ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ รวบรวมโดยคณะกรรมการงานวิจัยโรงพยาบาล
|HOME||Download||MenageDatabase||Help||Advanced Search
  Now Online : 3  คน
  Visited NO.:   คน

ผลการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาของนักเรียนโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ กรุงเทพมหานคร

รหัสวิจัย : Code Research

374330000073

ชื่อเรื่องภาษาไทย:Thai Title

ผลการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาของนักเรียนโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ กรุงเทพมหานคร

ชื่อภาษาอังกฤษ:English Title

-

ผู้แต่ง: Author

พิศาล แช่มโสภา

หน่วยงาน:Department

บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทบวงมหาวิทยาลัย

ปีที่ดำเนินการ:

2533

บทคัดย่อ : Abstract


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินและเปรียบเทียบผลการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาของนักเรียนชายและนักเรียนหญิงที่ศึกษาในระดับชั้นกลางและชั้นสูง และศึกษาสาเหตุในการเข้าเรียนในโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ของนักเรียนที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนที่ศึกษาในโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ระดับชั้นกลางและชั้นสูง จำนวน 284 คน ชาย 142 คน หญิง 142 คน ใช้แบบสอบถามและแบบทดสอบวิชาพระพุทธศาสนาเป็นเครื่องมือในการวบรวมข้อมูล ใช้เวลาในการเก็บข้อมูล 4 สัปดาห์ ผลการวิจัยพบว่า 1. นักเรียนโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์มีผลการเรียนวิชาพระพุทธศาสนา ทั้งรายวิชาและรวมทุกวิชาในระดับปานกลาง 2. นักเรียนหญิงมีผลการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาสูงกว่านักเรียนชายอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นักเรียนระดับชั้นกลางและชั้นสูงมีผลการเรียนวิชาพระพุทธศาสนาไม่แตกต่างกัน 3. นักเรียนหญิงมีผลการเรียนวิชาธรรมะ วิชาประวัติพระพุทธศาสนา และวิชาศาสนพิธีสูงกว่านักเรียนชายอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นักเรียนระดับชั้นสูงมีผลการเรียนวิชาธรรมะสูงกว่านักเรียนระดับชั้นกลางอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 4. เหตุผลสำคัญในการเข้าเรียนในโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ คือ ต้องการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ อยากพัฒนาตนเองให้เป็นคนดียิ่งขึ้น และพ่อแม่หรือผู้ปกครองต้องการให้เรียน


 

อ้างอิง :Reference

เอกสารการวิจัย พ.ศ. 2533
 


ย้อนกลับย้อนกลับ