Research Database

รหัสวิจัย : Code Research
1102
ชื่อเรื่องภาษาไทย:Thai Title
อิทธิพลของลักษณะการรับชมโทรทัศน์ที่มีต่อจิตลักษณะและพฤติกรรมการประหยัดของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อภาษาอังกฤษ:English Title
-
ผู้แต่ง: Author
เนตรนภิส กาฬเนตร
หน่วยงาน:Department
ปีที่ดำเนินการ:
 
บทคัดย่อ : Abstract

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบและหาปริมาณการทำนายระหว่าง จิตลักษณะ ลักษณะการรับชมโทรทัศน์ และพฤติกรรมการประหยัดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่อยู่ในเมือง สังกัดกรมสามัญศึกษาจังหวัดอุดรธานี จำนวน 375 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่มในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2542 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบวัดพฤติกรรมการประหยัด และแบบวัดลักษณะการรับชมโทรทัศน์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเอง แบบวัดการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมของดวงเดือน พันธุมนาวิน และเพ็ญแข ประจนปัจจนึก (2524) แบบวัดลักษณะมุ่งอนาคตของดวงเดือน พันธุมาวิน และคณะ (2529) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความแปร ปรวนทางเดียว และสมการถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่า 1. นักเรียนหญิง มีพฤติกรรมการประหยัดสูงกว่านักเรียนชาย นักเรียนที่บิดามีการศึกษาต่ำกว่า ป.6 มีพฤติกรรมการประหยัดสูงกว่านักเรียนที่บิดามีการศึกษา ม.1 – ม.6 นักเรียนที่มารดามีการศึกษา ป.6 มีพฤติกรรมการประหยัดสูงกว่านักเรียนที่มารดามีการศึกษา ม.1 – ม.6 นักเรียนที่บิดามีการศึกษาต่ำกว่า ป.6 มีพฤติกรรมการประหยัดสูงกว่านักเรียนที่บิดามีการศึกษา ม.1 – ม.6 นักเรียนที่บิดามีอาชีพรับจ้างและเกษตรกรรม มีพฤติกรรมการประหยัดสูงกว่านักเรียนที่บิดามีอาชีพธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นักเรียนที่มารดามีอาชีพรับจ้างและเกษตรกรรมมีพฤติกรรมการประหยัดสูงกว่านักเรียนที่มารดามีอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจและธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 . 2. นักเรียนหญิง มีลักษณะการรับชมโทรทัศน์เหมาะสมกว่านักเรียนชายอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3. นักเรียนหญิง มีลักษณะมุ่งอนาคตสูงกว่านักเรียนชาย อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นักเรียนที่บิดามีอาชีพรับจ้าง และเกษตรกรรม มีลักษณะมุ่งอนาคตสูงกว่านักเรียนที่บิดามีอาชีพธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นักเรียนที่มารดามีอาชีพเกษตรกรรม มีลักษณะมุ่งอนาคตสูงกว่านักเรียนที่มารดามีอาชีพธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 4. นักเรียนที่มีลักษณะมุ่งอนาคตและการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมสูง มีพฤติกรรมการประหยัดสูงกว่านักเรียนที่มีลักษณะตรงกันข้าม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 5. นักเรียนที่มีลักษณะการรับชมโทรทัศน์ที่เหมาะสมมีลักษณะมุ่งอนาคตและพฤติกรรมการประหยัดสูงกว่านักเรียนที่มีลักษณะการรับชมโทรทัศน์ที่ไม่เหมาะสม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 6. ลักษณะทางชีวสังคม จิตลักษณะและลักษณะการรับชมโทรทัศน์ สามารถร่วมกันทำนายพฤติกรรมการประหยัดของนักเรียนได้ร้อยละ 21.8 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ข้อเสนอแนะสำคัญ คือ ควรมีการสอนสอดแทรกการอภิปรายปัญหาเกี่ยวกับการประหยัดในด้านต่างๆ และมีลักษณะการรับชมโทรทัศน์ที่เหมาะสมในการเรียนการสอน เพื่อยกระดับลักษณะมุ่งอนาคตและการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมของนักเรียน และในการวิจัยครั้งต่อไปควรทำการวิจัยเชิงทดลอง เพื่อสร้างต้นแบบพัฒนาจิตลักษณะที่ส่งเสริมพฤติกรรมการประหยัด


 
อ้างอิง :Reference
วิทยานิพนธ์ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2543 หน้า 408 – 409