โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์

[ http://www.jvkk.go.th ]

รหัสวิจัย : Code Research

2053

ชื่อเรื่องภาษาไทย:Thai Title

บทบาทของกองกำกับการสวัสดิภาพเด็กและเยาวชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการหนี เรียน: ศึกษาเฉพาะกรณีการหนีเรียนของเด็กนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาเขตกรุงเทพมหานคร

ชื่อภาษาอังกฤษ:English Title

(The Roles of the Juvenile Aid Sub-Division on Prevention and Solution to the School Evasion Problems of the Secondary Schools in the Metropolitan Area)-

ผู้แต่ง: Author

พันตำรวจโทชัยยุทธ เจียรศิริกุล

หน่วยงาน:Department

สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2540

ปีที่ดำเนินการ:

บทคัดย่อ : Abstract


การศึกษาเรื่อง   บทบาทของกองกำกับการสวัสดิภาพเด็กและเยาวชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการหนีเรียน : ศึกษาเฉพาะกรณีการหนีเรียนของเด็กนักเรียนระดับมัธยมศึกษา  ในเขตกรุงเทพมหานคร  มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัญหาการหนีเรียนของเด็กนักเรียน
ในการดำเนินการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้วิธีการศึกษาจากเอกสารและการวิจัยภาคสนามโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชากรที่ทำการศึกษาโดยกลุ่มประชากรที่ทำการศึกษาในครั้งนี้คือ เจ้าหน้าที่กองกำกับการสวัสดิภาพเด็กและเยาวชนจำนวน  104  นาย   รวมทั้งเจ้าของสถานประกอบการ  การวิเคราะห์ข้อมูลกระทำโดยการคำนวณ การใช้สถิติร้อยละ  (Percentage)  และค่าเฉลี่ย  (Mean) โดยเสนอผลการวิจัยในรูปของตารางประกอบคำบรรยายและการวิเคราะห์
ผลการศึกษาวิจัยสรุปได้ดังนี้
1.   ปัญหาการหนีเรียนของเด็กนักเรียนมีสาเหตุมาจากปัจจัยหลัก  3  ประการ   คือ ครอบครัว กลุ่มเพื่อน  และโรงเรียน  ซึ่งหาก  3  ปัจจัยหลักนี้ขาดการเอาใจใส่ดูแล ให้ความเข้าใจและชักนำไปสู่ความถูกต้องเหมาะสมแล้ว ปัญหาการหนีเรียนก็เกิดขึ้นได้
2.  บทบาทของกองกำกับการสวัสดิภาพเด็กและชุมชน ประกอบด้วยบทบาทที่สำคัญคือบทบาทในด้านการป้องกัน  โดยดำเนินการตรวจตามสถานที่ต่างๆ   อันเป็นแหล่งมั่วสุม  การติดตามผลนักเรียนที่หนีเรียน การประสานงานกับฝ่ายต่างๆ   เพื่อร่วมกันหาทางป้องกันการหนีเรียนของเด็ก ทั้งผู้ปกครอง ครูอาจารย์ในโรงเรียน  รวมถึงเจ้าของสถานประกอบการในการเพิ่มความเข้มงวด ในการรับผู้เข้าบริการ การแจ้งข่าวให้เจ้าหน้าที่ทราบ และบทบาทในการแก้ไขดำเนินด้านการประสานงานกับทุกฝ่ายทั้งผู้ปกครอง ครูอาจารย์   เจ้าของสถานประกอบการและตัวเด็ก   การตักเตือนเด็กนักเรียนที่กระทำการหนีเรียน  รวมถึงเห็นด้วยว่าควรเผยแพร่ข่าวสารถึงภัยและโทษจากการหนีเรียนด้วยสื่อต่างๆ
3.  ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานของกองกำกับการสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน  และประกอบด้วยการขาดกำลังคน  วัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน ขาดอำนาจในการดำเนินการกับผู้ให้ความร่วมมือ ขาดการประสานงานที่ดีระหว่างกองกำกับการสวัสดิภาพเด็กและเยาวชนและหน่วยงานอื่นๆ  และขาดระบบการจัดการข้อมูลที่ทันสมัย
4.  แนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการหลบหนีโรงเรียนของเด็กนักเรียนนั้น จะต้องเกิดจากความสนใจต่อปัญหาของทุกฝ่าย เริ่มจากครอบครัว เพื่อนโรงเรียน   กก.สด.และเจ้าของสถานประกอบการต่างๆ
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
กองกำกับการสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน   (กก.สด.)   นับเป็นหน่วยงานที่มีความสำคัญยิ่งต่อปัญหาสังคมที่เกิดขึ้น   แต่ปัจจุบันศักยภาพในการทำงานของหน่วยงานนั้นไม่ได้เต็มตามความคาดหวังของหลายๆฝ่ายในการจะเพิ่มประสิทธิภาพของ   กก.สด.  นั้น  ผู้วิจัยขอเสนอแนะดังนี้
1.  ปรับปรุงหน่วยงานให้เป็นกองบังคับการ เพิ่มอัตรากำลัง   เพิ่มงบประมาณในการปรับปรุงวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพ   และยังเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้วย
2.  ให้การอบรมทางด้านสังคมสงเคราะห์หรือจิตวิทยากับเจ้าหน้าที่   กก.สด.  วมถึงควรมีผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้เป็นเจ้าหน้าที่ประจำอย่างแท้จริง และควรส่งเสริมให้มีโอกาสก้าวหน้าที่ดีต่อๆ ไป เพื่อให้เป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นได้ปฏิบัติการใน   กก.สด.   ตลอดไป   เพื่อจะได้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในการจัดการกับปัญหาของเด็กและเยาวชนต่อไป
3.  การรับเจ้าหน้าที่เข้ามา   ควรรับผู้ที่สนใจในงานและปัญหาการหนีเรียน รวมถึงต้องแก้ปัญหานี้ด้วย  เพื่อให้มีความเข้าใจในการจัดการกับปัญหาเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
4.  มีการจัดสัมมนาเจ้าหน้าที่  กก.สด.   ถึงปัญหา   และแนวทางพัฒนาหน่วยงานในอนาคต
5.  ควรมีการอบรมให้เห็นถึงความสำคัญ   และเกิดความภาคภูมิใจในหน่วยงาน
6.   ควรแก้ไขกฏหมายให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบัน  และเอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติงาน


 

อ้างอิง :Reference

นิพนธ์ต้นฉบับ