Research Database

รหัสวิจัย : Code Research
0102565
ชื่อเรื่องภาษาไทย:Thai Title
พฤติกรรมการบริโภคและการออกกำลังของเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ชื่อภาษาอังกฤษ:English Title
Eating and physical exercise behavior of children-
ผู้แต่ง: Author
ธารทิพย์ มหาวนา, วราภรณ์ ศิริสว่าง
หน่วยงาน:Department
ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปีที่ดำเนินการ:
 2548
บทคัดย่อ : Abstract

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหาร และการออกกำลังของเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนักเรียนที่ทำการศึกษา จำนวน 940 คน โดยใช้แบบสอบถามเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการบริโภคอาหารและการออกกำลังของนักเรียน ข้อมูลที่ได้นำมาวิเคราะห์หาความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 13.45 พฤติกรรมรายด้าน พบว่าพฤติกรรมการบริโภคอาหารเช้าและพฤติกรรมการออกกำลังกาย อยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.53 และ 2.51 เด็กส่วนใหญ่ ร้อยละ 56.7 บริโภคอาหารเช้าเป็นประจำ พฤติกรรมการดื่มนมอยู่ในระดับปานกลาง มีนักเรียนร้อยละ 39.57 ดื่มนมเป็นประจำ ส่วนใหญ่จะดื่มเป็นบางวัน เท่ากับร้อยละ 57.79 การดื่มน้ำอัดลม มีผู้ดื่มเป็นประจำเพียงร้อยละ 7.02 ดื่มเป็นบางครั้ง ร้อยละ 89.47 การรับประทานขนมกรุบกรอบ มีนักเรียนที่รับประทานทุกวัน ร้อยละ 27.35 รับประทานเป็นบางครั้ง ร้อยละ 70.96 เด็กนักเรียนร้อยละ 22.87 รับประทานผลไม้ทุกวัน อีกร้อยละ 74.68 รับประทานผลไม้เป็นบางครั้ง สถานที่ที่นักเรียนซื้อน้ำอัดลม และขนมกรุบกรอบ ได้แก่ร้านค้าใกล้บ้าน และร้านค้าในโรงเรียน ซึ่งพบมากว่าร้านค้าหน้าโรงเรียน การออกกำลัง นักเรียนมีการออกกำลังเป็นประจำ ร้อยละ 56.70 ชนิดของการออกกำลังที่ทำบ่อยๆ คือ การวิ่งเล่น ร้อยละ 73.37 นักเรียนชั้นประถมปีที่ 4 จะมีพฤติกรรมดื่มนมแตกต่างไปจากเด็กนักเรียนชั้นประถมปีที่ 5 และ 6 อย่างมีนัยสำคัญ เด็กนักเรียนมีพฤติกรรมโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง แต่เมื่อวิเคราะห์รายด้าน มีพฤติกรรมการรับประทานอาการเช้า และการออกกำลังที่อยู่ในระดับดี พฤติกรรมด้านอื่นอยู่ในระดับไม่ดี ซึ่งควรจะต้องมีการปลูกฝังพฤติกรรมสุขภาพด้านอื่นๆ เพื่อให้เด็กนักเรียนมีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมต่อไป


 
อ้างอิง :Reference
เชียงใหม่เวชสาร 2548: 44(2) : 65-71.