Research Database

รหัสวิจัย : Code Research
0101265
ชื่อเรื่องภาษาไทย:Thai Title
ระดับความรู้และเจตคติเรื่องสารเสพติดของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะสาธารณสุข ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ชื่อภาษาอังกฤษ:English Title
Knowledge and Attitude toward Drug Addiction in Undergraduate Students, Faculty of Public Health, Mahidol University-
ผู้แต่ง: Author
นพ.โชคชัย หมั่นแสวงทรัพย์
พญ.สุพร อภินันทเวช
หน่วยงาน:Department
ภาควิชาอนามัยครอบครัว คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปีที่ดำเนินการ:
 2546
บทคัดย่อ : Abstract

หลักการและเหตุผล ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาทางสังคมที่ร้ายแรงโดยเฉพาะของกลุ่มเยาวชน การประเมินระดับความรู้และเจตคติของเยาวชนต่อยาเสพติดจักเป็นแนวทางในการพัฒนาแนวทางในการป้องกันปัญหายาเสพติดที่เหมาะสมและทันยุค
วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดับความรู้และเจตคติเรื่องยาเสพติดของนักเรียนระดับปริญญาตรี คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ขอบเขตการวิจัย นักศึกษาระดับปริญญาตรี ทั้ง 4 ชั้นปี คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ระเบียบวิธีวิจัย การศึกษาครั้งนี้เป็นการทดสอบระดับความรู้และเจตคติเรื่องยาเสพติด โดยทดสอบนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1-4 คณะสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 318 คน ที่กำลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษา 2546 เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบทดสอบความรู้และเจตคติก่อนและหลังการอบรมโครงการเรียนรู้เท่าทันภัยยาเสพติด การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ความถี่ร้อยละ การหาค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบความรู้ก่อนและหลังการอบรมโดยสถิติ pair t-test
สรุปผลการวิจัย นักศึกษาทุกชั้นปีมีความรู้เรื่องยาเสพติดในระดับปานกลาง (X 5.5, SD = 1.2) ไม่มีความแตกต่างกันของระดับความรู้ในแต่ละชั้นปี และหลังการฝึกอบรมมีระดับความรู้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (X = 7.1, SD = 1.3) ร้อยละ 64.0 มีทักษะในการตอบปฏิเสธการใช้สารเสพติดได้อย่างเหมาะสม ร้อยละ 97.5 มีสิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจที่ดีเพื่อใช้เป็นเกราะป้องกันในการไม่ใช้ยาเสพติด และร้อยละ 98.4 รู้แหล่งที่สามารถเข้าปรึกษาปัญหายาเสพติดได้
ข้อเสนอแนะ ควรเสริมให้มีการให้ความรู้เรื่องยาเสพติดและฝึกทักษะการปฏิเสธให้กับเยาวชนเพื่อเป็นเกราะป้องกันภัยยาเสพติด และสร้างเครือข่ายจากเพื่อนสู่เพื่อน


 
อ้างอิง :Reference
การประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 3 ปี 2547 25 -27 สิงหาคม 2547