ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ รวบรวมโดยคณะกรรมการงานวิจัยโรงพยาบาล
|HOME||Download||MenageDatabase||Help||Advanced Search
  Now Online : 11  คน
  Visited NO.:   คน

แนวทางการจัดการอาการหูแว่วในผู้ป่วยจิตเภท โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา ราชนครินทร์

รหัสวิจัย : Code Research

0101418

ชื่อเรื่องภาษาไทย:Thai Title

แนวทางการจัดการอาการหูแว่วในผู้ป่วยจิตเภท โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมา ราชนครินทร์

ชื่อภาษาอังกฤษ:English Title

AUDITORY HALLUCINATION MANAGEMENT IN SCHIZOPHRENIC PATIENTS : NAKHON RATCHASIMA RATJANAGARINDRA PSYCHIATRIC HOSPITAL-

ผู้แต่ง: Author

นฤมล สุริยะ

หน่วยงาน:Department

โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์

ปีที่ดำเนินการ:

-

บทคัดย่อ : Abstract


   ความผิดปกติของการรับรู้ในผู้ป่วยจิตเภทที่พบบ่อย คือ อาการหูแว่ว แม้ว่ายาต้านโรคจิตจะได้รับการยอมรับว่ารักษาอาการหูแว่ว แต่พบว่าร้อยละ 20-30 ของอาการหูแว่วไม่ตอบสนองต่อการรักษาด้วยยา อาการหูแว่วที่คงอยู่ทำให้ผู้ป่วยเกิดความทุกข์ทรมาน เพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์ทรมาน ที่เกิดจากอาการหูแว่วและให้ผู้ป่วยเกิดการเรียนรู้ในการจัดการกับอาการหูแว่วที่เกิดขึ้น ผู้ป่วยควรได้รับการสอนและฝึกปฏิบัติวิธีการจัดการอาการหูแว่วที่ถูกต้องเหมาะสม
วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาแนวทางการจัดการอาการหูแว่วในผู้ป่วยจิตเภทโรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์
วิธีการศึกษา เป็น Pilot study ดำเนินการโดยใช้แนวคิดเชิงระบบที่ประกอบด้วยปัจจัยนำเข้า กระบวนการ ผลลัพธ์ และการให้ข้อมูลย้อนกลับ
ผลการศึกษา พบว่าวิธีการที่ผู้ป่วยเลือกในการจัดการอาการหูแว่วมากที่สุดคือการพูดคุยกับคนอื่น ความรู้สึกทุกข์ทรมานจากอาการหูแว่วลดลง และมีประสบการณ์เรียนรู้วิธีการจัดการกับอาการหูแว่ว
สรุปและข้อเสนอแนะ การนำวิธีการจัดอาการหูแว่วในผู้ป่วยจิตเภทมาใช้ช่วยบรรเทาความทุกข์ทรมานที่เกิดจากอาการหูแว่ว โดยการสอน วิธีการจัดการใหม่ๆ ซึ่งผู้ป่วยสามารถจดจำและเห็นคุณค่าในสิ่งซึ่งได้เรียนรู้วิธีการจัดการอาการหูแว่วที่เป็นปัญหาของตน จึงควรมีการสนับสนุนให้มีการศึกษาวิจัย และใช้แนวทางการจัดการอาการหูแว่วในผู้ป่วยจิตเภท


 

อ้างอิง :Reference

การประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2550
 


ย้อนกลับย้อนกลับ