Research Database

รหัสวิจัย : Code Research
0102678
ชื่อเรื่องภาษาไทย:Thai Title
ความสัมพันธ์ระหว่างสัมพันธภาพในครอบครัวกับความฉลาดทางอารมณ์ของวัยรุ่น ในวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
ชื่อภาษาอังกฤษ:English Title
Relationships Between Family Relationships and Emotional Intelligence of Adolescents at Pathumthani Teachnical College in Pathumthani Province-
ผู้แต่ง: Author
ลักษณา หนุนนาค
หน่วยงาน:Department
ปีที่ดำเนินการ:
 2546
บทคัดย่อ : Abstract

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาสัมพันธภาพในครอบครัวของวัยรุ่น (2) เพื่อศึกษาความฉลาดทางอารมณ์ของวัยรุ่น (3) เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างสัมพันธภาพในครอบครัวกับความฉลาดทางอารมณ์ของวัยรุ่น
กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีที่ 1 ปีที่ 2 และปีที่ 3 ในวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี ปีการศึกษา 2546 ซึ่งอาศัยอยู่ในครอบครัวที่มีพ่อแม่อยู่ด้วยกัน จำนวน 341 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสัมพันธภาพของบิดามารดากับบุตรวัยรุ่นและความฉลาดทางอารมณ์ สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าสหสัมพันธ์ของเพียร์สัน
ผลการวิจัยพบว่า (1) สัมพันธภาพในครอบครัวของบิดามารดากับบุตรวัยรุ่นในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาแต่ละรายการพบว่า การปฏิบัติของบิดาและมารดาที่มีต่อวัยรุ่นด้านความรักความผูกพันมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ค่าเฉลี่ยต่ำสุดของบิดาคือ การพักผ่อนร่วมกัน ค่าเฉลี่ยต่ำสุดของมารดา คือ ความเป็นอิสระ (2) ความฉลาดทางอารมณ์ของวัยรุ่น พิจารณาภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาแต่ละรายการพบว่า ด้านความพอใจชีวิตมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ค่าเฉลี่ยต่ำสุดคือการตัดสินใจแก้ปัญหา (3) สัมพันธภาพในครอบครัวของบิดามารดามีความสัมพันธ์กับความฉลาดทางอารมณ์ของวัยรุ่น ภาพรวมสัมพันธภาพในครอบครัวของบิดามีความสัมพันธ์ทางบวกกับความฉลาดทางอารมณ์ของวัยรุ่นกับการมีแรงจูงใจ ความพอใจในชีวิต ความสงบสุขทางใจ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนทางลบได้แก่ การตัดสินใจแก้ปัญหาอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ภาพรวมสัมพันธภาพในครอบครัวของมารดามีความสัมพันธ์ทางบวกกับความฉลาดทางอารมณ์ของวัยรุ่นกับการมีแรงจูงใจ ความภูมิใจตนเอง ความพอใจในชีวิต ความสุขสงบทางใจ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01


 
อ้างอิง :Reference
วิทยานิพนธ์ ปริญญาคหกรรมศาสตรบัณฑิต (พัฒนาครอบครัวและสังคม)