Research Database

รหัสวิจัย : Code Research
0102138
ชื่อเรื่องภาษาไทย:Thai Title
การประเมินผลการดำเนินงาน การบริหารความเสี่ยงงานหอผู้ป่วยใน โรงพยาบาลศรี สงคราม จังหวัดนครพนม
ชื่อภาษาอังกฤษ:English Title
At Evaluation of risk Management in Inpatient department at Srisongkram hospital, Nakhonphanom province-
ผู้แต่ง: Author
รัชนีวรรณ คำมีอ่อน
หน่วยงาน:Department
กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลศรีสงคราม
ปีที่ดำเนินการ:
 2551
บทคัดย่อ : Abstract

     การศึกษาครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงบรรยาย มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงด้านความรู้และการปฏิบัติกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงตามกระบวนการบริหารความเสี่ยงของพยาบาลประจำการหอผู้ป่วยในโรงพยาบาลศรีสงคราม จ.นครพนม จำนวน 18 คน
     เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แบบสอบถามของ อภิญญา ทิทำ (2546) สร้างขึ้นได้แก่ แบบสอบถามความรู้และแบบสอบถามการปฏิบัติ เรื่องบริหารความเสี่ยงตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง 4 ขั้นตอนของอนุวัฒน์ ศุภชุติกูล (2543) ผ่านการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 5 คน และหาค่าความเชื่อมั่นแบบทดสอบความรู้โดยใช้สูตร KR-20 ได้ค่าความเชื่อมั่น .61 แบบสอบถามการปฏิบัติกิจกรรมของพยาบาลหาค่าความเชื่อมั่นโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค(Cronbach s Alpha Coefficient) ได้ค่าความเชื่อมั่น.93 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่ร้อยละ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
     ผลการศึกษา/สรุป
     1. ค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงของพยาบาลประจำการอยู่ในระดับสูง(เฉลี่ย 21)
     2. ค่าเฉลี่ยคะแนนการปฏิบัติกิจกรรมเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงของพยาบาลประจำการอยู่ในระดับสูง(x = 4.27, SD =.67)


 
อ้างอิง :Reference
ยโสธรเวชสาร ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 เพิ่มเติม(เดือนเมษายน 2551)