หน่วยงานยานพาหนะโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น ราชนครินทร์ ::: :::  
 
  ระเบียบฯ สวัสดิการ
  ระเบียบการใช้รถยนต์
      ราชการส่วนกลาง

  โครงสร้างหน่วยงาน

  เขตเทศบาลฯ
         ทำรายการจองรถ
         ทำรายการอนุมัติ
         เช็ครายการอนุมัติ

  ต่างจังหวัด
         ทำรายการจองรถ
         เช็ครายการอนุมัติ
  รายงาน
         รายการประจำปี
         รายการประจำเดือน

  ประวัติของรถ
  สมุดเยี่ยมชม
  ถาม-ตอบ
  ข่าวประจำวันติดต่อ-สอบถาม

Best view with IE5+
800x600 pixels
Medium Text


  Visitors
Since September 01, 2004.
Member's Login.
User name:
Password:

ตารางการใช้รถในเขตเทศบาลฯ รพจ.ขอนแก่นราชนครินทร์
 
ที่ วันที่ เวลา สถานที่ ผู้ขอ พขร. หมายเหตุ
1.  [21 สิงหาคม 2561] [9.00]    ร้านเจริญมอเตอร์  นายศุภชัย สิงห์คำป้อง  นาย อำนาจ พุทธรรมมา   
2.  [21 สิงหาคม 2561] [9.00]    ไปโรงแรมอวานี ขอนแก่น (เที่ยวไป)  นายสิทธิพงศ์ พูลสุข  นาย สุนันท์  สีหาราช   
3.  [21 สิงหาคม 2561] [9.40]    ศูนย์พัฒนาบุคคล Autistic  นางขนิษฐา สนเท่ห์  นาย วรวิทย์ ไพรศรี   
4.  [21 สิงหาคม 2561] [11.30]    โรงแรมอวานี/ในเขตเทศบาล  น.สเอมหทัย ศรีจันทร์หล้า  นาย ยุทธศาสตร์ อุปพันธ์   
5.  [21 สิงหาคม 2561] [12.00]    โรงแรมโฆษะ  น.สเอมหทัย ศรีจันทร์หล้า  นาย ศุภชัย สิงห์คำป้อง   
6.  [21 สิงหาคม 2561] [13.30]    บ้านผู้ป่วยที่บึงแก่นนคร  นางนวลลักษณ์ เลาหพันธ์  นาย สมัย ภูดินดง   
7.  [21 สิงหาคม 2561] [13.30]    ศูนย์อนามัยที่ 7  นางขนิษฐา สนเท่ห์  นาย วรวิทย์ ไพรศรี   
8.  [21 สิงหาคม 2561] [14.00]    เขตเทศบาลนครขอนแก่น  นางธนาพร อรุณเกียรติกุล  นาย อำนาจ พุทธรรมมา   
9.  [21 สิงหาคม 2561] [14.45]    ไปโรงแรมอวานี ขอนแก่น (เที่ยวกลับ)  นายสิทธิพงศ์ พูลสุข  นาย สุนันท์  สีหาราช   
10.  [20 สิงหาคม 2561] [8.00]    ไปโรงแรมอวานี ขอนแก่น (เที่ยวไป)  นายสิทธิพงศ์ พูลสุข  นาย สมัย ภูดินดง   

