Research Database

รหัสวิจัย : Code Research
201440007345
ชื่อเรื่องภาษาไทย:Thai Title
โครงการโรงเรียนสีขาว
ชื่อภาษาอังกฤษ:English Title
-
ผู้แต่ง: Author
ปัญญา วงษ์วัฒนะ
หน่วยงาน:Department
โรงเรียนบ้านท่าเกวียน จังหวัดสระแก้ว
ปีที่ดำเนินการ:
 2544
บทคัดย่อ : Abstract

บทนำ ปัจจุบันปัญหาสิ่งเสพติดในโรงเรียนทวีความรุนแรงมากขึ้น เนื่องจากความอ่อนแอของสถาบันครอบครัว ชุมชนและความเปลี่ยนแปลงทางสังคม รวมทั้งปัญหาทางด้านสุขภาพจิต กระทรวงศึกษาการ ในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบสถานศึกษาและนักเรียนทั่วประเทศ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าวจึงได้จัดโครงการโรงเรียนสีขาวขึ้น เพื่อรณรงค์ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการติดสารเสพติดในสถานศึกษาอย่างเด็ดเดี่ยวจริงจัง โรงเรียนบ้านท่าเกวียน ได้รับคัดเลือกจากสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดสระแก้ว เป็นตัวแทนโครงการโรงเรียนสีขาวเพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน ให้กับนักเรียนรู้จักปฏิเสธต่อต้านสารเสพติด สื่อลามกอนาจาร การพนันและการทะเลาะวิวาท ปลูกฝังให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งการมีสุขภาพจิตที่ดี วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้สถานศึกษาปลอดสารเสพติด สิ่งยั่วยุทางกามารมณ์ การพนัน และการทะเลาะวิวาท จนได้รับการยกย่องว่าเป็นโรงเรียนสีขาว 2. เพื่อแสวงหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติดสิ่งยั่วยุทางกามารมณ์ การพนัน และการทะเลาะวิวาท ให้มีผลเชิงปฏิบัติโดยเร็วและต่อเนื่อง 3. เพื่อลดปัญหา และส่งเสริมด้านสุขภาพจิตของนักเรียน วิธีการ 1. ปฐมนิเทศ 2. จัดกิจกรรมกลุ่มเพื่อนรัก ที่หลากหลาย เช่น การศึกษารายบุคคล การเดินรณรงค์ ลานกีฬาต้านยาเสพติด ดนตรีต้านยาเสพติด เชิญวิทยากรมาบรรยาย 3. เฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยง ตรวจปัสสาวะ เยี่ยมบ้านนักเรียน 4. สรุปกิจกรรม ผลที่ได้ 1. นักเรียนมีภูมิคุ้มกันสารเสพติดเพิ่มขึ้น 2. นักเรียนมีสุขภาพจิตดีขึ้น สรุปและข้อเสนอแนะ สรุป โครงการโรงเรียนสีขาวประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย ข้อเสนอแนะ 1. ควรมีงบประมาณให้เพียงพอ 2. จัดทัศนศึกษาที่วัดพระบาทน้ำพุ จ.สระบุรี 3. ชุมชนควรให้ความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง 4. เจ้าหน้าที่ของรัฐเข้มงวดเรื่องสารเสพติดอย่างต่อเนื่อง


 
อ้างอิง :Reference
ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 7 วันที่ 5 – 7 กันยายน 2544