ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ รวบรวมโดยคณะกรรมการงานวิจัยโรงพยาบาล
|HOME||Download||MenageDatabase||Help||Advanced Search
  Now Online : 14  คน
  Visited NO.:   คน

การพัฒนาแบบประเมินพัฒนาการเด็กแรกเกิด-5 ปี ของกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

รหัสวิจัย : Code Research

0102904

ชื่อเรื่องภาษาไทย:Thai Title

การพัฒนาแบบประเมินพัฒนาการเด็กแรกเกิด-5 ปี ของกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

ชื่อภาษาอังกฤษ:English Title

DEVELOPMENT OF CHILD DEVELOPMENT SKILLS INSTRUMENT FOR THAI CHILDREN AT BIRTH TO 5 YEARS, MENTAL HELATH DEPARTMENT VERSION, MINISTRY OF PUBLIC HEALTH, THAILAND-

ผู้แต่ง: Author

นพ. สมัย ศิริทองถาวรและคณะ

หน่วยงาน:Department

สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์

ปีที่ดำเนินการ:

2552

บทคัดย่อ : Abstract


หลักการและเหตุผล พัฒนาการของเด็กขึ้นอยู่กับระดับวุฒิภาวะของสมอง ซึ่งเป็นผลจากพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม การประเมินพัฒนาการเด็กในปัจจุบัน นักวิชาการ นักวิจัยของสถาบันที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพเด็ก ได้มีการแปลและพัฒนาเครื่องมือคัดกรองพัฒนาการเด็กหลายแบบจากเครื่องมือของนักวิจัยต่างประเทศแล้วแต่บริบทของหน่วยงานที่นำมาใช้ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ สังกัดกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข เป็นหน่วยงานระดับตติยภูมิที่เป็นผู้นำของเขตภาคเหนือในการสนับสนุนด้านวิชาการ และให้บริการส่งเสริม ป้องกัน บำบัดรักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพแก่เด็กที่มีพัฒนาการล่าช้า มีนโยบายหลักในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กไทย ดังนั้นจึงเห็นความสำคัญในการพัฒนาแบบประเมินพัฒนาการเด็กแรกเกิด-5 ปี ของกรมสุขภาพจิต ให้สามารถเข้าใจง่าย มีความสอดคล้องกับพัฒนาการเด็กไทยในปัจจุบัน และมีคุณสมบัติที่เหมาะสมของเครื่องมือมาตรฐานคือ มีความเป็นปรนัย (Objectivity) มีความตรง (Validity) และความเชื่อมั่น (Reliability) สูง สามารถนำไปใช้ประเมินพัฒนาการเด็กได้อย่างถูกต้อง การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและทดสอบเครื่องมือประเมินพัฒนาการเด็ก แรกเกิด-5 ปี ให้มีความถูกต้องเหมาะสม สามารถประเมินพัฒนาการเด็กได้อย่างถูกต้อง วิธีการศึกษา การสร้างข้อคำถาม โดยการนำแบบประเมินพัฒนาการเด็ก Developmental Skills Inventory มาเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาและดัดแปลง โดยนำมาพิจารณาร่วมกับแบบทดสอบอื่นๆ ที่เป็นปัจจุบัน และจากการทบทวนทฤษฏีพัฒนาการเด็ก รวมทั้งความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญพัฒนาการเด็ก จากนั้นตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาผ่านผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ท่าน นำผลที่ได้มาหาค่าดัชนีความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity Index : CVI) และนำมาหา Interrater Reliability โดยผู้ประเมิน จำนวน 3 คน กับกลุ่มตัวอย่างในแต่ละช่วงอายุ จำนวนทั้งหมด 45 คน
ผลการศึกษา พบว่าแบบประเมินพัฒนาการที่ได้มีค่าดัชนีความตรงเชิงเนื้อหา (CVI) เท่ากับ .85 และมีค่าความเชื่อมั่นจากสังเกต (Inter-rater Reliability) เท่ากับ .8 ซึ่งจัดอยู่ในระดับดี สรุป แบบประเมินพัฒนาการเด็กแรกเกิด – 5 ปี กรมสุขภาพจิต มีความเที่ยงและความตรงอยู่ในระดับดี อย่างไรก็ตามการศึกษาครั้งนี้ยังไม่ได้ศึกษาถึงเกณฑ์ปกติ (norm) ของพัฒนาการเด็กไทยวัยแรกเกิด – 5 ปี
ข้อเสนอแนะ ควรมีการศึกษาค่าเกณฑ์ปกติของเด็กไทยวัยแรกเกิด- 5 ปี ต่อไป


 

อ้างอิง :Reference

การประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2552
 


ย้อนกลับย้อนกลับ