โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์

[ http://www.jvkk.go.th ]

รหัสวิจัย : Code Research

0102476

ชื่อเรื่องภาษาไทย:Thai Title

ผลของโปรแกรมการสร้างสัมพันธภาพในครอบครัวสำหรับผู้ปกครองของเด็กและเยาวชนที่กระทำผิด

ชื่อภาษาอังกฤษ:English Title

-

ผู้แต่ง: Author

กนกวรรณ วงค์ขึง, อรอินทร์ ขำคม, จิรังกูร ณัฐรังสี

หน่วยงาน:Department

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

ปีที่ดำเนินการ:

-

บทคัดย่อ : Abstract


ความสำคัญ เด็กและเยาวชนที่กระทำผิดมีสาเหตุมาจากหลายปัจจัยและส่วนหนึ่งมาจากครอบครัวที่มีความขัดแย้ง สัมพันธภาพภายในครอบครัวไม่ดี ขาดการรับรู้และเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกของสมาชิกในครอบครัว ดังนั้นการส่งเสริมให้ครอบครัวของเด็กและเยาวชนที่กระทำผิดมีการสร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นในครอบครัวจะเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยให้เด็กและเยาวชนมีสุขภาพจิตที่ดี และอาจส่งผลให้อัตราการกระทำผิดซ้ำลดลงได้ในอนาคต
วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาผลของโปรแกรมการสร้างสัมพันธภาพในครอบครัวสำหรับผู้ปกครองของเด็กและเยาวชนที่กระทำผิด
วิธีการศึกษา 1) วิเคราะห์สถานการณ์ในครอบครัวของเด็กและเยาวชนที่กระทำผิด 2) สร้างโปรแกรมการสร้างสัมพันธภาพในครอบครัวเด็กและเยาวชนที่กระทำผิด 3) ทดลองใช้โปรแกรมที่สร้างขึ้น 4) ดำเนินกิจกรรมตามโปรแกรมที่สร้างขึ้น 5) ประเมินผล กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยเป็นผู้ปกครองของเด็กและเยาวชนที่กระทำผิดที่อยู่ในศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนเขต 5 อุบลราชธานี ซึ่งคัดเลือกแบบเจาะจงตามเกณฑ์ที่กำหนดจำนวน 20 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แบบประเมินสัมพันธภาพในครอบครัว ทดลองใช้และหาค่าความเชื่อมั่นตามสูตรสัมประสิทธิอัลฟาของครอนบาคมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.96 เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองคือโปรแกรมการสร้างสัมพันธภาพในครอบครัวสำหรับผู้ปกครองของเด็กและเยาวชนที่กระทำผิด สถิติที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ความถี่ ร้อยละ และสถิติที่ใช้ทดสอบคือ Wilcoxon W test ผลการศึกษา ก่อนการเข้าร่วมกิจกรรมตามโปรแกรมพบว่ากลุ่มตัวอย่างประเมินว่าสัมพันธภาพในครอบครัวอยู่ในระดับต่ำทุกคน คือร้อยละ 100 แต่ภายหลังเข้าร่วมกิจกรรม พบว่ากลุ่มตัวอย่างประเมินว่าสัมพันธภาพในครอบครัวอยู่ในระดับต่ำเพียง 5 คน และรับรู้ว่าสัมพันธภาพในครอบครัวอยู่ในระดับปานกลาง จำนวน 15 คน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากเดิมคิดเป็นร้อยละ 75
สรุปผลการศึกษา โปรแกรมการสร้างสัมพันธภาพในครอบครัวสำหรับผู้ปกครองของเด็กและเยาวชนที่กระทำผิด มีผลทำให้สัมพันธภาพในครอบครัวเด็กและเยาวชนที่กระทำผิดดีขึ้น
ข้อเสนอแนะ ควรศึกษาเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม และมีการขยายแนวคิดการดำเนินโครงการนี้ในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนอื่น ๆ รวมทั้งมีการพัฒนาโปรแกรมการสร้างสัมพันธภาพในครอบครัวให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของกลุ่มตัวอย่างในแต่ละพื้นที่


 

อ้างอิง :Reference

การประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2551