โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์

[ http://www.jvkk.go.th ]

รหัสวิจัย : Code Research

0102361

ชื่อเรื่องภาษาไทย:Thai Title

การศึกษารูปแบบการหยิบจับดินสอในกลุ่มผู้ป่วย Autistic spectrum Disorder (ASD)

ชื่อภาษาอังกฤษ:English Title

-

ผู้แต่ง: Author

ปรารถนา พินธุวัฒน์

หน่วยงาน:Department

โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์

ปีที่ดำเนินการ:

2551

บทคัดย่อ : Abstract


การศึกษาวิจัยครั้งมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษารูปแบบการจับดินสอในกลุ่มผู้ป่วย Autistic Spectrum Disorder ที่มีอายุ 3 ปี ถึง 10 ปี 11 เดือน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยเป็นกลุ่มผู้ป่วย Autistic Spectrum Disorder ที่มารับบริการกิจกรรมบำบัดแบบผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในของโรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์จำนวน 73 คน แบ่งเป็นชาย 62 คน หญิง 11 คน โดยกลุ่มตัวอย่างจะได้รับการประเมินและบันทึกผลลงในแบบประเมินรูปแบบการหยิบจับดินสอในส่วนของผู้ทำการสำรวจ 1 ฉบับ และในส่วนของผู้ถูกทดสอบ 1 ฉบับ
ผลการศึกษาพบว่า ในกลุ่มผู้ป่วย Autistic Spectrum Disorder ส่วนใหญ่มีรูปแบบการหยิบจับดินสอในลักษณะแบบที่ 8 (four fingers grasp หรือ gnadrupol grasp) คิดเป็นร้อยละ 39.73 รองลงมาคือแบบที่ 5 (grasp with extend finger) และแบบที่ 7 (Static tripod grasp) คิดเป็นร้อยละ 13.70 เมื่อแจกแจงตามระดับพัฒนาการของการหยิบจับวัตถุ พบว่ากลุ่มผู้ป่วย Autistic Spectrum Disorder มีการหยิบจับส่วนใหญ่เป็นแบบ Transitional grasp คิดเป็นร้อยละ 61.64 รองลงมาคือแบบ Primitive grasp คิดเป็นร้อยละ 28.77 และแบบ Mature grasp คิดเป็นร้อยละ 9.59 ตามลำดับ เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ตามลำดับอายุของเด็กและระดับพัฒนาการหยิบจับพบว่า กลุ่มผู้ป่วย Autistic Spectrum Disorder มีรูปแบบการหยิบจับที่สมบูรณ์ตามวัยคิดเป็นร้อยละ 15.07 และไม่สมบูรณ์ตามวัย คิดเป็นร้อยละ 84.93 ซึ่งผลการศึกษาครั้งนี้สามารถนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ถึงสาเหตุและปัญหาเพื่อที่จะจัดเตรียมโปรแกรมพัฒนาการใช้งานของกล้ามเนื้อมัดเล็กให้ตรงตามสภาพปัญหาที่แท้จริง


 

อ้างอิง :Reference

การประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2551