ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ รวบรวมโดยคณะกรรมการงานวิจัยโรงพยาบาล
|HOME||Download||MenageDatabase||Help||Advanced Search
  Now Online : 6  คน
  Visited NO.:   คน

การดูแลตนเองด้านสุขภาพจิตของวัยรุ่นใน โรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดสงขลา

รหัสวิจัย : Code Research

627

ชื่อเรื่องภาษาไทย:Thai Title

การดูแลตนเองด้านสุขภาพจิตของวัยรุ่นใน โรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดสงขลา

ชื่อภาษาอังกฤษ:English Title

-

ผู้แต่ง: Author

บุญวดี เพชรรัตน์
กศ.ม.*

หน่วยงาน:Department

* คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ปีที่ดำเนินการ:

บทคัดย่อ : Abstract


การศึกษาการดูแลตนเองด้านสุขภาพจิตของวัยรุ่นในโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดสงขลา มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยด้านเพศ ระดับชั้นเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สถานภาพการสมรสของบิดามารดาและที่อยู่อาศัยต่อความเปราะบางต่อการรับรู้สิ่งเร้าความเครียด อาการเครียดและพฤติกรรมการดูแลตนเองด้านสุขภาพจิตในวัยรุ้นในโรงเรียนมัธยมศึกษา กลุ่มตัวอย่างได้จากลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นจากวั่ยรุ่นในโรงเรียนมัธยมศึกษา 2 แห่ง สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการในเขตอำเภอเมือง จังหวัดสงขลา มีจำนวน 600 คน เก็บรวมรวมข้อมูลโดยใช้แบบวัดความเครียดสวนปรุง 60 (Suanprung Stress Test -60) บางส่วน และแบบสอบถามพฤติกรรมการดูแลตนเองด้านสุขภาพจิต วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและ t-test ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเปราะบางต่อการรับรู้สิ่งเร้าความเครียดในระดับมาก โดยแสดงออกทางอารมณ์มากที่สุด รองลงมาคือระบบภูมิคุ้มกัน ส่วนพฤติกรรมการดูแลตนเองด้านสุขภาพจิตโดยทั่วไปอยู่ในระดับปานกลาง พฤติกรรมที่ปฏิบัติมากที่สุดคือ การดูแลสุขภาพร่างกายโดยทั่วไป และพฤติกรรมที่ปฏิบัติน้อยที่สุดคือ การปฏิบัติตามความเชื่อและศาสนาและพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่แตกต่างกันเท่านั้น มีความเปราะบางต่อการรับรู้สิ่งเร้าความเครียดและอาการเครียดแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่มีระดับชั้นเรียนและเพศที่แตกต่างกันมีการดูแลตนเองด้านสุขภาพจิตที่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญผลการศึกษาครั้งนี้จะเป็นข้อมูลสำหรับผู้บริหารการศึกษาในโรงเรียน พยาบาลชุมชนหรือพยาบาลประจำโรงเรียนในการกำหนดแนวทางการช่วยเหลือดูแล ส่งเสรยิมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตของวัยรุ่นในโรงเรียน โดยเฉพาะการให้ความสำคัญกับการเจ็บป่วยด้านสุขภาพร่างกายที่อาจมีสาเหตุจากปัญหาสุขภาพจิต


 

อ้างอิง :Reference

ปีที่ 11 ฉบับที่ 1, มกราคม 2546 หน้าที่ 21 – 30
 

แหล่งข้อมูล:source

วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย   กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข


ย้อนกลับย้อนกลับ