หน่วยงานยานพาหนะโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น ราชนครินทร์ ::: :::  
 
  ระเบียบฯ สวัสดิการ
  ระเบียบการใช้รถยนต์
      ราชการส่วนกลาง

  โครงสร้างหน่วยงาน

  เขตเทศบาลฯ
         ทำรายการจองรถ
         ทำรายการอนุมัติ
         เช็ครายการอนุมัติ

  ต่างจังหวัด
         ทำรายการจองรถ
         เช็ครายการอนุมัติ
  รายงาน
         รายการประจำปี
         รายการประจำเดือน

  ประวัติของรถ
  สมุดเยี่ยมชม
  ถาม-ตอบ
  ข่าวประจำวันติดต่อ-สอบถาม

Best view with IE5+
800x600 pixels
Medium Text


  Visitors
Since September 01, 2004.
Member's Login.
User name:
Password:

ตารางการใช้รถในเขตเทศบาลฯ รพจ.ขอนแก่นราชนครินทร์
 
ที่ วันที่ เวลา สถานที่ ผู้ขอ พขร. หมายเหตุ
1.  [20 พฤษภาคม 2561] [16.45]    สนามบินขอนแก่น  น.สเอมหทัย ศรีจันทร์หล้า  นาย ยุทธศาสตร์ อุปพันธ์   
2.  [18 พฤษภาคม 2561] [8.15]    โรงแรมวีวิชขอนแก่น  นางสิวลี เปาโรหิตย์  นาย สมัย ภูดินดง   
3.  [18 พฤษภาคม 2561] [8.50]    ธ.กรุงไทย  น.ส.มณีฉัตร บุญชู  นาย อำนาจ พุทธรรมมา   
4.  [18 พฤษภาคม 2561] [10.30]    คลังจังหวัดขอนแก่น  นส กนกวรรณ ม่วงนิล  นาย สุนันท์  สีหาราช   
5.  [18 พฤษภาคม 2561] [12.45]    สนามบินขอนแก่น  นางขนิษฐา สนเท่ห์  นาย ยุทธศาสตร์ อุปพันธ์   
6.  [17 พฤษภาคม 2561] [6.30]    สนามบินขอนแก่น  นางสิวลี เปาโรหิตย์  นาย ยุทธศาสตร์ อุปพันธ์   
7.  [17 พฤษภาคม 2561] [8.15]    โรงแรมวีวิช จ.ขอนแก่น  นางสิวลี เปาโรหิตย์  นาย วรวิทย์ ไพรศรี   
8.  [17 พฤษภาคม 2561] [9.30]    โรงน้ำแข็งสมชัย  นางนิตยา งามคุณ  นาย อาคม อินทรสันติ์   
9.  [17 พฤษภาคม 2561] [10.45]    กรุงไทย,สรรพากรอำเภอ  นางสมบัติ พรหมชมชา  นาย อำนาจ พุทธรรมมา   
10.  [17 พฤษภาคม 2561] [13.00]    บขส.3  นายอาทิตย์ นาโพนทัน  นาย สมัย ภูดินดง   

<<< อ่านต่อ >>>

ตารางการใช้รถนอกเขต และต่างจังหวัด
 
ที่ วันเดินทาง เวลาเดินทาง วันเดินทางกลับ จังหวัด ผู้ขอ พขร.
1.  [24 พฤศจิกายน 2560] [8:00:00] [24 พฤศจิกายน 2560]    นครราชสีมา  นางไพลิน ปรัชญคุปต์  นาย สุนันท์ สีหาราช
2.  [3 สิงหาคม 2559] [8:30:00] [5 สิงหาคม 2559]    อยุธยา  นายรุ่งเรือง สำราญบึงแก  นาย อำนาจ พุทธรรมมา
3.  [30 กรกฎาคม 2559] [13:30:00] [31 กรกฎาคม 2559]    ปทุมธานี  นายรุ่งเรือง สำราญบึงแก  นาย อำนาจ พุทธรรมมา
4.  [29 กรกฎาคม 2559] [8:30:00] [29 กรกฎาคม 2559]    ขอนแก่น  นางสาววรรณมณี รวมจิตร  นาย วรวิทย์ ไพรศรี
5.  [23 มิถุนายน 2559] [6:00:00] [23 มิถุนายน 2559]    กาฬสินธิ์  นางสาวอังคณาพร คำชมภู  นาย สุนันท์ สีหาราช
6.  [23 พฤษภาคม 2559] [13:00:00] [23 พฤษภาคม 3645]    ขอนแก่น  นางสุวดี ศรีวิเศษ  นาย อาคม อินทรสันติ์
7.  [27 เมษายน 2559] [8:30:00] [29 เมษายน 2559]    นครราชสีมา  นางสาวธนภรณ์ ทองล้วน  นาย ศุภชัย สิงห์คำป้อง
8.  [21 เมษายน 2559] [9:00:00] [22 เมษายน 2559]    นครพนม  น.ส.อังคณาพร คำชมภู  นาย ศุภชัย สิงห์คำป้อง
9.  [7 เมษายน 2559] [8:30:00] [8 เมษายน 2559]    นนทบุรี  นส.สุดารินทร์ ผาฤพล  นาย ศุภชัย สิงห์คำป้อง
10.  [6 เมษายน 2559] [13:00:00] [6 เมษายน 2559]    ขอนแก่น  นายรุ่งเรือง สำราญบึงแก  นาย อำนาจ พุทธรรมมา

