Research Database

รหัสวิจัย : Code Research
975
ชื่อเรื่องภาษาไทย:Thai Title
การบำบัดรักษาผู้เสพยาเสพติดเชิงรุก อำเภอดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
ชื่อภาษาอังกฤษ:English Title
-
ผู้แต่ง: Author
นพ.ปรีชา สิริจิตราภรณ์ นายณัฏฐินันท์ สุริยะนาง นางเพ็ญจันทร์ ลิมปิบันเทิง พ.ต.อ.ชำนาญ รวดเร็ว พ.ต.ท.สมพงษ์ กันธวงค์
หน่วยงาน:Department
โรงพยาบาลดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ สถานีตำรวจอำเภอดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
ปีที่ดำเนินการ:
 2545
บทคัดย่อ : Abstract

อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยโรงพยาบาลดอยสะเก็ด ซึ่งเป็นโรงพยาบาลชุมชน ขนาด 30 เตียง ได้รับนโยบายการบำบัดรักษาผู้เสพยาเสพติดแบบผู้ป่วยนอก ในรูปแบบจิตสังคมบำบัด (Matrix Program) โดยเปิดให้บริการคลินิกจิตสังคมบำบัด เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2544 เป็นต้นมา มีทีมงานแบบสหวิชาชีพ จำนวน 10 คน ผู้มารับบริการ (ข้อมูล 31 พฤษภาคม 2545) จำนวน 10 ราย พบว่ามารับบริการอย่างต่อเนื่อง จำนวน 2 ราย ขาดการบำบัดต่อเนื่อง 8 ราย (ร้อยละ 80) ปัญหาในการเนินงาน คือ การขาดความต่อเนื่องผู้มารับบริการ และญาติมาไม่ตรงเวลานัดหมาย สาเหตุเกิดจากการประกอบอาชีพ การศึกษา การเดินทาง ตลอดจนการตระหนักถึงการความสำคัญของการเลิกยาเสพติด จึงทำให้ผู้เดินทางเข้ารับบริการที่โรงพยาบาลดอยสะเก็ดมีจำนวนน้อยมาก เมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนผู้เสพยาเสพติดในอำเภอดอยสะเก็ด ซึ่งตำรวจภูธรอำเภอดอยสะเก็ด ได้เข้าดำเนินการสืบสวน จับกุม และรวบรวมผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดในพื้นที่ พบว่า มีผู้จำหน่าย 66 ราย ผู้เสพ 358 ราย โดยส่วนเป็นกลุ่มวัยรุ่นและกลุ่มผู้ใช้แรงงาน ศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด อำเภอดอยสะเก็ด ร่วมกับ โรงพยาบาลดอยสะเก็ด สถานีตำรวจภูธรอำเภอดอยสะเก็ด จึงได้ดำเนินโครงการบำบัดรักษาผู้เสพยาเสพติดโดยใช้วิธีกายจิตสังคมบำบัด และประยุกต์กิจกรรมให้ผู้เข้ารับการบำบัดสามารถบำบัดได้ต่อเนื่อง การดำเนินการมุ่งเน้นที่การบำบัดรักษาร่วมกับปราบปราม โดยองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง สนับสนุนงบประมาณ ตำบลละ 50,000 บาท ทุกส่วนของหน่วยงานร่วมเป็นคณะกรรมการ โดยมีท่านเจ้าคณะอำเภอร่วมสนับสนุนโครงการ


 
อ้างอิง :Reference