<<< อ่านต่อ >>>

ตารางการใช้รถนอกเขต และต่างจังหวัด
 
ที่ วันเดินทาง เวลาเดินทาง วันเดินทางกลับ จังหวัด ผู้ขอ พขร.
1.  [24 พฤศจิกายน 2560] [8:00:00] [24 พฤศจิกายน 2560]    นครราชสีมา  นางไพลิน ปรัชญคุปต์  นาย สุนันท์ สีหาราช
2.  [3 สิงหาคม 2559] [8:30:00] [5 สิงหาคม 2559]    อยุธยา  นายรุ่งเรือง สำราญบึงแก  นาย อำนาจ พุทธรรมมา
3.  [30 กรกฎาคม 2559] [13:30:00] [31 กรกฎาคม 2559]    ปทุมธานี  นายรุ่งเรือง สำราญบึงแก  นาย อำนาจ พุทธรรมมา
4.  [29 กรกฎาคม 2559] [8:30:00] [29 กรกฎาคม 2559]    ขอนแก่น  นางสาววรรณมณี รวมจิตร  นาย วรวิทย์ ไพรศรี
5.  [23 มิถุนายน 2559] [6:00:00] [23 มิถุนายน 2559]    กาฬสินธิ์  นางสาวอังคณาพร คำชมภู  นาย สุนันท์ สีหาราช
6.  [23 พฤษภาคม 2559] [13:00:00] [23 พฤษภาคม 3645]    ขอนแก่น  นางสุวดี ศรีวิเศษ  นาย อาคม อินทรสันติ์
7.  [27 เมษายน 2559] [8:30:00] [29 เมษายน 2559]    นครราชสีมา  นางสาวธนภรณ์ ทองล้วน  นาย ศุภชัย สิงห์คำป้อง
8.  [21 เมษายน 2559] [9:00:00] [22 เมษายน 2559]    นครพนม  น.ส.อังคณาพร คำชมภู  นาย ศุภชัย สิงห์คำป้อง
9.  [7 เมษายน 2559] [8:30:00] [8 เมษายน 2559]    นนทบุรี  นส.สุดารินทร์ ผาฤพล  นาย ศุภชัย สิงห์คำป้อง
10.  [6 เมษายน 2559] [13:00:00] [6 เมษายน 2559]    ขอนแก่น  นายรุ่งเรือง สำราญบึงแก  นาย อำนาจ พุทธรรมมา

<<< อ่านต่อ >>>

*** มีการปรับปรุงใหม่ เมื่อ 30 เมษายน 2557
รายการจองรถในเขตเทศบาลฯ ที่รอการอนุมัติ
= รอให้หัวหน้าหน่วยงานรับทราบการขอรถ     = รอการอนุมัติ
ที่ วันที่ เวลา สถานที่ ผู้ขอ ฝ่าย/กอง/ตึก/งาน เบอร์โทร อนุมัติ
1.  [21 สิงหาคม 2561] [17]   อู่อาโน บ้านผือ  นายศุภชัย สิงห์คำป้อง  หน่วยยานพาหนะ  63320-1

