หน่วยงานยานพาหนะโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น ราชนครินทร์ ::: :::  
 
  ระเบียบฯ สวัสดิการ
  ระเบียบการใช้รถยนต์
      ราชการส่วนกลาง

  โครงสร้างหน่วยงาน

  เขตเทศบาลฯ
         ทำรายการจองรถ
         ทำรายการอนุมัติ
         เช็ครายการอนุมัติ

  ต่างจังหวัด
         ทำรายการจองรถ
         เช็ครายการอนุมัติ
  รายงาน
         รายการประจำปี
         รายการประจำเดือน

  ประวัติของรถ
  สมุดเยี่ยมชม
  ถาม-ตอบ
  ข่าวประจำวันติดต่อ-สอบถาม

Best view with IE5+
800x600 pixels
Medium Text


  Visitors
Since September 01, 2004.
Member's Login.
User name:
Password:

ตารางการใช้รถในเขตเทศบาลฯ รพจ.ขอนแก่นราชนครินทร์
 
ที่ วันที่ เวลา สถานที่ ผู้ขอ พขร. หมายเหตุ
1.  [16 พฤศจิกายน 2561] [8.30]    คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  นางวรรณภา แห้วดี  นาย สมัย ภูดินดง   
2.  [16 พฤศจิกายน 2561] [9.00]    ดอนดู่  นางปรางทิพย์ มีสวัสดิ์  นาย อาคม อินทรสันติ์   
3.  [16 พฤศจิกายน 2561] [15.30]    คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  นางวรรณภา แห้วดี  นาย สมัย ภูดินดง   
4.  [15 พฤศจิกายน 2561] [8.30]    คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  นางวรรณภา แห้วดี  นาย ยุทธศาสตร์ อุปพันธ์   
5.  [15 พฤศจิกายน 2561] [9.00]    ดอนดู่  นางปรางทิพย์ มีสวัสดิ์  นาย อาคม อินทรสันติ์   
6.  [15 พฤศจิกายน 2561] [10.00]    Homepro  น.ส.ปโยธรณ์ สิ่วสำแดง  นาย วรวิทย์ ไพรศรี   
7.  [15 พฤศจิกายน 2561] [10.20]    คลังจังหวัดขอนแก่น/ธนาคารกรุงไทย  นส กนกวรรณ ม่วงนิล  นาย สุนันท์  สีหาราช   
8.  [15 พฤศจิกายน 2561] [14.00]    ธ.กรุงไทย/เทศบาลนครขอนแก่น  น.ส.มณีฉัตร บุญชู  นาย สมัย ภูดินดง   
9.  [15 พฤศจิกายน 2561] [15.00]    ศึกษาภัณฑ์ ขอนแก่น  นางธนาพร อรุณเกียรติกุล  นาย อำนาจ พุทธรรมมา   
10.  [15 พฤศจิกายน 2561] [15.30]    คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  นางวรรณภา แห้วดี  นาย ยุทธศาสตร์ อุปพันธ์   

<<< อ่านต่อ >>>

ตารางการใช้รถนอกเขต และต่างจังหวัด
 
ที่ วันเดินทาง เวลาเดินทาง วันเดินทางกลับ จังหวัด ผู้ขอ พขร.
1.  [24 พฤศจิกายน 2560] [8:00:00] [24 พฤศจิกายน 2560]    นครราชสีมา  นางไพลิน ปรัชญคุปต์  นาย สุนันท์ สีหาราช
2.  [3 สิงหาคม 2559] [8:30:00] [5 สิงหาคม 2559]    อยุธยา  นายรุ่งเรือง สำราญบึงแก  นาย อำนาจ พุทธรรมมา
3.  [30 กรกฎาคม 2559] [13:30:00] [31 กรกฎาคม 2559]    ปทุมธานี  นายรุ่งเรือง สำราญบึงแก  นาย อำนาจ พุทธรรมมา
4.  [29 กรกฎาคม 2559] [8:30:00] [29 กรกฎาคม 2559]    ขอนแก่น  นางสาววรรณมณี รวมจิตร  นาย วรวิทย์ ไพรศรี
5.  [23 มิถุนายน 2559] [6:00:00] [23 มิถุนายน 2559]    กาฬสินธิ์  นางสาวอังคณาพร คำชมภู  นาย สุนันท์ สีหาราช
6.  [23 พฤษภาคม 2559] [13:00:00] [23 พฤษภาคม 3645]    ขอนแก่น  นางสุวดี ศรีวิเศษ  นาย อาคม อินทรสันติ์
7.  [27 เมษายน 2559] [8:30:00] [29 เมษายน 2559]    นครราชสีมา  นางสาวธนภรณ์ ทองล้วน  นาย ศุภชัย สิงห์คำป้อง
8.  [21 เมษายน 2559] [9:00:00] [22 เมษายน 2559]    นครพนม  น.ส.อังคณาพร คำชมภู  นาย ศุภชัย สิงห์คำป้อง
9.  [7 เมษายน 2559] [8:30:00] [8 เมษายน 2559]    นนทบุรี  นส.สุดารินทร์ ผาฤพล  นาย ศุภชัย สิงห์คำป้อง
10.  [6 เมษายน 2559] [13:00:00] [6 เมษายน 2559]    ขอนแก่น  นายรุ่งเรือง สำราญบึงแก  นาย อำนาจ พุทธรรมมา

<<< อ่านต่อ >>>

*** มีการปรับปรุงใหม่ เมื่อ 30 เมษายน 2557
รายการจองรถในเขตเทศบาลฯ ที่รอการอนุมัติ
= รอให้หัวหน้าหน่วยงานรับทราบการขอรถ     = รอการอนุมัติ
ที่ วันที่ เวลา สถานที่ ผู้ขอ ฝ่าย/กอง/ตึก/งาน เบอร์โทร อนุมัติ
1.  [22 พฤศจิกายน 2561] [16.3]   คลังเลือดกลาง มหาวิทยาลัยขอนแก่น  นางธนาพร อรุณเกียรติกุล  กลุ่มงานวิชาการ  63218
2.  [22 พฤศจิกายน 2561] [12]   คลังเลือดกลาง มหาวิทยาลัยขอนแก่น  นางธนาพร อรุณเกียรติกุล  กลุ่มงานวิชาการ  63218
3.  [21 พฤศจิกายน 2561] [16.3]   สนามบินขอนแก่น  นางธนาพร อรุณเกียรติกุล  กลุ่มงานวิชาการ  63218
4.  [21 พฤศจิกายน 2561] [10.3]   ร้านอาหารในเขตเทศบาล  นางธนาพร อรุณเกียรติกุล  กลุ่มงานวิชาการ  63218
5.  [21 พฤศจิกายน 2561] [8]   โรงแรมเจริญธานี  นางธนาพร อรุณเกียรติกุล  กลุ่มงานวิชาการ  63218
6.  [20 พฤศจิกายน 2561] [17]   สนามบินขอนแก่น  นางธนาพร อรุณเกียรติกุล  กลุ่มงานวิชาการ  63218
7.  [20 พฤศจิกายน 2561] [16.3]   สนามบินขอนแก่น  นางธนาพร อรุณเกียรติกุล  กลุ่มงานวิชาการ  63218
8.  [20 พฤศจิกายน 2561] [10.3]   ร้านอาหารในเขตเทศบาล  นางธนาพร อรุณเกียรติกุล  กลุ่มงานวิชาการ  63218
9.  [20 พฤศจิกายน 2561] [7]   สนามบินขอนแก่น  นางธนาพร อรุณเกียรติกุล  กลุ่มงานวิชาการ  63218
10.  [16 พฤศจิกายน 2561] [17]   รร.อวานี ขอนแก่น  นายอธิวัฒน์ พัฒนจักร์  ศูนย์ข้อมูลและเครือข่ายการป้องกันการฆ่าตัวตาย  63308

