบาก เป็นคุณสมบัติหนึ่งที่ช่วยให้บุคคลผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคและดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข
           แบบประเมิน RQ
เป็นเครื่องมือเพื่อใช้ประเมินความสามารถของบุคคล 3 ด้าน คือ ความมั่นคงทางอารมณ์ กำลังใจ และการจัดการกับปัญหา หากประเมินแล้วพบว่ามีองค์ประกอบในด้านใดต่ำกว่าเกณฑ์ ท่านสามารถพัฒนาตนในด้านนั้นๆ ให้มากขึ้นได้
           ข้อคำถามมีจำนวน 20 ข้อ สอบถามถึงความคิดความรู้สึกและพฤติกรรมท่านในรอบ 3 เดือนที่ผ่านมา ขอให้ท่านเลือกคำตอบที่ตรงกับความเป็นจริงของท่านมากที่สุด เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาศักยภาพของตัวท่านเอง
          อายุ
          เพศ
          ระดับการศึกษา
          อาชีพ
          สถานภาพสมรส

ข้อคำถาม
ไม่จริง
จริงบางครั้ง
ค่อนข้างจริง
จริงมาก
ด้านความมั่นคงทางอารมณ์
 
1.
เรื่องไม่สบายใจเล็กน้อยทำให้ฉันว้าวุ่นใจนั่งไม่ติด
2.
ฉันไม่ใส่ใจคนที่หัวเราะเยาะฉัน
3.
เมื่อฉันทำผิดพลาดหรือเสียหาย ฉันยอมรับผิดหรือผลที่ตามมา
4.
ฉันเคยยอมทนลำบากเพื่ออนาคตที่ดีขึ้น
5.
เวลาทุกข์ใจมากๆ ฉันเจ็บป่วยไม่สบาย
6.
ฉันสอนและเตือนตัวเอง
7.
ความยากลำบากทำให้ฉันแกร่งขึ้น
8.
ฉันไม่จดจำเรื่องเลวร้ายในอดีต
9.
ถึงแม้ปัญหาจะหนักหนาเพียงใดชีวิตฉันก็ไม่เลวร้ายไปหมด
10.
เมื่อมีเรื่องหนักใจ ฉันมีคนปรับทุกข์ด้วย
ด้านกำลังใจ
 
11.
จากประสบการณ์ที่ผ่านมาทำให้ฉันมั่นใจว่าจะแก้ปัญหาต่างๆ ที่ผ่านเข้ามาในชีวิตได้
12.
ฉันมีครอบครัวและคนใกล้ชิดเป็นกำลังใจ
13.
ฉันมีแผนการที่จะทำให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้า
14.
เมื่อมีปัญหาวิกฤตเกิดขึ้น ฉันรู้สึกว่าตัวเองไร้ความสามารถ
15.
เป็นเรื่องยากสำหรับฉันที่จะทำให้ชีวิตดีขึ้น
ด้านการจัดการกับปัญหา
 
16.
ฉันอยากหนีไปให้พ้น หากมีปัญหาหนักหนาต้องรับผิดชอบ
17.
การแก้ไขปัญหาทำให้ฉันมีประสบการณ์มากขึ้น
18.
ในการพูดคุย ฉันหาเหตุผลที่ทุกคนยอมรับหรือเห็นด้วยกับฉันได้
19.
ฉันเตรียมหาทางออกไว้ หากปัญหาร้ายแรงกว่าที่คิด
20.
ฉันชอบฟังความคิดเห็นที่แตกต่างจากฉัน