*** มีการปรับปรุงใหม่ เมื่อ 30 เมษายน 2557
รายการจองรถนอกเขต และต่างจังหวัด ที่รอการอนุมัติ

  = รอให้หัวหน้าหน่วยงานรับทราบการขอรถ    = รอการอนุมัติการผู้บริหาร
วันยื่นคำขอ เวลา จังหวัด เรื่อง หน่วยงาน ผู้ขอจอง สถานะ
[20 สิงหาคม 2561] 12:00:00 น.  ขอนแก่น   ประชุม conference   กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์  นางสาววรรณมณี รวมจิตร 
[7 สิงหาคม 2561] 6:00:00 น.  นครราชสีมา   กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนและปรับปรุงระบบภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความเป็นเลิศของระบบบริการจิตเวชรุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน   ศูนย์บริการรักษาด้วยไฟฟ้า  นายอภิสิทธิ์ วงศ์จำปา 
[7 สิงหาคม 2561] 6:00:00 น.  นครราชสีมา   กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนและปรับปรุงระบบภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความเป็นเลิศของระบบบริการจิตเวชรุนแรง ยุ่งยาก ซับซ้อน  ศูนย์บริการรักษาด้วยไฟฟ้า  นายอภิสิทธิ์ วงศ์จำปา 
[25 กรกฎาคม 2561] 6:30:00 น.  อุดรธานี   ตรวจงานก่อสร้างศูนย์สุขภาพจิตที่8  งานผู้ช่วยผู้อำนวยการ  น.สเอมหทัย ศรีจันทร์หล้า 
[21 กรกฎาคม 2561] 7:00:00 น.  สระแก้ว   ประชุมกรมสุขภาพจิต  งานผู้ช่วยผู้อำนวยการ  น.สเอมหทัย ศรีจันทร์หล้า 
[19 กรกฎาคม 2561] 7:00:00 น.  ขอนแก่น   ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเสียในโรงพยาบาล  ฝ่ายบริหารทั่วไป  นางปรางทิพย์ มีสวัสดิ์ 
[19 กรกฎาคม 2561] 7:00:00 น.  ขอนแก่น   ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบบริหารจัดการน้ำเสียในโรงพยาบาล  ฝ่ายบริหารทั่วไป  นางปรางทิพย์ มีสวัสดิ์ 
[13 กรกฎาคม 2561] 6:00:00 น.  อยุธยา   ร่วมประชุมงานกองคลังกรมสุขภาพจิต  งานผู้ช่วยผู้อำนวยการ  น.สเอมหทัย ศรีจันทร์หล้า 
[13 กรกฎาคม 2561] 7:00:00 น.  ร้อยเอ็ด   ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขต7 ครั้งที่2  งานผู้ช่วยผู้อำนวยการ  น.สเอมหทัย ศรีจันทร์หล้า 
[12 กรกฎาคม 2561] 12:00:00 น.  ร้อยเอ็ด   ร่วมงานพระราชทานเพลิงศพ จอ.สมาน กุนัน  กลุ่มงานผู้ป่วยนอก  นางจิตรประสงค์ สิงห์นาง 
[3 กรกฎาคม 2561] 7:30:00 น.  มหาสารคาม   ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขต 7ครั้งที่2  งานผู้ช่วยผู้อำนวยการ  น.สเอมหทัย ศรีจันทร์หล้า 
[3 กรกฎาคม 2561] 9:00:00 น.  กรุงเทพมหานคร   ร่วมพิธีลงนาม  งานผู้ช่วยผู้อำนวยการ  น.สเอมหทัย ศรีจันทร์หล้า 
[20 มิถุนายน 2561] 6:00:00 น.  นครราชสีมา   รับ-ส่งรองอธิบดีกรมสุขภาพจิต และร่วมประชุมกรมฯ 6/61  งานผู้ช่วยผู้อำนวยการ  เอมหทัย ศรีจันทร์หล้า 
[20 มิถุนายน 2561] 6:00:00 น.  พิษณุโลก   ประชุมกรมสุขภาพจิต 6/61  งานผู้ช่วยผู้อำนวยการ  เอมหทัย ศรีจันทร์หล้า 
[19 มิถุนายน 2561] 17:00:00 น.  ขอนแก่น   ไปร่วมสวดพระอภิธรรมผป.(ญาตินายวรวิทย์)  กลุ่มงานฟื้นฟูสมรรถภาพ  นายวิญญู สิงห์นาง 
[19 มิถุนายน 2561] 13:00:00 น.  ขอนแก่น   เข้าร่วมประชุม  กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์  นางสาววรรณมณี รวมจิตร 
[18 มิถุนายน 2561] 18:00:00 น.  ขอนแก่น   นำส่งผู้ป่วยกลับบ้าน  กลุ่มงานฟื้นฟูสมรรถภาพ  นายวิญญู สิงห์นาง 
[6 มิถุนายน 2561] 0:00:00 น.  ขอนแก่น   อบรมสัมมนาการใช้เครื่องมือผู้ที่เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย  หน่วยจิตสังคมบำบัด  นางจารุนันท์ คำชมภู 
[6 มิถุนายน 2561] 0:00:00 น.  ขอนแก่น   ร่วมกิจกรรมประกวดจังหวัดชมรม To be number one  หน่วยจิตสังคมบำบัด  นางจารุนันท์ คำชมภู 
[25 พฤษภาคม 2561] 6:00:00 น.  ขอนแก่น   โครงการพัฒนาความร่วมมือด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยจิตเวชสู่การมีคุณภาพที่ดี  งานผู้ช่วยผู้อำนวยการ  น.สเอมหทัย ศรีจันทร์หล้า 

© 2004 หน่วยงานยานพาหนะโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่น ราชนครินทร์  Contact WebMaster