Album_Picture_JVKK

          ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของกรมสุขภาพจิตจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ.2540 ที่ต้องการให้ประชาชนมีโอกาสในการรับทราบข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการต่างๆของรัฐเพื่อให้ประชาชนสามารถค้นหาข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานราชการได้ด้วยตนเองในเบื้องต้น รวมทั้งส่งเสริมให้การบริหารงานของรัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส

Views_News_JVKK

ข้อกำหนด

#
หมวด
ชื่อเรื่อง
การรับชม(ครั้ง)
ผู้ลงประกาศ
วันที่ลงประกาศ
24
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 รายงานประจำเดือน   44 เบญจมาศ กันยา 16 พฤศจิกายน 2563
23
มาตรา 9(7)
มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานข้อมูลข่าวสารของราชก   45 เบญจมาศ กันยา 16 พฤศจิกายน 2563
22
มาตรา 9(5)
พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.2551   29 เบญจมาศ กันยา 16 พฤศจิกายน 2563
21
มาตรา 9(5)
กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560   23 เบญจมาศ กันยา 16 พฤศจิกายน 2563
20
มาตรา 9(4)
คู่มือปฏิบัติงาน การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ   41 เบญจมาศ กันยา 16 พฤศจิกายน 2563
19
มาตรา 9(4)
คู่มือการปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ข   37 เบญจมาศ กันยา 16 ธันวาคม 2563
18
มาตรา 9(4)
คู่มือ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 254   38 เบญจมาศ กันยา 16 พฤศจิกายน 2563
17
มาตรา 9(4)
คู่มือการดำเนินงานตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของหน่วยงาน   32 เบญจมาศ กันยา 16 พฤศจิกายน 2563
16
 มาตรา 9(4)
คำสั่งแต่งตั้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร   27 เบญจมาศ กันยา 16 พฤศจิกายน 2563
15
 มาตรา 9(4)
คำสั่งแต่งตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ   37 เบญจมาศ กันยา 16 พฤศจิกายน 2563
14
 มาตรา 9(3)
สรุปผลรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2562   26 เบญจมาศ กันยา 16 พฤศจิกายน 2563
13
 มาตรา 9(3)
สรุปผลรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2561   27 เบญจมาศ กันยา 16 พฤศจิกายน 2563
12
มาตรา 9(3)
สรุปผลรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2560   25 เบญจมาศ กันยา 16 พฤศจิกายน 2563
11
มาตรา 9(3)
แผนปฏิบัติการโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ ประจำปี 2563   34 เบญจมาศ กันยา 16 พฤศจิกายน 2563
10
มาตรา 9(3)
แผนปฏิบัติการโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ ประจำปี 2562   26 เบญจมาศ กันยา 16 พฤศจิกายน 2563
9
มาตรา 9(2)
ยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์   26 ชาญณรงค์ กางจันทา 13 พฤศจิกายน 2563
8
มาตรา 9(2)
นโยบายโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์   28 ชาญณรงค์ กางจันทา 13 พฤศจิกายน 2563
7
 มาตรา 9(2)
นโยบายกรมสุขภาพจิต,ยุทธศาสตร์ของกรมสุขภาพจิต   34 ชาญณรงค์ กางจันทา 13 พฤศจิกายน 2563
2
มาตรา 7(2)
สรุปอำนาจหน้าที่ และวิธีการดำเนินการ สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อม   34 ชาญณรงค์ กางจันทา 13 พฤศจิกายน 2563
1
 มาตรา 7(1)
โครงสร้างและการจัดองค์กร   38 ชาญณรงค์ กางจันทา 13 พฤศจิกายน 2563

Views_News_JVKK

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

#
ชื่อเรื่อง
การรับชม(ครั้ง)
ผู้ลงประกาศ
วันที่ลงประกาศ
3
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ 2540   39 ชาญณรงค์ กางจันทา 13 ธันวาคม 2563

Views_News_JVKK

แบบฟอร์มการร้องขอข้อมูล

#
ชื่อเรื่อง
การรับชม(ครั้ง)
ผู้ลงประกาศ
วันที่ลงประกาศ
5
แบบฟอร์ม หนังสือแสดงความยินยอมการเปิดเผยข้อมูลประวัติการรักษา แล   34 ชาญณรงค์ กางจันทา 13 ธันวาคม 2563
4
แบบฟอร์ม หนังสือแสดงความยินยอมการเปิดเผยข้อมูลประวัติการรักษา แล   28 ชาญณรงค์ กางจันทา 13 พฤศจิกายน 2563

Views_News_JVKK

ข้อมูลสำหรับผู้รับบริการ

#
ชื่อเรื่อง
การรับชม(ครั้ง)
ผู้ลงประกาศ
วันที่ลงประกาศ
31
บทความเรื่อง เกษียณแล้ว ทำไมยังให้ทำงาน   35 เบญจมาศ กันยา 25 พฤศจิกายน 2563
28
อัตราค่าบริการ โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ พ.ศ 2563   35 เบญจมาศ กันยา 16 พฤศจิกายน 2563
27
สิทธิผู้ป่วยจิตเวช   35 เบญจมาศ กันยา 16 พฤศจิกายน 2563
26
สิทธิผู้ป่วย   43 เบญจมาศ กันยา 16 พฤศจิกายน 2563
25
แผนผังการให้บริการผู้ป่วยนอก   37 เบญจมาศ กันยา 16 พฤศจิกายน 2563
6
แผนผังการให้บริการผู้ป่วย ฉุกเฉิน โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนคริน   16 ชาญณรงค์ กางจันทา 13 พฤศจิกายน 2563

Views_News_JVKK

ข่าวสารทางราชการ

#
ชื่อเรื่อง
การรับชม(ครั้ง)
ผู้ลงประกาศ
วันที่ลงประกาศ
33
บทความเรื่อง กลัวบ้านพัง   27 เบญจมาศ กันยา 25 พฤศจิกายน 2563
32
บทความเรื่อง คุณไม่เว้นระยะทางสังคม   18 เบญจมาศ กันยา 25 พฤศจิกายน 2563
30
บทความเรื่อง อยากรู้ว่าใครไล่   41 เบญจมาศ กันยา 25 พฤศจิกายน 2563
29
บทความเรื่อง แอบดูครูกับลูก   16 เบญจมาศ กันยา 25 พฤศจิกายน 2563

Top

© Company 2020 Designed and built with ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์

ติดต่อประสานงาน 1.นางเบญมาศ กันยา 043-20999 ต่อ 63139

Admin ระบบศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ 1.นายชาญณรงค์ กางจันทา 63150

เว็บไซต์โรงพยาบาล ฯ|| เว็บกรมสุขภาพจิต