ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ รวบรวมโดยคณะกรรมการงานวิจัยโรงพยาบาล
|HOME||Download||MenageDatabase||Help||Advanced Search
  Now Online : 10  คน
  Visited NO.:   คน

กลุ่มอาการวิลเลียม : รายงานผู้ป่วย 1 ราย

รหัสวิจัย : Code Research

1876

ชื่อเรื่องภาษาไทย:Thai Title

กลุ่มอาการวิลเลียม : รายงานผู้ป่วย 1 ราย

ชื่อภาษาอังกฤษ:English Title

-

ผู้แต่ง: Author

นพวรรณ ศรีวงศ์พานิช , พบ.จินตนา โตเจริญธนาผล , ปรต.

หน่วยงาน:Department

ที่มา โรงพยาบาลราชานุกูล กรมสุขภาพจิต

ปีที่ดำเนินการ:

บทคัดย่อ : Abstract


รายงานผู้ป่วยกลุ่มอาการ  Williams   ในโรงพยาบาลราชานุกูล  1  ราย  เป็นเด็กชายไทยอายุ   5  ปี  มาด้วยปัญหาพัฒนาการช้า  มีลักษณะใบหน้าผิดปกติ  คือ  epicanthal  folds  ,   periorbital fullness  ,   wide  mouth  ,  thick  lip  และ  upturned   nose  มีระดับสติปัญญาในเกณฑ์ปัญญาอ่อนระดับรุนแรง  จากการตรวจร่างกายไม่พบความผิดปกติของหัวใจและหลอดเลือด  ได้เจาะเลือดเพื่อส่งตรวจโดยวิธี  FISH  พบว่ามีการขาดหายไปของ   elastin   gene   ที่บริเวณ  7q11.23


 

อ้างอิง :Reference

วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 ปี 2544 หน้า 91
 


ย้อนกลับย้อนกลับ