<<< อ่านต่อ >>>

*** มีการปรับปรุงใหม่ เมื่อ 30 เมษายน 2557
รายการจองรถในเขตเทศบาลฯ ที่รอการอนุมัติ
= รอให้หัวหน้าหน่วยงานรับทราบการขอรถ     = รอการอนุมัติ
ที่ วันที่ เวลา สถานที่ ผู้ขอ ฝ่าย/กอง/ตึก/งาน เบอร์โทร อนุมัติ
1.  [22 พฤษภาคม 2561] [16.3]   โรงพยาบาลศรีนครินทร์  น.ส.พิมพ์มาดา จอกลบ  สำนักคุณภาพ  63142
2.  [22 พฤษภาคม 2561] [8.3]   โรงพยาบาลศรีนครินทร์  น.ส.พิมพ์มาดา จอกลบ  สำนักคุณภาพ  63142
3.  [22 พฤษภาคม 2561] [16.3]   โรงแรมเจริญธานี  น.ส.พิมพ์มาดา จอกลบ  สำนักคุณภาพ  63142
4.  [22 พฤษภาคม 2561] [8.3]   โรงแรมเจริญธานี  น.ส.พิมพ์มาดา จอกลบ  สำนักคุณภาพ  63142
5.  [21 พฤษภาคม 2561] [14.3]   ธ.กรุงไทย/บ.3bb (เซ้นโทรซ่า)  น.ส.มณีฉัตร บุญชู  ฝ่ายการเงิน  63135
6.  [21 พฤษภาคม 2561] [12]   ค่าอาสารักษาดินแดน  จารุนันท์ คำชมภู  หน่วยจิตสังคมบำบัด  63411
7.  [21 พฤษภาคม 2561] [9]   ค่าอาสารักษาดินแดน  จารุนันท์ คำชมภู  หน่วยจิตสังคมบำบัด  63411

