ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ รวบรวมโดยคณะกรรมการงานวิจัยโรงพยาบาล
|HOME||Download||MenageDatabase||Help||Advanced Search
  Now Online : 9  คน
  Visited NO.:   คน

ความลาดทางอารมณ์ของนักเรียนอาชีวศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร

รหัสวิจัย : Code Research

0103221

ชื่อเรื่องภาษาไทย:Thai Title

ความลาดทางอารมณ์ของนักเรียนอาชีวศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร

ชื่อภาษาอังกฤษ:English Title

emotional intelligence among vocational students in Bangkok metroplis-

ผู้แต่ง: Author

นภาพร โกมลพันธ์, ณัทธร พิทยรัตน์เสถียร , อิสรียา ดาราทอง

หน่วยงาน:Department

ภาควิชาจิตเวชศาสตร คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณืมหาวิทยาลัย

ปีที่ดำเนินการ:

2551

บทคัดย่อ : Abstract


เหตุผลของการทำวิจัย : ความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional intelligence) เป็นแนวคิดที่เชื่อว่าจะสามารถช่วยให้บุคคลสามารถจัดการอารมณ์ของตนเอง เพื่อให้ผ่านพ้นเหตุการณ์ที่สร้างปัญหา และนำพาตนเองไปสู่จุดหมายที่ดีได้ ผู้วิจัยสนใจทำการศึกษาความฉลาดทางอารมณ์ และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความฉลาดทางอารมณ์ของผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) สังกัดคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กรุงเทพมหานคร เนื่องจากเป็นกลุ่มที่พบว่ามีปัญหาพฤติกรรมที่เป็นผลมาจากการจัดการอารมณ์ที่ไม่เหมาะสมเป็นจำนวนมาก
วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนอาชีวศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร และลำดับความสำคัญของปัจจัยที่มีผลต่อการทำนายความฉลาดทางอารมณ์
รูปแบบการวิจัย : เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive research) ศึกษา ณ จุดเวลาใดเวลาหนึ่ง (Cross-sectional descriptive design)
กลุ่มตัวอย่างและวิธีการศึกษา : กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนอาชีวศึกษาระดับระดับชั้น ปวช. ปีที่ 1-3 และระดับชั้นปวส. ปีที่ 1-2 ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2551 ในวิทยาลัยอาชีวศึกษา เขตกรุงเทพมหานคร 5 วิทยาลัย จำนวน 1,051 คน เครื่องมือที่ใช้คือ แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล, แบบประเมินการทำหน้าที่ครอบครัว, แบบสอบถามทัศนคติต่อเพื่อน และแบบสอบถามทัศนคติต่อโรงเรียน ครู-อาจารย์, และแบบสอบถามวัดความฉลาดทางอารมณ์ วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา, t-test, One-way ANOVA, และการถดถอยพหุคูณ
ผลการศึกษา : นักเรียนอาชีวศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครมีระดับความฉลาดทางอารมณ์ในระดับสูง 3.8% ระดับค่อนข้างสูง 65.3% ระดับปานกลาง 30.2% ระดับค่อนข้างต่ำ 0.7% การวิเคราะห์แบบ Univariate analysis พบมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความฉลาดทางอารมณ์ 6 ปัจจัยได้แก่ อายุ ระดับการศึกษา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทัศนคติต่อเพื่อน ทัศนคติต่อโรงเรียน ครูอาจารย์ และการปฏิบัติหน้าที่ของครอบครัว การวิเคราะห์แบบ Multivariate analysis พบมีปัจจัยที่มีนัยสำคัญ ทางสถิติที่สามารถทำนายความฉลาดทางอารมณ์จากสูง มาต่ำ 4 ปัจจัย คือ การปฏิบัติหน้าที่ของครอบครัว ทัศนคติต่อโรงเรียน-ครูอาจารย์ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และอายุ สามารถทำนายความฉลาดทางอารมณ์ได้รวมกัน 23.1%
สรุป : นักเรียนอาชีวศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครมีความฉลาดทางอารมณ์อยู่ในระดับค่อนข้างสูง มีปัจจัยหลายประการที่สามารถส่งเสริมเพื่อพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ครอบครัว โรงเรียน การเรียนการสอน และความสัมพันธ์อันดีกับครูอาจารย์ การแปรผลแบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์อาจต้องกระทำด้วยความระมัดระวังอันเนื่องมาจากอคติในการตอบ


 

อ้างอิง :Reference

จุฬาลงกรณ์เวชสาร 2552 ก.ย. – ต.ค.; 53 (5) : 441-53.
 


ย้อนกลับย้อนกลับ