ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ รวบรวมโดยคณะกรรมการงานวิจัยโรงพยาบาล
|HOME||Download||MenageDatabase||Help||Advanced Search
  Now Online : 4  คน
  Visited NO.:   คน

ระบบการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

รหัสวิจัย : Code Research

201410004118

ชื่อเรื่องภาษาไทย:Thai Title

ระบบการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

ชื่อภาษาอังกฤษ:English Title

-

ผู้แต่ง: Author

จันทิมา ศศิวงศ์ภักดี

หน่วยงาน:Department

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

ปีที่ดำเนินการ:

บทคัดย่อ : Abstract


ระบบการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่นำเทคโนโลยีมาผสมผสานกับการพัฒนาระบบงานในสภาวะที่มีบุคลากรอย่างจำกัด โดยการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาใช้ในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตั้งแต่การวางฏีกา การสั่งเขียนเช็ค จัดทำรายงาน-ทะเบียนการจ่ายเช็ค ทะเบียนคุมใบสำคัญจ่าย ทะเบียนคุมฎีกาเบิกจ่ายเงิน ทะเบียนคุมฎีกาค้างจ่ายและการจัดทำรายละเอียดงบเดือน ซึ่งงานดังกล่าวมีฐานข้อมูลเดียวกัน
วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินงบประมาณเป็นไปอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ ชัดเจน สวยงาม ตรวจสอบง่าย
2.ลดขั้นตอนการทำงานและลดการทำงานซ้ำซ้อน
3.จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานการเบิกจ่ายเงิน
วิธีการ
1.จัดทำโปรแกรมสำเร็จรูป
2.พัฒนาบุคลากร
3.เขียนโปรแกรมให้เหมาะสมกับลักษณะงาน
4.ทดลองปฏิบัติ
5.เขียนคู่มือการปฏิบัติงาน
6.พัฒนาโปรแกรมเพิ่มเติม
ผลที่ได้
1.สามารถลดระยะเวลาการเบิกจ่ายเงิน จาก 15-20 วัน เป็น 5-7 ลดความผิดพลาดและการทำงานที่ซ้ำซ้อน
2.เผยแพร่ให้หน่วยงานในสังกัดปฏิบัติงานเป็นไปในแนวทางเดียวกัน
3.เผยแพร่ให้ส่วนราชการอื่นที่สนใจจะใช้ระบบการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
สรุปและข้อเสนอแนะ
ระบบการเบิกจ่ายเงินงบประมาณสามารถเตรียมการสนองนโยบายรัฐบาลในการปรับลดจำนวนข้าราชการ และยังช่วยในการประมวลผลได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว เห็นควรเผยแพร่ไปยังส่วนราชการต่าง ๆ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานด้านการคลัง


 

อ้างอิง :Reference

ที่ประชุมวิชาการกรมสุขภาพจิต ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 7-9 กันยายน 2541
 


ย้อนกลับย้อนกลับ