Research Database

รหัสวิจัย : Code Research
0102219
ชื่อเรื่องภาษาไทย:Thai Title
การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการการแพทย์แผนไทย : กรณีศึกษางาน แพทย์แผนไทย ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองสงขลา โรงพยาบาลสงขลา
ชื่อภาษาอังกฤษ:English Title
Assessment of patients’ satisfaction with Thai traditional medicine services : a case study of the Department of Thai Traditional Medicine, Community Health Center of Songkhla Hospital, province-
ผู้แต่ง: Author
รักษ์เกียรติ จิรันธร, ณรงค์ศักดิ์ สิงห์ไพบูลย์พร, จิราพร คำแก้ว, บุษรา ผุดผาด, ปัญจเรศ อุยสุย
หน่วยงาน:Department
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
ปีที่ดำเนินการ:
 2547
บทคัดย่อ : Abstract

วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการการแพทย์แผนไทย และเพื่อศึกษาอิทธิพลความแตกต่างของลักษณะประชากรศาสตร์ และลักษณะการใช้บริการที่มีต่อระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการการแพทย์แผนไทย ซึ่งจำแนกเป็น 7 มิติ ได้แก่ ความพึงพอใจทั่วๆ ไป ความชำนาญในการให้บริการการแพทย์แผนไทย กิริยามารยาทของผู้ให้บริการ ทักษะการสื่อสาร ค่าใช้จ่าย และความสะดวกในการเข้ารับบริการ
แบบวิจัย : การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ
วัสดุและวิธีการ : เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องประเมินความพึงพอใจต่องานบริการการแพทย์แผนไทย ด้วยมาตรฐานของไลเคิร์ท (Likert scale) โดยผู้รับบริการเป็นผู้รับบริการการแพทย์แผนไทย ศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองสงขลา โรงพยาบาลสงขลา ที่มาใช้บริการระหว่างเดือนตุลาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2547 ซึ่งมีที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ จำนวน 320 ราย ประมวลผลข้อมูลโดยใช้โปรแกรม SPSS version 10.0 และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติการวิเคราะห์ความแปรปรวนจำแนกทางเดียว (one-way ANOWA), การวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (correlation) และการทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของประชากรเป็นอิสระกัน (independent-samples t-test) ที่ระดับความน่าเชื่อถือ 95%
ผลการวิจัยและสรุป : ผู้รับบริการมีความพึงพอใจต่องานบริการการแพทย์แผนไทย รวมทั้ง 7 มิติในระดับสูง (ค่าเฉลี่ย 3.88, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.53) โดยปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อระดับความพึงพอใจ แบ่งเป็นปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ อาชีพ โดยพบว่าอาชีพรับจ้างมีระดับความพึงพอใจสูงสุด ปัจจัยด้านลักษณะการใช้บริการ ได้แก่ วัตถุประสงค์ของการมารับบริการ โดยพบว่าผู้รับบริการที่มารับบริการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพจะมีระดับความพึงพอใจสูงสุด


 
อ้างอิง :Reference
สงขลานครินทร์เวชสาร ปีที่ 24 ฉบับที่ 6 พ.ย. – ธ.ค. 2549