*** มีการปรับปรุงใหม่ เมื่อ 30 เมษายน 2557
รายการจองรถนอกเขต และต่างจังหวัด ที่รอการอนุมัติ

  = รอให้หัวหน้าหน่วยงานรับทราบการขอรถ    = รอการอนุมัติการผู้บริหาร
วันยื่นคำขอ เวลา จังหวัด เรื่อง หน่วยงาน ผู้ขอจอง สถานะ
[21 พฤษภาคม 2561] 11:30:00 น.  ขอนแก่น   ดูการจัดสถานที่เตรียมงานฯ  ฝ่ายบริหารทั่วไป  นางปรางทิพย์ มีสวัสดิ์ 
[21 พฤษภาคม 2561] 8:30:00 น.  ขอนแก่น   ดูการจัดสถานที่เตรียมงานฯ  ฝ่ายบริหารทั่วไป  นางปรางทิพย์ มีสวัสดิ์ 
[21 พฤษภาคม 2561] 11:30:00 น.  ขอนแก่น   ดูการจัดสถานที่เตรียมงานฯ  ฝ่ายบริหารทั่วไป  นางปรางทิพย์ มีสวัสดิ์ 
[21 พฤษภาคม 2561] 8:30:00 น.  ขอนแก่น   จัดสถานที่เตรียมงานฯ  ฝ่ายบริหารทั่วไป  นางปรางทิพย์ มีสวัสดิ์ 
[18 พฤษภาคม 2561] 8:30:00 น.  นครราชสีมา   ขอสนับสนุนรถยนต์ทางราชการเพื่อส่งวิทยากร  งานผู้ช่วยผู้อำนวยการ  น.สเอมหทัย ศรีจันทร์หล้า 
[10 พฤษภาคม 2561] 13:00:00 น.  อุดรธานี   ตรวจรับงานก่อสร้างศูนย์สุขภาพจิตที่8 งวดที่ 2  งานผู้ช่วยผู้อำนวยการ  น.สเอมหทัย ศรีจันทร์หล้า 
[7 พฤษภาคม 2561] 7:30:00 น.  ขอนแก่น   เข้าร่วมโครงการพัฒนาด้านการฟื้นฟูสมรรถนะผู้ป่วยจิตเวช  งานผู้ช่วยผู้อำนวยการ  น.สเอมหทัย ศรีจันทร์หล้า 
[7 พฤษภาคม 2561] 8:00:00 น.  ขอนแก่น   เข้าร่วมโครงการพัฒนาด้านการฟื้นฟูสมรรถนะผู้ป่วยจิตเวช  งานผู้ช่วยผู้อำนวยการ  น.สเอมหทัย ศรีจันทร์หล้า 
[23 เมษายน 2561] 10:00:00 น.  อุดรธานี   ตรวจรับงานก่อสร้างศูนย์สุขภาพจิตที่8 งวดที่1  งานผู้ช่วยผู้อำนวยการ  น.สเอมหทัย ศรีจันทร์หล้า 
[23 เมษายน 2561] 8:00:00 น.  นครพนม   รับรองผู้บริหารกรมสุขภาพจิต  งานผู้ช่วยผู้อำนวยการ  น.สเอมหทัย ศรีจันทร์หล้า 
[23 เมษายน 2561] 7:00:00 น.  นครพนม   ร่วมประชุมเขต7 และ เข้าร่วมประชุมกรมสุขภาพจิต ครั้งที่4/2561  งานผู้ช่วยผู้อำนวยการ  น.สเอมหทัย ศรีจันทร์หล้า 
[23 เมษายน 2561] 10:00:00 น.  ขอนแก่น   สำรวจเตรียมตรวจเยี่ยมพื้นที่  งานผู้ช่วยผู้อำนวยการ  น.สเอมหทัย ศรีจันทร์หล้า 
[23 เมษายน 2561] 10:00:00 น.  ขอนแก่น   สำรวจเตรียมตรวจเยี่ยมพื้นที่  งานผู้ช่วยผู้อำนวยการ  น.สเอมหทัย ศรีจันทร์หล้า 
[23 เมษายน 2561] 10:00:00 น.  ขอนแก่น   สำรวจเตรียมตรวจเยี่ยมพื้นที่  งานผู้ช่วยผู้อำนวยการ  น.สเอมหทัย ศรีจันทร์หล้า 
[23 เมษายน 2561] 10:00:00 น.  ขอนแก่น   สำรวจเตรียมตรวจเยี่ยมพื้นที่  งานผู้ช่วยผู้อำนวยการ  น.สเอมหทัย ศรีจันทร์หล้า 
[23 มีนาคม 2561] 9:30:00 น.  กาฬสินธิ์   เดินทางประชุม EOC และ MCATT  งานผู้ช่วยผู้อำนวยการ  เอมหทัย ศรีจันทร์หล้า 
[7 มีนาคม 2561] 8:30:00 น.  กาฬสินธิ์   ทดสอบระบบ  ศูนย์ประชาสัมพันธ์  สุปราณ๊ บุริจันทร์ 
[6 มีนาคม 2561] 11:00:00 น.  อุดรธานี   เดินทางราชการ ผอ.  งานผู้ช่วยผู้อำนวยการ  เอมหทัย ศรีจันทร์หล้า 
[28 กุมภาพันธ์ 2561] 14:00:00 น.  มหาสารคาม   ร่วมงานฌาปณกิจมารดา พญ.สิริกุล  งานผู้ช่วยผู้อำนวยการ  เอมหทัย ศรีจันทร์หล้า 
[24 กุมภาพันธ์ 2561] 0:00:00 น.  ขอนแก่น   ลงสำรวจพื้นที่นำร่องโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ป่วยจิตเวช  งานผู้ช่วยผู้อำนวยการ  เอมหทัย ศรีจันทร์หล้า 

© 2004 หน่วยงานยานพาหนะโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น ราชนครินทร์  Contact WebMaster