แบบทดสอบสุขภาพจิต
ดัชนี้ชี้วัดความสุขคนไทยฉบับสั้นหรือดัชนีชี้วัดสุขภาพจิตคนไทย (Thai Mental Health Indicator TMHI-15:ฉบับใหม่)

คำชี้แจง   กรุณาเลือกข้อที่ถูกลงในช่องที่มีข้อความตรงกับตัวท่านมากที่สุด และขอความร่วมมือตอบคำถามทุกข้อ
             คำถามต่อไปนี้จะถามถึงประสบการณ์ของท่าน ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา จนถึงปัจจุบัน ให้ท่านสำรวจตัวท่านเองและประเมินเหตุการณ์ อาการ ความคิดเห็นและความรู้สึกของท่านว่าอยู่ในระดับใด แล้วตอบลงในช่องคำตอบที่เป็นจริงกับตัวท่านมากที่สุด โดย คำตอบจะมี 4 ตัวเลือกคือ
                ไม่เลย          หมายถึง ไม่เคยมีเหตุการณ์ อาการ ความรู้สึก หรือไม่เห็นด้วยกับเรื่องนั้น ๆ
                เล็กน้อย       หมายถึง เคยมีเหตุการณ์ อาการ ความรู้สึกในเรื่องนั้น ๆ เพียงเล็กน้อยหรือ เห็นด้วยกับเรื่องนั้น ๆ เพียงเล็กน้อย
                มาก             หมายถึง เคยมีเหตุการณ์ อาการ ความรู้สึกในเรื่องนั้น ๆ มาก หรือเห็นด้วยกับเรื่องนั้น ๆ มาก
                มากที่สุด     หมายถึง เคยมีเหตุการณ์ อาการ ความรู้สึกในเรื่องนั้น ๆ มากที่สุด หรือเห็นด้วยกับเรื่องนั้น ๆ มากที่สุด
การแปลผลค่าปกติ
ที่มาของการแปลผลค่าปกติ
เริ่มทดสอบแบบการประเมิน
 
Copyright © 2009 นพ.อภิชัย มงคล และคณะ (พ.ศ. 2552) โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต
 
 
Copy right by jvkk : Contact Webmaster