ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ รวบรวมโดยคณะกรรมการงานวิจัยโรงพยาบาล
|HOME||Download||MenageDatabase||Help||Advanced Search
  Now Online : 1  คน
  Visited NO.:   คน

การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาจริยธรรมนักศึกษา : กรณีศึกษานักศึกษาในหอพัก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

รหัสวิจัย : Code Research

2111

ชื่อเรื่องภาษาไทย:Thai Title

การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาจริยธรรมนักศึกษา : กรณีศึกษานักศึกษาในหอพัก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

ชื่อภาษาอังกฤษ:English Title

-

ผู้แต่ง: Author

สุพัตรา วิจิตรโสภา กศ.ม.(อุดมศึกษา)

หน่วยงาน:Department

วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ ปี 2546

ปีที่ดำเนินการ:

บทคัดย่อ : Abstract


การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  (1) กำหนดแนวทางในการพัฒนาจริยธรรมของนักศึกษาในหอพักมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   (2)  พัฒนานักศึกษาต้นแบบที่พึงประสงค์ และ  (3) รณรงค์ให้นักศึกษาชั้นปีที่  1   ทราบแนวทางและมีส่วนร่วมในการประพฤติปฏิบัติตนให้เหมาะสม  มีการจัดสัมมนาเพื่อกำหนดแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตน พัฒนานักศึกษาต้นแบบปฐมนิเทศ รณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาชั้นปีที่  1  ทราบแนวทางในการปฏิบัติตนและประเมินผลจากนักศึกษาชั้นปีที่  1  ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2545   จำนวน   1,636   คน  โดยใช้แบบประเมินตนเองด้านการแต่งกาย ความประพฤติและวินัยจราจร  ผลการวิจัยพบว่านักศึกษาส่วนใหญ่   (ร้อยละ 70)  ประพฤติตนเหมาะสม   ยกเว้นด้านวินัยจราจร  กล่าวคือ  นักศึกษาไม่สวมหมวกกันน็อคหรือไม่คาดเข็มขัดนิรภัยและขี่จักรยานยนต์ซ้อนสาม


 

อ้างอิง :Reference

นิพนธ์ต้นฉบับ
 


ย้อนกลับย้อนกลับ