แบบทดสอบสุขภาพจิต
ดัชนีชี้วัดสุขภาพจิตคนไทยฉบับสมบูรณ์ ( Thai Mental Health Indicators =TMHI - 55 )

ความสุข และสุขภาพจิต หมายถึง สภาพชีวิตที่เป็นสุข อันเป็นผลจากการมีความสามารถในการจัดการปัญหาในการดำเนินชีวิต มีศักยภาพที่จะพัฒนาตนเอง เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี โดยครอบคลุมถึงความดีงามภายในจิตใจ ภายใต้สภาพสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป
คำชี้แจง       กรุณากาเครื่องหมายถูก ลงในช่องที่มีข้อความตรงกับตัวท่านมากที่สุด และขอความร่วมมือตอบคำถามทุกข้อ

  คำถามต่อไปนี้จะถามถึงประสบการณ์ของท่าน ในช่วง1 เดือนที่ผ่านมา จนถึงปัจจุบันให้ท่านสำรวจตัวท่านเองและประเมินเหตุการณ์ อาการ ความคิดและความรู้สึกของท่าน ว่าอยู่ในระดับใด แล้วตอบลงในช่องคำตอบที่เป็นจริงกับตัวท่านมากที่สุด โดยคำตอบจะมี 4 ตัวเลือกคือ
 • ไม่เลย
  หมายถึง ไม่เคยมีเหตุการณ์ อาการ ความรู้สึก หรือไม่เห็นด้วยกับเรื่องนั้นๆ
 • เล็กน้อย
  หมายถึง เคยมีเหตุการณ์ อาการ ความรู้สึกในเรื่องนั้นๆ เพียงเล็กน้อยหรือเห็นด้วยในเรื่องนั้นๆ เพียงเล็กน้อย
 • มาก
  หมายถึง เคยมีเหตุการณ์ อาการ ความรู้สึกในเรื่องนั้นๆ มาก หรือเห็นด้วยในเรื่องนั้น ๆ มาก
 • มากที่สุด
  หมายถึง เคยมีเหตุการณ์ อาการ ความรู้สึกในเรื่องนั้นๆ มากที่สุดหรือเห็นด้วยในเรื่องนั้นๆ มากที่สุด
 • การให้คะแนนและการแปลผลค่าปกติ (norm) ของดัชนีชี้วัดสุขภาพจิตคนไทยฉบับสมบูรณ์(54 ข้อ)
  การให้คะแนนแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มดังนี้
  กลุ่มที่ 1 ได้แก่ข้อ
  1 2 3 4 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
  24 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
  42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55
  แต่ละข้อให้คะแนนดังต่อไปนี้
  ไม่เลย = 1 คะแนน เล็กน้อย = 2 คะแนน
  มาก = 3 คะแนน มากที่สุด = 4 คะแนน
  กลุ่มที่ 2 ได้แก่ข้อ
  5 6 7 8 9 10 11
  12 13 25 26 27 28  
  แต่ละข้อให้คะแนนดังต่อไปนี้
  ไม่เลย = 4 คะแนน เล็กน้อย = 3 คะแนน
  มาก = 2 คะแนน มากที่สุด = 1 คะแนน
  การแปลผล เมื่อรวมคะแนนทุกข้อแล้วนำมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ปกติที่กำหนดดังนี้ ( คะแนนเต็ม 220 คะแนน )
  179-220   คะแนน    หมายถึง     สุขภาพจิตดีกว่าคนทั่วไป
  158-178     คะแนน    หมายถึง    สุขภาพจิตเท่ากับคนทั่วไป
  157            คะแนนหรือน้อยกว่า      หมายถึง     สุขภาพจิตต่ำกว่าคนทั่วไป


  ในกรณีที่ท่านมีคะแนนอยู่ในกลุ่มสุขภาพจิตต่ำกว่าคนทั่วไป ท่านอาจช่วยเหลือตัวเองเบื้องต้น โดยขอรับบริการการปรึกษาจากสถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้านของท่านได้
  Copyright © 2007นพ. อภิชัย มงคล และคณะ (พ.ศ. 2552) โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต