ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ รวบรวมโดยคณะกรรมการงานวิจัยโรงพยาบาล
|HOME||Download||MenageDatabase||Help||Advanced Search
  Now Online : 2  คน
  Visited NO.:   คน

การพัฒนาคู่มือการจัดกิจกรรมค่ายยาเสพติด

รหัสวิจัย : Code Research

583

ชื่อเรื่องภาษาไทย:Thai Title

การพัฒนาคู่มือการจัดกิจกรรมค่ายยาเสพติด

ชื่อภาษาอังกฤษ:English Title

-

ผู้แต่ง: Author

นางสาวศิริพร ทองบ่อ
นางนิภา ยอดสง่า และ คณะ

หน่วยงาน:Department

-

ปีที่ดำเนินการ:

2545-2546

บทคัดย่อ : Abstract


 
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ เป็นหน่วยงานหนึ่งที่รับผิดชอบดูแลและร่วมแก้ไข ปัญหายาเสพติดโดยเฉพาะการบำบัดรักษาผู้เสพติดด้วยวิธีจิตสังคมบำบัด ซึ่งเป็นกิจกรรมเชิงรับแต่ขณะเดียว ดันกิจกรรมเชิงรุก โดยเฉพาะการทำค่ายยาเสพติดที่มีการดำเนินการกันหลากหลายก็เป็นกิจกรรมหนึ่งที่น่าสน ใจว่ามีการดำเนินดารอย่างไรโรงพยาบาลฯได้ศึกษารูปแบบการทำค่ายยาเสพติดของหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัด ขอนแก่น พบว่า สิ่งหนึ่งที่ยังไม่ชัดเจนคือการจัดกิจกรรมในหลักสูตรไม่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย ดังนั้นโรง พยาบาลฯจึงได้จัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำหลักสูตรค่ายยาเสพติดที่สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย อันจะช่วยให้การทำค่ายมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
วัตถุประสงค์  
1) ศึกษาข้อมูลพื้นฐานการทำค่ายยาเสพติด  
2) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ  
3) นำข้อมูลที่ได้ จากการศึกษและการประชุมเชิงปฎิบัติการมาจัดกรอบแนวทางการจัดทำหลักสูตร  
4) วิพากษ์ปรับปรุง แก้ไข เนื้อหาคู่มือตามข้อเสนอแนะ  
5) จัดพิมพ์และเผยแพร่  
ผลการดำเนินงาน  
ได้คู่มือการจัดกิจกรรมค่ายยาเสพติดที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 3 เล่มคือ  
  1) คู่มือจัดกิจกรรมค่ายยาเสพติดสำหรับกลุ่มปกติและผู้เสี่ยงต่อการใช้ยาเวพติด  
  2) คู่มือกิจกกรมค่ายยาเสพติดสำหรับกลุ่มผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด  
  3) คู่มือจัดกิจกรรมค่ายยาเสพติดสำหรับกลุ่มประชาชน เพื่อชุมชนเข้มแข็ง ซึ่งเนื้อหากิจกรรมคู่มือในแต่ละเล่ม จะประกอบด้วยเนื้อหาวิชาหลักในกลุ่มวิชาต่างๆ ดังนี้  
  1) กลุ่มวิชากิจกรรมเบื้องต้น / พิธีกร / พิธีกรรม  
 2) กลุ่มวิชาพัฒนาตนเองด้านจิตใจ การอยู่ร่วมกับผู้อื่น และคุณธรรม  
  3) กลุ่มวิชาความรู้  
  4)กลุ่มวิชาพัฒนาร่างกาย / วินัย / นันทนาการ / กีฬา  
ข้อเสนอแนะ  
ในการจัดค่ายยาเสพติด ควรคำนึงถึงวัตถุประสงค์และกลุ่มเป้าหมาย เพื่อจะได้จ้ดกิจกรรมของหลักสูตรการทำค่ายได้เหมาะสม ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด แต่อย่างไรก็ตามการนำคู่มือดังกล่างไปใช้อาจปรับใช้ให้เหมาะสมในแต่ละบริบทของสังคมชุมชน เพื่อให้เกิดการพัฒนาต่อไป


 

อ้างอิง :Reference

-
 


ย้อนกลับย้อนกลับ