ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ รวบรวมโดยคณะกรรมการงานวิจัยโรงพยาบาล
|HOME||Download||MenageDatabase||Help||Advanced Search
  Now Online : 8  คน
  Visited NO.:   คน

การศึกษาความต้องการอัตรากำลังพยาบาล ต่อผู้ป่วยในโรงพยาบาลสังกัดกรมสุขภาพจิต

รหัสวิจัย : Code Research

301400000014

ชื่อเรื่องภาษาไทย:Thai Title

การศึกษาความต้องการอัตรากำลังพยาบาล ต่อผู้ป่วยในโรงพยาบาลสังกัดกรมสุขภาพจิต

ชื่อภาษาอังกฤษ:English Title

-

ผู้แต่ง: Author

บุญเหลือ ชาญณรงค์

หน่วยงาน:Department

โรงพยาบาลนิติจิตเวช กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

ปีที่ดำเนินการ:

2540

บทคัดย่อ : Abstract


การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงบรรยาย มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการอัตรากำลังบุคลากรทางการพยาบาลที่ปฏิบัติงานกับผู้ป่วยใน ในโรงพยาบาลสังกัดกรมสุขภาพจิตและศึกษาความขาดแคลนบุคลากรทางการพยาบาลของโรงพยาบาลจิตเวช 8 แห่ง ที่รับผู้ป่วยไว้รักษ้าในโรงพยาบาล โดยใช้แบบสำรวจอัตรากำลังที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติจำนวนและร้อยละของความขาดแคลนพยาบาลโดยรวมและจำแนกตามโรงพยาบาลผลการวิจัยพบว่า
1.ความต้องการบุคลากรทางการพยาบาลที่ปฏิบัติงานกับผู้ป่วยใน ในโรงพยาบาลสังกัดกรมสุขภาพจิต เท่ากับ 2,881 คน โดยโรงพยาบาลศรีธัญญา มีความต้องการจำนวนบุคลากรมากที่สุด คือ 950 คน โรงพยาบาลนิติจิตเวช มีความต้องการจำนวนน้อยที่สุดคือ 113 คน
2.ความต้องการพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานกับผู้ป่วยใน โรงพยาบาลสังกัดกรมสุขภาพจิต จำนวน 1,921 คน โรงพยาบาลศรีธัญญามีความต้องการจำนวนมากที่สุดคือ 633 คน โรงพยาบาลนิติจิตเวชมีความต้องการจำนวนน้อยที่สุดคือ 75 คน
3.ความต้องการพยาบาลเทคนิคที่ปฏิบัติงานกับผู้ป่วยใน โรงพยาบาลสังกัดกรมสุขภาพจิต จำนวน 960 คน โรงพยาบาลศรีธัญญามีความต้องการจำนวนมากที่สุดคือ 143 คน โรงพยาบาลนิติจิตเวชมีความต้องการจำนวนน้อยที่สุดคือ 38 คน
4.ความขาดแคลนบุคลากรทางการพยาบาลที่ปฏิบัติงานกับผู้ป่วยใน โรงพยาบาลสังกัดกรมสุขภาพจิต ยังขาดแคลน 1,514 คน (ร้อยละ 52.55) พบว่าโรงพยาบาลที่มีความขาดแคลนลำดับที่ 1 คือ โรงพยาบาลศรีธัญญา รองลงมาได้แก่ สวนปรุง สมเด็จเจ้าพระยา นิติจิตเวช จิตเวชนครราชสีมา สวนสราญรมย์ พระศรีมหาโพธิ์ และจิตเวชขอนแก่นตามลำดับแต่เมื่อแยกประเภทบุคลากร พบว่าความขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพลำดับ 1 ได้แก่ โรงพยาบาลศรีธัญญา รองลงมาคือ นิติจิตเวช สมเด็จเจ้าพระยา สวนปรุง พระศรีมหาโพธิ์ จิตเวชขอนแก่น และสวนสราญรมย์ ตามลำดับ ส่วนความขาดแคลนพยาบาลเทคนิค ลำดับที่ 1 ได้แก่ โรงพยาบาลสวนปรุง รองลงมาคือ ศรีธัญญา สมเด็จเจ้าพระยา จิตเวชนครราชสีมา นิติจิตเวช และสวนสราญรมย์ ส่วนจิตเวชขอนแก่นและพระศรีมหาโพธิ์ ไม่มีความขาดแคลนพยาบาลเทคนิค


 

อ้างอิง :Reference

เอกสารการวิจัย พ.ศ. 2540
 


ย้อนกลับย้อนกลับ