ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ รวบรวมโดยคณะกรรมการงานวิจัยโรงพยาบาล
|HOME||Download||MenageDatabase||Help||Advanced Search
  Now Online : 3  คน
  Visited NO.:   คน

บทบาทพยาบาลผู้เชี่ยวชาญทางคลินิก ด้านจิตเวช ในคลินิกจิตเวช: การประเมินวินิจฉัยและรักษา โรคเบื้องต้น

รหัสวิจัย : Code Research

0101859

ชื่อเรื่องภาษาไทย:Thai Title

บทบาทพยาบาลผู้เชี่ยวชาญทางคลินิก ด้านจิตเวช ในคลินิกจิตเวช: การประเมินวินิจฉัยและรักษา โรคเบื้องต้น

ชื่อภาษาอังกฤษ:English Title

THE ROLE OF PSYCHIATRIC CLINICAL NURSE SPECIALIST IN MENTAL HEALTH CLINIC : ASSESSMENT, DIAGNOSIS, AND TREATMENT-

ผู้แต่ง: Author

อภัยวรรณ กันสุข

หน่วยงาน:Department

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ปีที่ดำเนินการ:

2547

บทคัดย่อ : Abstract


การศึกษาอิสระนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการให้บริการทางคลินิกของพยาบาลผู้เชี่ยวชาญทางคลินิก ด้านจิตเวช ในคลินิกจิตเวช ต่อการประเมิน วินิจฉัย และรักษาโรคจิตเวชเบื้องต้น ระหว่างวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2547 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2547
พยาบาลที่ทำบทบาทผู้เชี่ยวชาญทางคลินิกด้านจิตเวชในการประเมิน การวินิจฉัย และการรักษาโรคจิตเวชเบื้องต้น ต้องมีประสบการณ์และฝึกปฏิบัติการประเมิน การตรวจวินิจฉัย และการบำบัดรักษาโรคจิตเวชเบื้องต้น จนเกิดความมั่นใจ ผ่านการประเมินความพร้อมจากจิตแพทย์อีกทั้งได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงาน
ผลการประเมินประสิทธิภาพของพยาบาลผู้เชี่ยวชาญทางคลินิกด้านจิตเวช พบว่า การประเมิน การตรวจวินิจฉัย และการรักษาโรคจิตเวชเบื้องต้น มีความถูกต้อง ร้อยละ 100 ผู้มารับบริการมีความรู้ ความเข้าใจต่อการปฏิบัติตัวถูกต้อง คิดเป็นร้อยละ 94.35 และการรับรู้ต่อการมาตรวจตามนัดของผู้มารับบริการ คิดเป็นร้อยละ 98.7 ผู้มารับบริการปฏิบัติตัวโดยการรับประทานยาอย่างต่อเนื่องถูกต้อง คิดเป็นร้อยละ 97.9 และผู้มารับบริการมีสัมพันธภาพที่ดีกับพยาบาล มีความพึงพอใจต่อการบริการของพยาบาล คิดเป็นร้อยละ 99.24
จากการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของอายุรแพทย์ทั่วไปที่มีความรู้และประสบการณ์ทางจิตเวชมีความคิดเห็นต่อบทบาทหน้าที่ของพยาบาลผู้เชี่ยวชาญทางคลินิก พบว่าพยาบาลควรมีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ ในการประเมิน การตรวจวินิจฉัยโรค การสั่งยารักษาโรคจิตเวชเบื้องต้นโดยผ่านการอบรม หรือการศึกษาเพิ่มเติม เฉพาะสาขาจิตเวชและควรอยู่ภายใต้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และการรับรองของแพทยสภาและสภาการพยาบาล ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่เวชปฏิบัติได้ ภายใต้การกำกับดูแลของแพทย์ และจากการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของจิตแพทย์มีความคิดเห็นต่อบทบาทหน้าที่ของพยาบาลผู้เชี่ยวชาญทางคลินิก คือ เห็นด้วยกับการมีพยาบาลจิตเวชที่ผ่านการอบรมเวชปฏิบัติ เนื่องจากจิตแพทย์มีน้อยให้การบริการไม่ทั่วถึง


 

อ้างอิง :Reference

การศึกษาอิสระ
 


ย้อนกลับย้อนกลับ