ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ รวบรวมโดยคณะกรรมการงานวิจัยโรงพยาบาล
|HOME||Download||MenageDatabase||Help||Advanced Search
  Now Online : 3  คน
  Visited NO.:   คน

ความเครียดและการเผชิญความเครียดของผู้ดูแลผู้ป่วย โรคพิษสุราเรื้อรัง

รหัสวิจัย : Code Research

665

ชื่อเรื่องภาษาไทย:Thai Title

ความเครียดและการเผชิญความเครียดของผู้ดูแลผู้ป่วย โรคพิษสุราเรื้อรัง

ชื่อภาษาอังกฤษ:English Title

-

ผู้แต่ง: Author

1.สายพิน ลิขิตเลิศล้ำ

หน่วยงาน:Department

มหาวิทยาลัยมหิดล บันฑิตวิทยาลัย ภาควิชา สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศาสตร์

ปีที่ดำเนินการ:

บทคัดย่อ : Abstract


 ผู้ดูแลซึ่งต้องอยู่ร่วมกับผู้ป่วยโรคพิษสุราเรื้อรัง มักจะเกิดความเครียดอันมีผล มาจากความพยายามที่จะคงสมดุลของสภาพร่างกายและสภาพจิตใจในการดูแลผู้ป่วย และ ผลกระทบจากการดูแล ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาถึงความเครียดและการเผชิญความเครียด ของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคพิษสุราเรื้อรัง เพื่ออธิบายสถานการณ์ต่างๆ ในการดูแลที่ก่อให้เกิด ความเครียด ระดับและลักษณะของความเครียด ตลอดจนวิธีการที่ผู้ดูแลผู้ป่วยโรคพิษสุรา เรื้อรังพยายามที่จะเผชิญกับความเครียด กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยผู้ดูแลผู้ป่วยโรคพิษสุรา เรื้อรัง จำนวน 100 คน ที่มารับการรักษาที่โรงพยาบาลศรีธัญญา โรงพยาบาลศิริราชและ โรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยาระหว่างวันที่ 26 มีนาคม ถึง 30 พฤศจิกายน 2541 ผลการศึกษาพบว่า สถานการณ์การดูแลที่ก่อให้เกิดความเครียดมากที่สุด คือสถานการณ์ การจัดการเมื่อผู้ป่วยมีการทำร้ายผู้อื่น ทำร้ายตนเอง และสถานการณ์การจัดการต่อพฤติกรรม เบี่ยงเบนทางเพศของผู้ป่วย ผู้ดูแลจำนวนมากมีความเครียดในระดับปานกลาง ลักษณะความ เครียดที่ปรากฎ พบได้ทั้งทางร่างกาย อารมณ์ กระบวนการคิด พฤติกรรมทางสังคม และจิต วิญญาณ การปรับตัว มีทั้งการมุ่งเน้นไปที่การแก้ปัญหาหรือแก้สถานการณ์และการลดอารมณ์ที่ เป็นทุกข์ ผลการวิจัยนี้มีข้อเสนอแนะพยาบาลในการให้ความสำคัญกับผู้ดูแลผู้ป่วยโรคพิษสุรา เรื้อรัง โดยการเตรียมวางแผนก่อนกลับบ้าน และเตรียมให้ผู้ดูแลสามารถเผชิญและควบคุม สถานการณ์เฉพาะหน้าที่ก่อให้เกิดความเครียดได้ ควรจัดให้มีบริการให้คำปรึกษาแก่ผู้ดูแล ผู้ป่วยโรคพิษสุราเรื้อรัง เพื่อลดความเครียดและเพิ่มความสามารถในการเผชิญกับความเครียด อันเนื่องจากการเป็นผู้ดูแล


 

อ้างอิง :Reference

 


ย้อนกลับย้อนกลับ