Album_Picture_JVKK

          ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของกรมสุขภาพจิตจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพ.ศ.2540 ที่ต้องการให้ประชาชนมีโอกาสในการรับทราบข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการต่างๆของรัฐเพื่อให้ประชาชนสามารถค้นหาข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานราชการได้ด้วยตนเองในเบื้องต้น รวมทั้งส่งเสริมให้การบริหารงานของรัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส

Views_News_JVKK

ข้อกำหนด

#
หมวด
ชื่อเรื่อง
การรับชม(ครั้ง)
ผู้ลงประกาศ
วันที่ลงประกาศ
24
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 รายงานประจำเดือน   7 เบญจมาศ กันยา 16 พฤศจิกายน 2563
23
มาตรา 9(7)
มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานข้อมูลข่าวสารของราชก   15 เบญจมาศ กันยา 16 พฤศจิกายน 2563
22
มาตรา 9(5)
พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.2551   3 เบญจมาศ กันยา 16 พฤศจิกายน 2563
21
มาตรา 9(5)
กฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560   2 เบญจมาศ กันยา 16 พฤศจิกายน 2563
20
มาตรา 9(4)
คู่มือปฏิบัติงาน การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ   4 เบญจมาศ กันยา 16 พฤศจิกายน 2563
19
มาตรา 9(4)
คู่มือการปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ข   10 เบญจมาศ กันยา 16 ธันวาคม 2563
18
มาตรา 9(4)
คู่มือ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 254   12 เบญจมาศ กันยา 16 พฤศจิกายน 2563
17
มาตรา 9(4)
คู่มือการดำเนินงานตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของหน่วยงาน   2 เบญจมาศ กันยา 16 พฤศจิกายน 2563
16
 มาตรา 9(4)
คำสั่งแต่งตั้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร   2 เบญจมาศ กันยา 16 พฤศจิกายน 2563
15
 มาตรา 9(4)
คำสั่งแต่งตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ   7 เบญจมาศ กันยา 16 พฤศจิกายน 2563
14
 มาตรา 9(3)
สรุปผลรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2562   2 เบญจมาศ กันยา 16 พฤศจิกายน 2563
13
 มาตรา 9(3)
สรุปผลรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2561   2 เบญจมาศ กันยา 16 พฤศจิกายน 2563
12
มาตรา 9(3)
สรุปผลรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2560   4 เบญจมาศ กันยา 16 พฤศจิกายน 2563
11
มาตรา 9(3)
แผนปฏิบัติการโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ ประจำปี 2563   6 เบญจมาศ กันยา 16 พฤศจิกายน 2563
10
มาตรา 9(3)
แผนปฏิบัติการโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ ประจำปี 2562   6 เบญจมาศ กันยา 16 พฤศจิกายน 2563
9
มาตรา 9(2)
ยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์   7 ชาญณรงค์ กางจันทา 13 พฤศจิกายน 2563
8
มาตรา 9(2)
นโยบายโรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์   3 ชาญณรงค์ กางจันทา 13 พฤศจิกายน 2563
7
 มาตรา 9(2)
นโยบายกรมสุขภาพจิต,ยุทธศาสตร์ของกรมสุขภาพจิต   6 ชาญณรงค์ กางจันทา 13 พฤศจิกายน 2563
2
มาตรา 7(2)
สรุปอำนาจหน้าที่ และวิธีการดำเนินการ สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อม   9 ชาญณรงค์ กางจันทา 13 พฤศจิกายน 2563
1
 มาตรา 7(1)
โครงสร้างและการจัดองค์กร   9 ชาญณรงค์ กางจันทา 13 พฤศจิกายน 2563

Views_News_JVKK

กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

#
ชื่อเรื่อง
การรับชม(ครั้ง)
ผู้ลงประกาศ
วันที่ลงประกาศ
3
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ 2540   9 ชาญณรงค์ กางจันทา 13 ธันวาคม 2563

Views_News_JVKK

แบบฟอร์มการร้องขอข้อมูล

#
ชื่อเรื่อง
การรับชม(ครั้ง)
ผู้ลงประกาศ
วันที่ลงประกาศ
5
แบบฟอร์ม หนังสือแสดงความยินยอมการเปิดเผยข้อมูลประวัติการรักษา แล   5 ชาญณรงค์ กางจันทา 13 ธันวาคม 2563
4
แบบฟอร์ม หนังสือแสดงความยินยอมการเปิดเผยข้อมูลประวัติการรักษา แล   5 ชาญณรงค์ กางจันทา 13 พฤศจิกายน 2563

Views_News_JVKK

ข้อมูลสำหรับผู้รับบริการ

#
ชื่อเรื่อง
การรับชม(ครั้ง)
ผู้ลงประกาศ
วันที่ลงประกาศ
31
บทความเรื่อง เกษียณแล้ว ทำไมยังให้ทำงาน   3 เบญจมาศ กันยา 25 พฤศจิกายน 2563
28
อัตราค่าบริการ โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ พ.ศ 2563   11 เบญจมาศ กันยา 16 พฤศจิกายน 2563
27
สิทธิผู้ป่วยจิตเวช   4 เบญจมาศ กันยา 16 พฤศจิกายน 2563
26
สิทธิผู้ป่วย   11 เบญจมาศ กันยา 16 พฤศจิกายน 2563
25
แผนผังการให้บริการผู้ป่วยนอก   6 เบญจมาศ กันยา 16 พฤศจิกายน 2563
6
แผนผังการให้บริการผู้ป่วย ฉุกเฉิน โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนคริน   3 ชาญณรงค์ กางจันทา 13 พฤศจิกายน 2563

Views_News_JVKK

ข่าวสารทางราชการ

#
ชื่อเรื่อง
การรับชม(ครั้ง)
ผู้ลงประกาศ
วันที่ลงประกาศ
33
บทความเรื่อง กลัวบ้านพัง   9 เบญจมาศ กันยา 25 พฤศจิกายน 2563
32
บทความเรื่อง คุณไม่เว้นระยะทางสังคม   3 เบญจมาศ กันยา 25 พฤศจิกายน 2563
30
บทความเรื่อง อยากรู้ว่าใครไล่   7 เบญจมาศ กันยา 25 พฤศจิกายน 2563
29
บทความเรื่อง แอบดูครูกับลูก   4 เบญจมาศ กันยา 25 พฤศจิกายน 2563

Top

© Company 2020 Designed and built with ศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์

ติดต่อประสานงาน 1.นางเบญมาศ กันยา 043-20999 ต่อ 63139

Admin ระบบศูนย์ข้อมูลข่าวสารทางราชการ 1.นายชาญณรงค์ กางจันทา 63150