ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ รวบรวมโดยคณะกรรมการงานวิจัยโรงพยาบาล
|HOME||Download||MenageDatabase||Help||Advanced Search
  Now Online : 10  คน
  Visited NO.:   คน

การดูแลผู้สูงอายุระยะสุดท้ายในสถานสงเคราะห์คนชรา

รหัสวิจัย : Code Research

2273

ชื่อเรื่องภาษาไทย:Thai Title

การดูแลผู้สูงอายุระยะสุดท้ายในสถานสงเคราะห์คนชรา

ชื่อภาษาอังกฤษ:English Title

The Hospice Care for the Elderly in the Home for the Aged-

ผู้แต่ง: Author

ทิพวรรณ วีระกุล

หน่วยงาน:Department

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปีที่ดำเนินการ:

2543

บทคัดย่อ : Abstract


การศึกษาเรื่อง การดูแลผู้สูงอายุระยะสุดท้ายในสถานสงเคราะห์คนชรามีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะการดูแลผู้สูงอายุระยะสุดท้าย ปัญหาอุปสรรคในการดูแลผู้สูงอายุระยะสุดท้ายและทัศนคติการดูแลผู้สูงอายุระยะสุดท้ายของเจ้าหน้าที่ในสถานสงเคราะห์คนชรา การศึกษาใช้วิธีการวิจัยเชิงสำรวจ โดยมีแบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูลจากกลุ่มประชากรที่เป็นเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับผู้สูงอายุระยะสุดท้ายในสถานสงเคราะห์คนชรา ทั้ง 20 แห่ง จำนวน 223 ราย ผลการศึกษาสรุปได้ว่า ประชากรที่ศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 25-39 ปี สถานภาพสมรสแล้ว มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตำแหน่งงานในปัจจุบันเป็นพี่เลี้ยง และปฏิบัติงานในสถานสงเคราะห์คนชราเพราะอยากช่วยเหลือผู้สูงอายุ ส่วนใหญ่ก่อนทำงานเคยไม่ได้รับการอบรมเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุระยะสุดท้าย แต่เคยได้รับการอบรมเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุระยะสุดท้ายระหว่างการทำงาน สำหรับลักษณะการดูแลผู้สูงอายุระยะสุดท้ายของประชากรที่ศึกษา พบว่า มีลักษณะการดูแลผู้สูงอายุระยะสุดท้ายทั้งทางด้านร่างกาย ด้านจิตสังคม และด้านจิตวิญญาณอยู่ในระดับมาก คือมีการพูดคุยปลอบโยนและให้กำลังใจทุกครั้งที่มีเวลาว่างจากการทำงาน และยังต้องให้ผู้สูงอายุระยะสุดท้ายได้รับสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิต เช่น อาหาร น้ำ และอากาศ สำหรับปัญหาอุปสรรคในการดูแลผู้สูงอายุระยะสุดท้ายที่ประสบมากที่สุด คือด้านอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์โดยขาดแคลนเครื่องช่วยหายใจเนื่องจากมีจำนวนไม่พอต่อการใช้งานและเป็นอุปกรณ์ที่มีราคาสูง สำหรับด้านทัศนคติต่อการดูแลผู้สูงอายุระยะสุดท้ายของประชากรที่ศึกษา ปรากฏว่ามีทัศนคติต่อการดูแลผู้สูงอายุระยะสุดท้ายด้านความรู้และการประสานงานอยู่ในระดับมาก โดยมีความเห็นว่าควรเปิดโอกาสให้ญาติและสมาชิกในครอบครัวของผู้สูงอายุระยะสุดท้ายได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแล เช่น กาป้อนอาหาร การเช็ดตัวมากที่สุด
ข้อเสนอแนะในด้านนโยบาย คือ รัฐบาลมีนโยบายและกฎหมายที่ให้ความคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิประโยชน์แก่ผู้สูงอายุระยะสุดท้าย สำหรับการปฏิบัติการเพื่อให้การดูแลผู้สูงอายุระยะสุดท้ายเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ควรส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรให้ได้รับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น และควรมีการอบรมความรู้เพิ่มเติมระหว่างการทำงานด้านการดูแลผู้สูงอายุระยะสุดท้ายโดยตรงจากผู้เชี่ยวชาญ และเพิ่มจำนวนบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้เพียงพอกับกลุ่มผู้สูงอายุระยะสุดท้าย เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อผู้สูงอายุระยะสุดท้ายต่อไป


 

อ้างอิง :Reference

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรสังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารและนโยบายสวัสดิการสังคม) คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2543
 


ย้อนกลับย้อนกลับ