Research Database

รหัสวิจัย : Code Research
1172
ชื่อเรื่องภาษาไทย:Thai Title
การรับรู้ความไม่สุขสบายด้านร่างกาย การได้รับการดูแลกับความหวังในผู้ป่วยโรคเอดส์
ชื่อภาษาอังกฤษ:English Title
-
ผู้แต่ง: Author
ปิยสุดา พานิช
หน่วยงาน:Department
สาขาวิชา การพยาบาลผู้ใหญ่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปีที่ดำเนินการ:
 2541
บทคัดย่อ : Abstract

การวิจัยเชิงบรรยายในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) การรับรู้ความไม่สุขสบายด้านร่างกายในผู้ป่วยโรคเอดส์ 2) การได้รับการดูแลจากการพยาบาลในผู้ป่วยโรคเอดส์ 3)ความหวังในผู้ป่วยโรคเอดส์ 4) ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความไม่สุขสบายด้านร่างกาย การได้รับการดูแลกับความหวังในผู้ป่วยโรคเอดส์ กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ติดเชื้อเอชไอวีในระยะที่ปรากฏอาการ และเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลบำราศนราดูรเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 สัปดาห์ จำนวน 60 ราย เลือกกลุ่มตัวอย่างเฉพาะเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสัมภาษณ์สร้างขึ้นโดยผู้วิจัย ประกอบด้วย 4 ส่วน คือ แบบบันทึกข้อมูลทั่วไป แบบสัมภาษณ์การรับรู้ความไม่สุขสบายด้านร่างกาย แบบสัมภาษณ์การได้รับการดูแล และแบบสัมภาษณ์ความหวัง ผลการวิจัยพบว่า 1. ผู้ป่วยโรคเอดส์ รับรู้ความไม่สุขสบายด้านร่างกายโดยรวมอยู่ในระดับปานกลางและรับรู้ความไม่สุขสบายด้านร่างกายในระดับสูง จากอาการอ่อนเพลีย 2. ผู้ป่วยโรคเอดส์ รับรู้ถึงการได้รับการดูแลจากพยาบาลโดยรวมอยู่ในระดับปานกลางและรับรู้ถึงการได้รับการดูแลในระดับสูง ด้านการบริหารจัดการองค์กร และด้านเทคนิค 3.ผู้ป่วยโรคเอดส์มีความหวังโดยรวมในระดับปานกลาง และมีความหวังในระดับสูงในมิติด้านความผูกพัน 4. การรับรู้ความไม่สุขสบายด้านร่างกาย มีความสัมพันธ์ทางลบกับความหวัง ในระดับปานกลางอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r=-.3715) 5. การได้รับการดูแล มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความหวังในระดับปานกลางอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (r=.4353)


 
อ้างอิง :Reference
ปีการศึกษา 2541 ฉบับที่…… หน้าที่ 54 ที่พิมพ์………..