โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์

[ http://www.jvkk.go.th ]

รหัสวิจัย : Code Research

010149

ชื่อเรื่องภาษาไทย:Thai Title

นโยบายปราบปรามยาเสพติด: ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อบุคลากรทีมสุขภาพและการ ให้บริการบำบัดรักษา มุมมองจากบุคลากรผู้ให้บริการ ณ หน่วยบำบัดยาเสพติด โรงพยาบาลหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ชื่อภาษาอังกฤษ:English Title

-

ผู้แต่ง: Author

ผจงศิลป์ เพิงมาก1 รัชนี สุขบุญสังข์2 บำเพ็ญ สุขสีเสน2 ถั้น พงษ์ศรี2

หน่วยงาน:Department

1. ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2. หน่วยบำบัดรักษายาเสพติด โรงพยาบาลหาดใหญ่

ปีที่ดำเนินการ:

-

บทคัดย่อ : Abstract


ความสำคัญ ด้วยยุทธศาสตร์พลังแผ่นดิน เพื่อเอาชนะยาเสพติด เป็นนโยบายเร่งด่วน อันเนื่องมาจากความรุนแรงของปัญหาการแพร่ระบาดอย่างหนักของสารเสพติดภายในประเทศ หน่วยบำบัดรักษายาเสพติดภายในประเทศ หน่วยบำบัดรักษายาเสพติด โรงพยาบาลหาดใหญ่ เป็นหน่วยงานหนึ่ง ของกระทรวงสาธารณสุขที่ต้องปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ เพื่อให้การป้องกันและการบำบัด รักษาผู้เสพยา การศึกษาเกี่ยวกับทัศนคติและการรับรู้ของบุคลากรทีมสุขภาพ ที่มีต่อนโยบายการปราบปรามดังกล่าว จึงมีความจำเป็นเพื่อใช้พัฒนาคุณภาพการบริการ
วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษานโยบายปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ มีผลกระทบอย่างไรต่อบุคลากรทีมสุขภาพ การให้บริการบำบัดรักษา และแนวคิดการพัฒนาการให้บริการแก่ผู้เสพยาที่เข้ารับการบำบัดรักษา
วิธีการ ใช้รูปแบบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (รายบุคคล) อย่างไม่เป็นทางการ อย่างน้อย 2 – 3 ครั้ง หรือจนกว่าข้อมูลอิ่มตัว ร่วมกับการสังเกตแบบมีส่วนร่วม ขณะสัมภาษณ์ และการสะท้อนความคิด ความรู้สึกของผู้ให้ข้อมูลเองประกอบด้วย คัดเลือกผู้ให้ข้อมูลแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) คือเป็นพยาบาลผู้ผ่านการให้บริการบำบัดรักษาแก่ผู้เสพยาฯ ณ หน่วยบำบัดยาเสพติดมาแล้วอย่างน้อย 1 ปี และยินดีให้ข้อมูล จำนวน 3 ราย เก็บรวบรวมข้อมูล 3 เดือน (ระหว่าง เมษายน 2547 – มิถุนายน 2547) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้หลักการวิเคราะห์เนื้อหา (Content analysis และ comparative content analysis) เพื่อวิเคราะห์เค้าโครง แนวคำอธิบายรูปแบบแนวคิดนั้น ๆ ร่วมกับการให้ผู้ให้ข้อมูลตรวจสอบข้อสรุปดังกล่าว (member checking/validation)
ผลการศึกษา นโยบายปราบปรามยาเสพติด มีผลกระทบที่ดีโดยตรงต่อบุคลากรทีมสุขภาพ คือ ทำให้เกิดความตื่นตัวในการปฏิบัติงาน ตระหนักถึงความสำคัญของงานที่ทำ เพื่อสนองนโยบายของประเทศ และเป็นประโยชน์ต่อผู้รับบริการ รวมทั้งรู้สึกภูมิใจและยินดีที่จะให้บริการ ซึ่งมีผลสืบเนื่องทำให้บุคลากรตั้งใจทำงานอย่างเต็มความสามารถ และมีแนวคิดที่จะปรับปรุงพัฒนาการให้บริการให้ดีขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม นโยบายก็มีผลกระทบในแง่ลบ (โดยไม่ได้คาดคิด) ด้วยเช่นกันคือ ทำให้ประสิทธิภาพในการให้บริการบำบัดรักษาด้อยลงกว่าที่ควร เช่น ต้องให้บริการอย่างเร่งรีบแก่ผู้รับบริการจำนวนมาก (ทั้งกลุ่มผู้เสพยาบ้าและผู้เสพเฮโรอีน) มีผลทำให้ต้องลดทอนการให้บริการการให้คำปรึกษาภายหลังการเจาะเลือด (หาเชื้อเอชไอวี) แก่กลุ่มผู้เสพเฮโรอีน และไม่สามารถให้บริการติดตามเยี่ยมบ้านแก่ผู้รับบริการได้ในช่วงของการปราบปราม รวมทั้งต้องให้บริการแบบตั้งรับมากกว่าบริการเชิงรุก
สรุปและข้อเสนอแนะ นโยบายปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ เป็นปัจจัยเอื้อจากภายนอกที่สำคัญ มีผลกระทบต่อแนวคิดการพัฒนาตนเองและการให้บริการ ดังนั้นคณะผู้วิจัยขอเสนอว่าหากได้รับการเสริมแรงจูงใจจากผู้บริหารโรงพยาบาล ร่วมกับการทำงานเป็นทีม (ระหว่างบุคลากรทีมสุขภาพของหน่วยบำบัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) เพื่อวางแผน บริหารจัดการ ให้บริการเชิงรุก แก่ผู้เสพยาที่อาศัยอยู่ในชุมชน และในโรงเรียนรวมทั้งมีการติดตามเยี่ยมบ้านแก่ผู้รับบริการ น่าจะส่งผลกระทบที่ดีต่อการให้บริการบำบัดรักษาแก่ผู้ใช้สารเสพติดได้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพต่อไปในอนาคต


 

อ้างอิง :Reference

การประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานานชาติ ครั้งที่ 3 ปี 2547