*** มีการปรับปรุงใหม่ เมื่อ 30 เมษายน 2557
รายการจองรถนอกเขต และต่างจังหวัด ที่รอการอนุมัติ

  = รอให้หัวหน้าหน่วยงานรับทราบการขอรถ    = รอการอนุมัติการผู้บริหาร
วันยื่นคำขอ เวลา จังหวัด เรื่อง หน่วยงาน ผู้ขอจอง สถานะ
[15 พฤศจิกายน 2561] 0:00:00 น.  กรุงเทพมหานคร   ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนงานขับเคลื่อนระดับเขตสุขภาพเพื่อแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตาย  ข้อมูลและเครือข่ายการป้องกันการฆ่าตัวตาย  นางอรพิน ยอดกลาง 
[14 พฤศจิกายน 2561] 6:00:00 น.  มหาสารคาม   ติดตามเยี่ยมผู้ป่วยยุ่งยากซับว้อนในชุมชน ทำประชุาคม  กลุ่มงาน สุขภาพจิตและจิตเวชชุมชน  นางบุปผา รุ่งเรือง 
[6 พฤศจิกายน 2561] 7:00:00 น.  ขอนแก่น   ติดตามเยี่ยมผู้ป่วยยุ่งยากซับซ้อนในชุมชน  กลุ่มงาน สุขภาพจิตและจิตเวชชุมชน  นางวนิดา บุตรรินทร์ 
[22 ตุลาคม 2561] 8:00:00 น.  ขอนแก่น   เยี่ยมบ้าน  ฝ่ายการพยาบาล  นางสาวผอูนรัตน์ นิลพันธ์ุ 
[22 ตุลาคม 2561] 8:30:00 น.  ขอนแก่น   เยี่ยมบ้าน  ฝ่ายการพยาบาล  นางสาวผอูนรัตน์ นิลพันธ์ุ 
[22 ตุลาคม 2561] 8:40:00 น.  ขอนแก่น   เยี่ยมบ้าน  ฝ่ายการพยาบาล  นางสาวผอูนรัตน์ นิลพันธ์ุ 
[8 ตุลาคม 2561] 0:08:00 น.  ขอนแก่น   นำนักศึกษา PG เด็ก นิเทศและติดตามเยี่ยมบ้าน  ฝ่ายการพยาบาล  นางทัศนีย์ ศิริมุกดากุล 
[8 ตุลาคม 2561] 8:00:00 น.  ขอนแก่น   นำนักศึกษา PG เด็ก นิเทศและติดตามเยี่ยมบ้าน  ฝ่ายการพยาบาล  นางทัศนีย์ ศิริมุกดากุล 
[20 สิงหาคม 2561] 12:00:00 น.  ขอนแก่น   ประชุม conference   กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์  นางสาววรรณมณี รวมจิตร 
[7 สิงหาคม 2561] 6:00:00 น.  นครราชสีมา   กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนและปรับปรุงระบบภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความเป็นเลิศของระบบบริการจิตเวชรุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน   ศูนย์บริการรักษาด้วยไฟฟ้า  นายอภิสิทธิ์ วงศ์จำปา 
[7 สิงหาคม 2561] 6:00:00 น.  นครราชสีมา   กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนและปรับปรุงระบบภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความเป็นเลิศของระบบบริการจิตเวชรุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน  ศูนย์บริการรักษาด้วยไฟฟ้า  นายอภิสิทธิ์ วงศ์จำปา 
[19 กรกฎาคม 2561] 7:00:00 น.  ขอนแก่น   ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเสียในโรงพยาบาล  ฝ่ายบริหารทั่วไป  นางปรางทิพย์ มีสวัสดิ์ 
[19 กรกฎาคม 2561] 7:00:00 น.  ขอนแก่น   ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเสียในโรงพยาบาล  ฝ่ายบริหารทั่วไป  นางปรางทิพย์ มีสวัสดิ์ 
[12 กรกฎาคม 2561] 12:00:00 น.  ร้อยเอ็ด   ร่วมงานพระราชทานเพลิงศพ จอ.สมาน กุนัน  กลุ่มงานผู้ป่วยนอก  นางจิตรประสงค์ สิงห์นาง 
[19 มิถุนายน 2561] 17:00:00 น.  ขอนแก่น   ไปร่วมสวดพระอภิธรรมผป.(ญาตินายวรวิทย์)  กลุ่มงานฟื้นฟูสมรรถภาพ  นายวิญญู สิงห์นาง 
[19 มิถุนายน 2561] 13:00:00 น.  ขอนแก่น   เข้าร่วมประชุม  กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์  นางสาววรรณมณี รวมจิตร 
[18 มิถุนายน 2561] 18:00:00 น.  ขอนแก่น   นำส่งผู้ป่วยกลับบ้าน  กลุ่มงานฟื้นฟูสมรรถภาพ  นายวิญญู สิงห์นาง 
[6 มิถุนายน 2561] 0:00:00 น.  ขอนแก่น   อบรมสัมมนาการใช้เครื่องมือผู้ที่เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย  หน่วยจิตสังคมบำบัด  นางจารุนันท์ คำชมภู 
[6 มิถุนายน 2561] 0:00:00 น.  ขอนแก่น   ร่วมกิจกรรมประกวดจังหวัดชมรม To be number one  หน่วยจิตสังคมบำบัด  นางจารุนันท์ คำชมภู 
[24 พฤษภาคม 2561] 6:30:00 น.  ขอนแก่น   โครงการพัฒนาความร่วมมือด้านการฟื้นฟูสมรรภาพผู้ป่วยจิตเวชสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดี  ฝ่ายการเงิน  นางลำดวน สีหะกุลัง 

© 2004 หน่วยงานยานพาหนะโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น ราชนครินทร์  Contact WebMaster