ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ รวบรวมโดยคณะกรรมการงานวิจัยโรงพยาบาล
|HOME||Download||MenageDatabase||Help||Advanced Search
  Now Online : 1  คน
  Visited NO.:   คน

ผลบวกลวงของการใช้ชุดทดสอบแอมเฟตามีนตรวจปัสสาวะโดยวิธีเทียบสี และวิธีภูมิคุ้มกัน

รหัสวิจัย : Code Research

0103117

ชื่อเรื่องภาษาไทย:Thai Title

ผลบวกลวงของการใช้ชุดทดสอบแอมเฟตามีนตรวจปัสสาวะโดยวิธีเทียบสี และวิธีภูมิคุ้มกัน

ชื่อภาษาอังกฤษ:English Title

-

ผู้แต่ง: Author

กำพล เครือคำซาว, วิชาญ เกี่ยวการค้า

หน่วยงาน:Department

จิตเวชศาสตร์ฉุกเฉิน และนิติเวช โรงพยาบาลลำปาง

ปีที่ดำเนินการ:

ก.ค. – ต.ค. 2550

บทคัดย่อ : Abstract


รัฐบาลไทยได้ประกาศกฎหมายเพื่อป้องกันและปราบปราม การแพร่ระบาดของสารเสพติดเมทแอมเฟตามีนหรือยาบ้า ซึ่งการตรวจพิสูจน์ว่าการเสพยาบ้าเป็นขั้นตอนในการจับกุมดำเนินคดีตามกฎหมาย และนำผู้เสพเข้าบำบัดรักษา โดยตำรวจควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยเพื่อตรวจปัสสาวะเบื้องต้นด้วยชุดทดสอบเทียบสี หรือวิธีภูมิคุ้มกัน หากพบว่าเป็นบวก ปัสสาวะต้องได้รับการตรวจที่สถานตรวจพิสูจน์เพื่อยืนยันผล การศึกษาเชิงพรรณนาแบบตัดขวางในช่วงเดือน กรกฎาคม – ตุลาคม 2550 เพื่อหาผลบวกลวงของการใช้ชุดทดสอบยาบ้า ข้อมูลผู้ต้องสงสัยและผลการตรวจจะถูกรวบรวมจากผลข้อมูลของโรงพยาบาลลำปาง และหนังสือราชการที่สถานีตำรวจในช่วงปี 2547 และ ปี 2549 ปัสสาวะที่ตรวจเบื้องต้นเป็นบวกจะมารับการตรวจยืนยันผลด้วยวิธี gas chromatography ผลการตรวจยืนยันพบว่าผู้ใช้ยาบ้า ปี 2547 และปี 2549 จำนวน 173 และ 321 รายตามลำดับรวม 494 ราย แบ่งเป็นเพศชาย และหญิง จำนวน 440 ราย และ 54 ราย อายุ 15 – 56 ปี (เฉลี่ย 27.4 ปี) ในปี 2547 ผลบวกลวงของการใช้ชุดทดสอบเทียบสีสูง ค่าของชุดทดสอบวิธีภูมิคุ้มกัน ยี่ห้อ Sure Step TM คิดเป็นร้อยละ 32.5 และ 1.0 ต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (p< 0.001) ในปี 2549 เมื่อสถานีตำรวจได้ใช้ชุดทดสอบวิธีภูมิคุ้มกันยี่ห้อ GPO พบผลบวกลวงใกล้เคียงกับวิธีเทียบสี ร้อยละ 36.1 และ 32.8 (p = 0.613) อย่างไรก็ตามเมื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพการใช้งานชุดทดสอบภูมิคุ้มกันยี่ห้อ Sure Step TM และยี่ห้อ Tri – V (r) ในปี 2549 ผลบวกลวงเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติจากร้อยละ 4.0 เป็น 21.1 (p=0.006)พบผลบวกลวงของชุดเทียบสีพบประมาณ 1 ใน 3 ขณะที่ชุดทดสอบภูมิคุ้มกันยี่ห้อ Tri – V (r) พบประมาณ 1 ใน 5 ดังนั้นควรเลือกใช้ชุดทดสอบภูมิคุ้มกันยี่ห้อ Tri – V (r) และ/หรือ Sure Step TM


 

อ้างอิง :Reference

การประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุขประจำปี 2552
 


ย้อนกลับย้อนกลับ