ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ รวบรวมโดยคณะกรรมการงานวิจัยโรงพยาบาล
|HOME||Download||MenageDatabase||Help||Advanced Search
  Now Online : 13  คน
  Visited NO.:   คน

การศึกษาการใช้บริการสหกรณ์ออมทรัพย์ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

รหัสวิจัย : Code Research

319310000011

ชื่อเรื่องภาษาไทย:Thai Title

การศึกษาการใช้บริการสหกรณ์ออมทรัพย์ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

ชื่อภาษาอังกฤษ:English Title

-

ผู้แต่ง: Author

อารยา พัฒนพิพิธไพศาล
รัตนา สิงห์คุณา
เทพินทร์ บุญกระจ่าง
และคนอื่นๆ

หน่วยงาน:Department

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

ปีที่ดำเนินการ:

2531

บทคัดย่อ : Abstract


วัตถุประสงค์ คือ (1) เพื่อให้ทราบสถานภาพทางเศรษฐกิจของสมาชิกโดยการศึกษาจากรายรับรายจ่ายของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ (2) เพื่อให้ทราบจุดประสงค์ของการใช้บริการเงินกู้ของสมาชิก (3) เพื่อเป็นแนวทางในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกู้ยืมเงินของสมาชิกและเพื่อให้บริการของสหกรณ์ออมทรัพย์เป็นไปในทางที่เหมาะสม ทำการวิจัย โดยวิธีการวิจัยเชิงสำรวจ กลุ่มตัวอย่าง จากผู้ที่เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ทุกคนของ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จำนวน 253 ราย เป็นชาย 105 ราย หญิง 148 ราย ทำการศึกษาโดยใช้เครื่องมือของการวิจัย คือ แบบสอบถามและคู่มือการตอบแบบสอบถามที่สร้างขึ้นโดยคณะะผู้วิจัยวิเคราะห์ข้อมูลโดยการ คำนวณอัตราส่วนและค่าร้อยละ เสนอผลการวิจัย โดยการจัดพิมพ์เป็นรูปเล่มเพื่อเผยแพร่ ผลการวิจัย พบว่า (1) สมาชิกที่เป็นข้าราชการมีมากที่สุดคือ ร้อยละ 62.02 รองลงมาเป็นลูกจ้างประจำ ร้อยละ 28.06 มีรายได้ต่อเดือนมากที่สุดระหว่าง 1.50 - 3,500 บาท ในคนโสดร้อยละ 70.83 และในคนมีครอบครัวแล้วร้อยละ 36.94 (2) ร้อยละ 60.47 ไม่มีรายได้พิเศษ ผู้ที่หารายได้พิเศษร้อยละ 12.65 ได้จากการปลูกผัก เลี้ยงสัตว์ ร้อยละ 9.5 ได้จากการรับจ้าง และร้อยละ 8.7 ได้จากการค้าขาย (3) ร้อยละ 55.75 มีรายจ่ายสูงกว่ารายรับ โดยแบ่งเป็นร้อยละ 34.41 มีรายจ่ายต่อเดือนระหว่าง 1,501-3,500บาทและร้อยละ 19.76 มีรายจ่ายต่อเดือนระหว่าง 3,501-5,500 บาท (4) ร้อยละ 45.45 มีหนี้สินและร้อยละ 60.08 จะชำระโดยผ่อนเป็นรายเดือน (5) ร้อยละ 35.18 มีเงินออม 100 บาท ต่อเดือน ร้อยละ 22.13 มีเงินออม 200 บาทต่อเดือน (6) ร้อยละ 35.58 ใช้บริการเงินกู้สามัญและกู้ฉุกเฉินมากที่สุด ร้อยละ 33.60 ใช้บริการกู้สามัญอย่างเดียว (7) ร้อยละ 42.29 ใช้บริการเงินกู้จากสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ด้วยหลายสาเหตุรวมกัน คือ ชำระหนี้สิน การศึกษาบุตร ลงทุน ซื้อเครื่องอำนวยความสะดวก ซื้อบ้านและที่ดิน งานประเพณีต่าง ๆ (8) สมาชิกมีความเห็นว่าประเภทของเงินกู้ที่ให้ประโยชน์สูงสุดคือ กู้สามัญ ร้อยละ 39.13 รองลงมาคือ กู้สามัญพิเศษร้อยละ 29.25 และมีความเห็นว่าวงเงินที่ควรหักชำระหนี้ต่อเดือนไม่เกินร้อยละ 25 ของเดือน จำนวนร้อยละ 60.08 ไม่เกินร้อยละ 50 ของเงินเดือน สหกรณ์ออมทรัพย์ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ มีบริการดีร้อยละ 69.17 บริการดีมาก ร้อยละ 18.97 และมีความมั่นใจต่อหลักการบริการของสหกรณ์ออมทรัพย์ร้อยละ 66.80


 

อ้างอิง :Reference

เอกสารการวิจัย พ.ศ. 2531
 


ย้อนกลับย้อนกลับ