ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ รวบรวมโดยคณะกรรมการงานวิจัยโรงพยาบาล
|HOME||Download||MenageDatabase||Help||Advanced Search
  Now Online : 1  คน
  Visited NO.:   คน

การทำหน้าที่ของครอบครัวตามการรับรู้ของ ผู้ที่เป็นโรคจิตเภทที่กลับเป็นซ้ำ

รหัสวิจัย : Code Research

2171

ชื่อเรื่องภาษาไทย:Thai Title

การทำหน้าที่ของครอบครัวตามการรับรู้ของ ผู้ที่เป็นโรคจิตเภทที่กลับเป็นซ้ำ

ชื่อภาษาอังกฤษ:English Title

-

ผู้แต่ง: Author

อรรณพ ทองคำ

หน่วยงาน:Department

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปีที่ดำเนินการ:

2546

บทคัดย่อ : Abstract


จิตเภทเป็นโรคเรื้อรังที่พบบ่อยและมีอัตราการกลับเป็นซ้ำสูง ก่อเกิดผลกระทบโดยตรงต่อผู้ที่เป็นโรคจิตเภท ครอบครัวและสังคม การทำหน้าที่ของครอบครัวนับเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อการรักษาพยาบาล และป้องกันการกลับเป็นซ้ำของผู้ที่เป็นโรคจิตเภทการศึกษาเชิงพรรณนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการทำหน้าที่ของครอบครัวตามการรับรู้ของผู้ที่เป็นโรคจิตเภทที่กลับเป็นซ้ำ กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ที่เป็นโรคจิตเภทที่กลับเป็นซ้ำและกลับมารักษาซ้ำแบบผู้ป่วยในโรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 350 คน รวบรวมข้อมูลระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ ถึง เดือนมีนาคม 2546 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แบบสัมภาษณ์ ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ข้อมูลทั่วไป และการทำหน้าที่ของครอบครัว ซึ่งใช้แบบประเมินการทำหน้าที่ของครอบครัวจุฬาภรณ์แฟมิลี่อินเวนทอรี่ พัฒนาโดย อุมาพร ตรังคสมบัติ (2540) ตามแนวคิดการทำหน้าที่ของครอบครัวของแมคมาสเตอร์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา
ผลการศึกษาพบว่า
โดยภาพรวมการทำหน้าที่ของครอบครัวตามการรับรู้ของผู้ที่เป็นโรคจิตเภทที่กลับเป็นซ้ำ อยู่ในระดับดีพอควร ในขณะที่การศึกษาหน้าที่ของครอบครัวในแต่ละด้าน คือ การแก้ปัญหา การสื่อสาร บทบาท การตอบสนองทางอารมณ์ ความผูกพันทางอารมณ์ การควบคุมพฤติกรรม และการทำหน้าที่ทั่วไปอยู่ในระดับดีพอควรเช่นกัน แต่ประเด็นที่น่าสนใจ ก็คือ การทำหน้าที่ของครอบครัวด้านความผูกพันทางอารมณ์จะเป็นด้านที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ำสุด ในด้านนี้มีปัญหาที่เด่นชัด คือ สมาชิกในคราอบครัวไม่ให้ความสนใจซึ่งกันและกัน ในขณะที่การทำหน้าที่ด้านการตอบสนองทางอารมณ์จะพบปัญหาของการระบายความทุกข์ใจให้คนในครอบครัวรับฟัง
การศึกษาในครั้งนี้สามารถใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการส่งเสริมศักยภาพการทำหน้าที่ของครอบครัว หรือพลังครอบครัวระหว่างสมาชิกในครอบครัวของผู้ที่เป็นโรคจิตเภทที่กลับเป็นซ้ำ โดยเฉพาะการทำหน้าที่ด้านความผูกพันทางอารมณ์ และการตอบสนองทางอารมณ์ ทั้งนี้เพื่อให้การทำหน้าที่ของครอบครัวมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นส่งผลต่อภาวะสุขภาพจิตของสมาชิกในครอบครัว


 

อ้างอิง :Reference

การค้นคว้าแบบอิสระ (พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช)) -- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บรรณานุกรม: 60-63 แผ่น, 2546
 


ย้อนกลับย้อนกลับ