ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ รวบรวมโดยคณะกรรมการงานวิจัยโรงพยาบาล
|HOME||Download||MenageDatabase||Help||Advanced Search
  Now Online : 7  คน
  Visited NO.:   คน

การรับรู้และการปฏิบัติการพยาบาลด้านการพิทักษ์สิทธิผู้ป่วยของบุคลากรทางการพยาบาลโรงพยาบาลเลิดสิน

รหัสวิจัย : Code Research

1836

ชื่อเรื่องภาษาไทย:Thai Title

การรับรู้และการปฏิบัติการพยาบาลด้านการพิทักษ์สิทธิผู้ป่วยของบุคลากรทางการพยาบาลโรงพยาบาลเลิดสิน

ชื่อภาษาอังกฤษ:English Title

-

ผู้แต่ง: Author

แสงสุรีย์ ทัศนพูนชัย

หน่วยงาน:Department

ปีที่ดำเนินการ:

2547

บทคัดย่อ : Abstract


บทนำ : สิทธิผู้ป่วยเป็นประเด็นสำคัญที่บุคลากรทางการพยาบาลทุกคนต้องทำความเข้าใจและทราบถึงแนวทางในการปฏิบัติการพยาบาลเพื่อพิทักษ์สิทธิผู้ป่วย   ตลอดจนทำหน้าที่เป็นผู้พิทักษ์สิทธิประโยชน์อันพึงมีพึงได้ให้แก่ผู้ป่วยอย่างเหมาะสม
วัตถุประสงค์ : เพื่อคณะผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการรับรู้และปฏิบัติการพยาบาลด้านการพิทักษ์สิทธิผู้ป่วยของบุคลากรทางการพยาบาลที่ปฏิบัติงานผู้ป่วยในกลุ่มพยาบาล โรงพยาบาลเลิดสิน
วิธีการศึกษา : การวิจัยเชิงบรรยายครั้งนี้   เป็นการศึกษาการรับรู้และการปฏิบัติการพยาบาลด้านการพิทักษ์สิทธิผู้ป่วยของบุคลากรทางการพยาบาลที่ปฏิบัติงานผู้ป่วยใน โรงพยาบาลเลิดสิน   จำนวน   246  คน   เก็บรวบรวมข้อมูลระหว่าง  1 -15  พฤษภาคม  2546  โดยใช้แบบสอบถามที่คณะผู้วิจัยสร้างขึ้นและผ่านการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือจากผู้ทรงคุณวุฒิ   5   คน  มีค่าความเชื่อมั่นของแบบวัดการรับสิทธิผู้ป่วยและการปฏิบัติการพยาบาลด้านการพิทักษ์สิทธิผู้ป่วย  0.91   และ  0.93  ตามลำดับวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป  SPSS/PC   of   WINDOW   หาค่าความถี่  ร้อยละ   ค่าเฉลี่ย   ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ไคสแควร์   สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียรสัน   และวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นตรง
ผลการศึกษา : พบว่า   บุคลากรทางการพยาบาลที่ปฏิบัติงานผู้ป่วยใน โรงพยาบาลเลิดสิน   ส่วนใหญ่มีการรับรู้สิทธิผู้ป่วยและมีการปฏิบัติการพยาบาลด้านการพิทักษ์สิทธิผู้ป่วยอยู่ในระดับสูงร้อยละ  89.8  และ 54.5  ตามลำดับ  การรับสิทธิผู้ป่วยเป็นตัวแปรสำคัญที่สุดในการพยากรณ์   รองลงมาคือ ประสบการณ์ได้รับข่าวสารเรื่องสิทธิผู้ป่วย  ซึ่งสามารถอธิบายความแปรผันของการปฏิบัติการพยาบาลด้านการพิทักษ์สิทธิผู้ป่วยได้ร้อยละ   21.50   และมีความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่  p-value <0.001
วิจารณ์และสรุป : ควรมีการจัดทำมาตรฐานหรือระเบียบการปฏิบัติการพยาบาลด้านการพิทักษ์สิทธิผู้ป่วยให้ชัดเจน เป็นรูปธรรม  และครอบคลุมตามคำประกาศสิทธิผู้ป่วยทั้ง  10  ประการ  ตลอดจนมีการติดตามประเมินผล  และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเรื่องสิทธิผู้ป่วยให้บุคลากรทางการพยาบาลรับรู้อย่างสม่ำเสมอ


 

อ้างอิง :Reference

 


ย้อนกลับย้อนกลับ