Research Database

รหัสวิจัย : Code Research
201440007394
ชื่อเรื่องภาษาไทย:Thai Title
การศึกษาหาเกณฑ์มาตรฐานของแบบประเมินพฤติกรรมเด็ก SDQ (Strength and Difficulties Questionnaire) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ชื่อภาษาอังกฤษ:English Title
-
ผู้แต่ง: Author
สาโรจน์ คำรัตน์
หน่วยงาน:Department
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จังหวัดอุบลราชธานี กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข
ปีที่ดำเนินการ:
 2544
บทคัดย่อ : Abstract

การศึกษาหาเกณฑ์มาตรฐานของแบบประเมินพฤติกรรมเด็ก SDQ (Strength and Difficulties Questionnaire) นั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์หาเกณฑ์มาตรฐานของแบบประเมิน SDQ ของเด็กในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นแบบประเมินที่ Dr. Robert Goodman จิตแพทย์เด็ก ประเทศอังกฤษ เป็นผู้สร้าง และแพทย์หญิงพรรณพิมล หล่อตระกูล และคณะเป็นผู้แปลเป็นฉบับภาษาไทย และศึกษาหาความเชื่อถือได้ของแบบประเมินรวมทั้งค่ามาตรฐานของเด็กไทยใน ภาคกลางแล้วในปี พ.ศ. 2543 ในการศึกษาได้ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง แบบ Multi – state Random Sampling โดยเลือกกลุ่มจังหวัดจากเขตการศึกษาที่ 9 , 10 และ 11 ซึ่งอยู่ในพื้นที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขตการศึกษาละ 2 จังหวัด รวม 6 จังหวัด ได้แก่ สุรินทร์ ชัยภูมิ มุกดาหาร สกลนคร หนองบัวลำภู และอุบลราชธานี เลือกจังหวัดละ 2 อำเภอ คืออำเภอเมือง และอำเภออื่นอีก 1 อำเภอแต่ละอำเภอเลือก 2 โรงเรียน ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา อย่างละ 1 โรงเรียน แต่ละโรงเรียนเก็บข้อมูลเด็กทุกชั้นปี ๆ ละ 3 ห้องเรียน ๆ ละ 10 คน เป็นชาย 5 คน หญิง 5 คน รวมโรงเรียนละ 180 คน ได้ตัวอย่างมาทั้งสิ้น 3,885 คน การเก็บข้อมูลเด็ก 1 คน ประเมิน 3 ฉบับ คือ เด็กประเมินตนเอง ครูประเมินเด็ก และผู้ปกครองประเมินเด็ก คัดเลือกข้อมูลที่มีความสมบูรณ์และสามารถนำมาใช้วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป และแบบประเมินเป็นรายข้อ ด้วยค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าคะแนนต่ำสูงสุด วิเคราะห์กลุ่มปัญหาพฤติกรรมด้วยการวิเคราะห์ความแตกต่างของผลการประเมินโดยเด็ก ผู้ปกครอง และครู ด้วยการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ANOVA) วิเคราะห์ความแตกต่างรายคู่ด้วย Scheffe method วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัยข้อมูลทั่วไป และปัจจัยปัญหาพฤติกรรมด้วย การหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบ เพียร์สัน (Pearson’s Product Moment Coefficient Courrelation) และวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression) ระหว่างปัจจัยปัญหาพฤติกรรมด้านต่าง ๆ กับความรู้สึก มีปัญหาด้านอารมณ์ สมาธิ พฤติกรรม หรือความเข้ากับผู้อื่น ทั้ง 3 ชุด และวิเคราะห์ปัจจัย (Factors Analysis) เพื่อวิเคราะห์องค์ประกอบของคำถามกับปัจจัยต่างๆ และหาค่าเกณฑ์มาตรฐานในการจำแนกกลุ่มเด็กโดยการหาจุดตัดของคะแนน (Cut of point) ในแต่ละปัจจัยในแต่ละชุดของแบบประเมิน
ผลการศึกษา การศึกษาได้สรุปผลเกณฑ์มาตรฐานการจัดกลุ่มของเด็กในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในปัจจัยปัญหาพฤติกรรมด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้คือ
พฤติกรรมด้านสัมพันธภาพทางสังคม
เกณฑ์มาตรฐานของกลุ่มมีจุดแข็ง ในชุดเด็กประเมิน ผู้ปกครองประเมิน และครูประเมินมีค่าเท่ากัน คือ เท่ากับ 6 – 10 กลุ่มเสี่ยง เท่ากับ 56 และกลุ่มไม่มีจุดแข็ง เท่ากับ 0 – 4
พฤติกรรมด้านอารมณ์
เกณฑ์มาตรฐานของกลุ่มปกติในชุดเด็กประเมินและผู้ปกครองประเมินมีค่าเท่ากัน คือ 0 –4 กลุ่มเสี่ยงเท่ากับ 5 กลุ่มมีปัญหา เท่ากับ 6 – 10 ชุดครูประเมินกลุ่มปกติเท่ากับ 0 – 2 กลุ่มเสี่ยง เท่ากับ 3 -กลุ่มมีปัญหา เท่ากับ 4 – 10
พฤติกรรมเกเร
เกณฑ์มาตรฐานของชุดเด็กประเมิน ผู้ปกครองประเมิน และครูประเมินในกลุ่มปกติ เท่ากับ 0 – 3, 0 – 2 และ 0 – 1 กลุ่มเสี่ยงเท่ากับ 4,3 และ 2 กลุ่มมีปัญหา เท่ากับ 5 – 10 ,7 – 10 และ 3 – 10 ตามลำดับ
ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อน
เกณฑ์มาตรฐานของชุดเด็กประเมิน ผู้ปกครองประเมิน และครูประเมินในกลุ่มปกติ เท่ากับ 0 – 3 , 0 – 5 และ 0 – 4 กลุ่มเสี่ยงเท่ากับ 4 , 6 และ 5 กลุ่มมีปัญหา เท่ากับ 5 – 10 , 7 – 10 และ 6 – 10 ตามลำดับคะแนนรวมปัญหาพฤติกรรม เกณฑ์มาตรฐานของคะแนนรวมพฤติกรรมในชุดเด็กประเมิน ผู้ปกครองประเมิน และครูประเมินกลุ่มปกติ เท่ากับ 0 – 15 , 0 – 17 และ 0 – 14 กลุ่มเสี่ยง เท่ากับ 16 – 18 , 18 – 19 และ 15 – 17 กลุ่มมีปัญหาเท่ากับ 19 – 40 , 20 – 40 และ 18 – 40 ตามลำดับ


 
อ้างอิง :Reference
ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 7 วันที่ 5 – 7 กันยายน 2544